Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Trao đ ổ i tr ự c tuy ế n t ạ i:

Similar presentations


Presentation on theme: "Trao đ ổ i tr ự c tuy ế n t ạ i:"— Presentation transcript:

1 Trao đ ổ i tr ự c tuy ế n t ạ i: http://www.mientayvn.com/chat_box_li.html

2 MAÏNG SOÁ LIEÄU CHÖÔNG 4: ATM

3 ThS.Voõ röôøng Sôn Chuû ñeà  Giôùi thieäu  Lòch söû phaùt trieån  Coâng ngheä ATM  Baùo hieäu trong ATM  Caùc chuaån ATM

4 GIÔÙI THIEÄU

5 ThS.Voõ röôøng Sôn ATM laø gì?  ATM (Asynchonuos Transfer Mode) laø phöông thöùc truyeàn daãn khoâng ñoàng boä.  Laø chuaån maïng quoác teá cho kieán truùc chuyeån maïch toác ñoä cao. — ATM hoaït ñoäng taïi lôùp 2 trong moâ hình OSI.  Ñöôïc phaùt trieån nhaèm cho pheùp truyeàn ñoàng thôøi Data, Video vaø Voice treân cuøng moät maïng.  ATM laø kyõ thuaät chuyeån maïch phoå bieán nhaát trong caùc maïng WAN backbone (xöông soáng).

6 ThS.Voõ röôøng Sôn A/D AAL Voice s 1, s 2 … Digital voice samples A/D AAL Video … Compression compressed frames picture frames AAL Data Bursty variable-length packets cells Figure 9.3Leon-Garcia & Widjaja: Communication NetworksCopyright ©2000 The McGraw Hill Companies ATM laø gì?

7 ThS.Voõ röôøng Sôn MUX ` Baêng thoâng boû troáng ATM TDM 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 1 3 2 2 1 Voice Data packets Images Figure 7.37Leon-Garcia & Widjaja: Communication Networks Copyright ©2000 The McGraw Hill Companies ATM laø gì?

8 ThS.Voõ röôøng Sôn Öu ñieåm cuûa ATM  Cho pheùp hoäi tuï Voice, video, data treân cuøng moät maïng.  Chuyeån maïch vôùi toác ñoä cao taïi möùc phaàn cöùng.  Baêng thoâng coù theå ñaùp öùng theo nhu caàu.  Chaát löôïng dòch vuï (QoS) vaø lôùp dòch vuï (CoS) ñöôïc ñònh nghóa tröôùc vaø ñöôïc ñaûm baûo.  Khaû naêng quaûn lyù toát hôn.  Phaân baäc theo toác ñoä vaø kích thöôùc maïng.  Deã daøng tích hôïp vôùi caùc kyõ thuaät maïng khaùc.

9 ThS.Voõ röôøng Sôn ÖÙng duïng cuûa ATM  Caùc maïng workgroup hoaëc ATM coâng sôû (campus- LAN).  Maïng ATM thöông maïi.  Maïng rieâng aûo ña phöông tieän.  Laøm Backbone cho maïng Frame Relay.  Laøm Backbone cho Internet.  Caùc maïng baêng roäng caù nhaân (ISDL, DSL...) ...

10 LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN CUÛA ATM

11 ThS.Voõ röôøng Sôn Söï caàn thieát phaûi hoäi tuï maïng.  Söï taùch bieät caùc maïng PSTN vaø truyeàn soá lieäu.  PSTN coù theå söû duïng nhö moät bachbone cuûa maïng truyeàn soá lieäu, nhöng PSTN laø maïng chuyeån maïch keânh, phuø hôïp vôùi Voice vaø khoâng hieäu quaû cho WAN.  Voice khoâng chaáp nhaän treã neân khoâng theå truyeàn treân maïng soá lieäu vì khoâng ñaûm baûo QoS.  Caùc nghieân cöùu tröôùc ñaây nhaèm hoäi tuï maïng voice vaø maïng soá lieäu laø khoâng thaønh coâng (ví duï ISDN)

12 ThS.Voõ röôøng Sôn Lòch söû phaùt trieån ATM  ATM ñaõ ñöôïc phaùt trieån töø nhöõng naêm cuoái thaäp kyû 80 nhö laø moät phöông thöùc chuyeån maïch trong maïng baêng roäng B-ISDN.

