Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

RIG-I Modulates Src-Mediated AKT Activation to Restrain Leukemic Stemness Xian-Yang Li, Lin-Jia Jiang, Lei Chen, Meng-Lei Ding, He-Zhou Guo, Wu Zhang,

Similar presentations


Presentation on theme: "RIG-I Modulates Src-Mediated AKT Activation to Restrain Leukemic Stemness Xian-Yang Li, Lin-Jia Jiang, Lei Chen, Meng-Lei Ding, He-Zhou Guo, Wu Zhang,"— Presentation transcript:

1 RIG-I Modulates Src-Mediated AKT Activation to Restrain Leukemic Stemness Xian-Yang Li, Lin-Jia Jiang, Lei Chen, Meng-Lei Ding, He-Zhou Guo, Wu Zhang, Hong-Xin Zhang, Xiao-Dan Ma, Xiang-Zhen Liu, Xiao- Dong Xi, Sai-Juan Chen, Zhu Chen, Jiang Zhu Molecular Cell Volume 53, Issue 3, Pages 407-419 (February 2014) DOI: 10.1016/j.molcel.2013.12.008 Copyright © 2014 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

2 Figure 1 Molecular Cell 2014 53, 407-419DOI: (10.1016/j.molcel.2013.12.008) Copyright © 2014 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

3 Figure 2 Molecular Cell 2014 53, 407-419DOI: (10.1016/j.molcel.2013.12.008) Copyright © 2014 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

4 Figure 3 Molecular Cell 2014 53, 407-419DOI: (10.1016/j.molcel.2013.12.008) Copyright © 2014 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

5 Figure 4 Molecular Cell 2014 53, 407-419DOI: (10.1016/j.molcel.2013.12.008) Copyright © 2014 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

6 Figure 5 Molecular Cell 2014 53, 407-419DOI: (10.1016/j.molcel.2013.12.008) Copyright © 2014 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

7 Figure 6 Molecular Cell 2014 53, 407-419DOI: (10.1016/j.molcel.2013.12.008) Copyright © 2014 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

8 Molecular Cell 2014 53, 407-419DOI: (10.1016/j.molcel.2013.12.008) Copyright © 2014 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions


Download ppt "RIG-I Modulates Src-Mediated AKT Activation to Restrain Leukemic Stemness Xian-Yang Li, Lin-Jia Jiang, Lei Chen, Meng-Lei Ding, He-Zhou Guo, Wu Zhang,"

Similar presentations


Ads by Google