Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LSD2/KDM1B and Its Cofactor NPAC/GLYR1 Endow a Structural and Molecular Model for Regulation of H3K4 Demethylation Rui Fang, Fei Chen, Zhenghong Dong,

Similar presentations


Presentation on theme: "LSD2/KDM1B and Its Cofactor NPAC/GLYR1 Endow a Structural and Molecular Model for Regulation of H3K4 Demethylation Rui Fang, Fei Chen, Zhenghong Dong,"— Presentation transcript:

1 LSD2/KDM1B and Its Cofactor NPAC/GLYR1 Endow a Structural and Molecular Model for Regulation of H3K4 Demethylation Rui Fang, Fei Chen, Zhenghong Dong, Di Hu, Andrew J. Barbera, Erin A. Clark, Jian Fang, Ying Yang, Pinchao Mei, Michael Rutenberg, Ze Li, Ying Zhang, Youwei Xu, Huirong Yang, Ping Wang, Matthew D. Simon, Qiongjie Zhou, Jing Li, Mark P. Marynick, Xiaotian Li, Haojie Lu, Ursula B. Kaiser, Robert E. Kingston, Yanhui Xu, Yujiang Geno Shi Molecular Cell Volume 49, Issue 3, Pages 558-570 (February 2013) DOI: 10.1016/j.molcel.2012.11.019 Copyright © 2013 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

2 Figure 1 Molecular Cell 2013 49, 558-570DOI: (10.1016/j.molcel.2012.11.019) Copyright © 2013 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

3 Figure 2 Molecular Cell 2013 49, 558-570DOI: (10.1016/j.molcel.2012.11.019) Copyright © 2013 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

4 Figure 3 Molecular Cell 2013 49, 558-570DOI: (10.1016/j.molcel.2012.11.019) Copyright © 2013 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

5 Figure 4 Molecular Cell 2013 49, 558-570DOI: (10.1016/j.molcel.2012.11.019) Copyright © 2013 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

6 Figure 5 Molecular Cell 2013 49, 558-570DOI: (10.1016/j.molcel.2012.11.019) Copyright © 2013 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

7 Figure 6 Molecular Cell 2013 49, 558-570DOI: (10.1016/j.molcel.2012.11.019) Copyright © 2013 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

8 Molecular Cell 2013 49, 558-570DOI: (10.1016/j.molcel.2012.11.019) Copyright © 2013 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions


Download ppt "LSD2/KDM1B and Its Cofactor NPAC/GLYR1 Endow a Structural and Molecular Model for Regulation of H3K4 Demethylation Rui Fang, Fei Chen, Zhenghong Dong,"

Similar presentations


Ads by Google