13 COÂNG NGHEÄ ATM

14 ThS.Voõ röôøng Sôn CAÙC CHUÛ ÑEÅ CHÍNH  Khaùi nieäm cô baûn veà ATM  Keânh aûo vaø ñöôøng aûo  Moâ hình tham khaûo cuûa ATM: —Lôùp töông thích ATM (ALL)vaø söï phaân lôùp dòch vuï —Caáu truùc teá baøo ATM vaø lôùp ATM  Lieân maïng ATM/SONET  Baùo hieäu trong ATM

15 ThS.Voõ röôøng Sôn X X X X X X X X X Private UNI Public UNI NNI Private NNI Private ATM network Public UNI B-ICI Public UNI Public ATM network A Public ATM network B Figure 9.5 Leon-Garcia & Widjaja: Communication NetworksCopyright ©2000 The McGraw Hill Companies

16 ThS.Voõ röôøng Sôn Khaùi nieäm cô baûn veà ATM  2 LAN ñöôïc lieân keát vôùi nhau baèng moät backbone chuyeån maïch ATM.  Caùc giao tieáp User-Network (UNI) vaø caùc giao tieáp Network- Network (NNI) laø caùc ñaëc tröng cho caùc lieân keát.

17 ThS.Voõ röôøng Sôn Khaùi nieäm cô baûn veà ATM  Moät lieân keát logic hoaëc lieân keát aûo ñöôïc thieát laäp.  Caùc teá baøo ATM (Voice/Video/Data) ñöôïc truyeàn töø chuyeån maïch ñeán chuyeån maïch theo ñuùng thöùù töï.

18 ThS.Voõ röôøng Sôn Ñöôøng aûo vaø keânh aûo  ATM aùp duïng khaùi nieäm chuyeån maïch keânh cho maïng soá lieäu nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng dòch vuï.  Moät lieân keát ñöôøng aûo (Virtual Path Connection - VPC) laø moät lieân keát logic end–to-end. —PVC ñöôïc nhaän bieát baèng caùc bit VPI trong headear cuûa teá baøo.  VPC ñöôïc chia thaønh caùc lieân keát keânh aûo (Virtual channel Connection - VCC), cuõng laø lieân keát logic giöõa caùc ñieåm cuoái nhö VPC. —VCC coù theå laø coá ñònh, töùc laø keânh aûo coá ñònh (Permanent VC–PVC) hoaëc ñoäng, töùc laø keânh aûo chuyeån maïch (Switched VC-SVC). —VCC ñöôïc nhaän bieát baèng caùc bit VCI trong headear cuûa teá baøo.

19 ThS.Voõ röôøng Sôn Ñöôøng aûo vaø keânh aûo

20 ThS.Voõ röôøng Sôn Lôùp vaät lyù vaø lôùp ATM- Ñöôøng aûo vaø keânh aûo  Moät lieân keát vaät lyù mang nhieàu ñöôøng aûo (VP), vaø moãi ñöôøng aûo mang nhieàu keânh aûo (VC).  Öu ñieåm cuûa vieäc phaân laøm 2 möùc lieân keát aûo: moät boù caùc VC coù theå ñöôïc chuyeån maïch chung bôûi moät VP ñôn.

21 ThS.Voõ röôøng Sôn 2 3 N 1 Switch N 1 … 5 6 video 25 video voice data 32 61 25 32 61 75 67 39 67 N 1 3 2 video75 voice67 data 39 video 67 Figure 7.38 … … Leon-Garcia & Widjaja: Communication NetworksCopyright ©2000 The McGraw Hill Companies Ñöôøng aûo vaø keânh aûo – Chuyeån maïch ATM

22 ThS.Voõ röôøng Sôn c ATM Sw 1 ATM Sw 4 ATM Sw 2 ATM Sw 3 ATM DCC a b d e VP3 VP5 VP2 VP1 a b c d e Sw = switch Figure 7.39 Digital Cross Connect Only switches virtual paths Leon-Garcia & Widjaja: Communication NetworksCopyright ©2000 The McGraw Hill Companies Ñöôøng aûo vaø keânh aûo – Noái cheùo trong ATM

23 ThS.Voõ röôøng Sôn Ñöôøng aûo vaø keânh aûo  Caùc teá baøo ñöôïc ñònh tuyeán qua maïng nhôø vaøo caùc thoâng tin VCI vaø VPI.  Khi moät keát noái aûo ñöôïc thieát laäp, VPI vaø VCI ñöôïc gaùn cho töøng phaàn cuûa caùc keát noái ñoù.  Khi moät keát noái ñöôïc xoaù, VCI töông öùng ñöôïc ñöa veà traïng thaùi saün duøng cho keát noái khaùc.

24 ThS.Voõ röôøng Sôn Teá baøo ATM  ATM ngaét caùc luoàng data, video vaø voice thaønh caùc ñôn vò coá ñònh goïi laø teá baøo (cell).  Moät cell coù kích thöôùc coá ñònh cho pheùp hoaït ñoäng chuyeån maïch ñöôïc thöïc hieän taïi möùc phaàn cöùng.  Chuyeån maïch ôû möùc phaàn cöùng töùc laø toác ñoä chuyeån maïch cao.  Maïng ATM chuyeån maïch vaø gheùp keânh taát caû thoâng tin söû duïng caùc teá baøo coù kích thöôùc coá ñònh naøy.

25 ThS.Voõ röôøng Sôn Caáu truùc teá baøo ATM

26 ThS.Voõ röôøng Sôn Caáu truùc teá baøo ATM  GFC – ñieàu khieån luoàng döõ lieäu ñi qua UNI cho pheùp nhieàu thieát bò ATM ñöôïc gaén vôùi moät giao tieáp maïng.  VPI – Chöùa ñòa chæ ñöôøng aûo cho keát noái end-to-end.  VCI– Chöùa ñòa chæ keânh aûo trong moät ñöôøng aûo cuï theå.  PTI – Chæ ra daïng thoâng tin trong tröôøng taûi troïng cuûa teá baøo (thoâng tin ngöôøi duøng hay thoâng tin ñieàu khieån).  CLP – Chæ ra teá baøo coù ñöôïc pheùp huûy hay khoâng khi xaûy ra taéc ngheõn, 1 = ñöôïc huyû, 0 = khoâng ñöôïc huyû.  HEC – Duøng ñeà ñieàu khieån loãi vaø ñoàng boä teá baøo, söû duïng CRC-8 (Phaùt hieän taát caû caùc loãi, söûa ñöôïc loãi 1 bit).  Information – taûi troïng cuûa teá baøo.

27 ThS.Voõ röôøng Sôn Lôùp vaät lyù vaø lôùp ATM- Caáu truùc teá baøo Tröôøng PTI PTIYÙ NGHÓA 000Data ngöôøi duøng daïng 0 Khoâng qua taéc ngheõn 001Data ngöôøi duøng daïng 1 Khoâng qua taéc ngheõn 010Data ngöôøi duøng daïng 0 Coù theå qua taéc ngheõn 011Data ngöôøi duøng daïng 1 Coù theå qua taéc ngheõn 100Thoâng tin baûo döôõng giöõa caùc chuyeån maïch keá caän 101 Thoâng tin baûo döôõng giöõa caùc chuyeån maïch nguoàn vaø ñích 110 Teá baøo quaûn lyù taøi nguyeân (duøng cho ñieàu khieån taéc ngheõn) 111Döï tröõ

28 ThS.Voõ röôøng Sôn Caáu truùc teá baøo ATM Hoaït ñoäng ñieàu khieån loãi cuûa tröôøng HEC

29 ThS.Voõ röôøng Sôn Caùc loaïi teá baøo ATM  Coù 5 loaïi teá baøo ATM: —Teá baøo data. —Teá baøo roãi (Idle). —Teá baøo OAM (Operation, Administration, Maintenance). —Teá baøo giaùm saùt, ñieàu khieån: Duøng ñeå giaùm saùt loãi vaø caûnh baùo, ñieàu khieån caùc phaàn töû maïng, ñònh vò caùc loãi. —Teá baøo unassigned: Teá baøo naøy ñöôïc cheøn vaøo luoàng teá baøo nhö caùc teá baøo Idle khi khoâng coù thoâng tin caàn truyeàn ñi. Caùc teá baøo naøy coù chöùa GFC nhöng khoâng ñöôïc gaùn cho baát kyø moät keát noái cuï theå naøo.  Caùc teá baøo ñöôïc nhaän dieän baèng toå hôïp VPI vaø VCI

30 ThS.Voõ röôøng Sôn Caùc loaïi teá baøo ATM

31 ThS.Voõ röôøng Sôn Caùc giaù trò VPI vaø VCI ñöôïc gaùn tröôùc VPIVCIYÙ NGHÓA 00Teá baøo khoâng gaùn cho keát noái (Unassigned) 01Baùo hieäu Meta 03Luoàng F4 (giöõa caùc ñoaïn) 04Luoàng F4 (giöõa caùc ñaàu cuoái) 05Baùo hieäu 015SMDS 016ILMI

32 ThS.Voõ röôøng Sôn Caùc loaïi teá baøo ATM SAP=Service Access Point (Ñieåm truy caäp dòch vuï)

33 ThS.Voõ röôøng Sôn Moâ hình tham khaûo ATM  Moâ hình tham khaûo ATM chia laøm 4 lôùp vaø 3 vuøng.

34 ThS.Voõ röôøng Sôn AAL ATM User information AAL ATM PHY ATM PHY ATM PHY … End system Network Figure 9.4 Leon-Garcia & Widjaja: Communication NetworksCopyright ©2000 The McGraw Hill Companies Moâ hình tham khaûo ATM

35 ThS.Voõ röôøng Sôn Moâ hình tham khaûo ATM Traïm ñaàu cuoái

36 ThS.Voõ röôøng Sôn Moâ hình tham khaûo ATM  ATM chia laøm 3 vuøng (maët phaúng): —Vuøng ngöôøi duøng: Truyeàn taûi döõ lieäu ngöôøi duøng cho caùc öùng duïng. Söû duïng caùc lôùp vaät lyù, ATM vaø thích öùng ATM cho muïc ñích naøy. —Vuøng ñieàu khieån: Thieát laäp, duy trì vaø xoaù caùc keát noái cuûa ngöôøi duøng trong vuøng ngöôøi duøng, Töø khoùa cho vuøng naøy laø baùo hieäu. —Vuøng quaûn lyù: Bao goàm quaûn lyù lôùp vaø quaûn lyù vuøng. Quaûn lyù lôùp giaùm saùt vaø phoái hôïp caùc nhieäm vuï cuûa caùc lôùp rieâng leû vôùi nhau Quaûn lyù vuøng phoái hôïp caùc nhieäm vuï treân maïng.

37 ThS.Voõ röôøng Sôn Moâ hình tham khaûo ATM  Phaàn ATM chính xaùc coù 2 lôùp: —Lôùp töông thích ATM vôùi 2 lôùp con laø hoäi tuï (CS) vaø phaân ñoaïn vaø taùi hôïp (SAR). —Lôùp ATM vaø caáu truùc teá baøo ATM  Lôùp vaät lyù coù 2 phaân lôùp laø hoäi tuï truyeàn daãn (TC) vaø moâi tröôøng vaät lyù (PM).

38 ThS.Voõ röôøng Sôn Moâ hình tham khaûo trong maët phaúng ngöôøi duøng TC 1.Taïo/kieåm tra tröôøng HEC 2.Töông thích toác ñoä (Taïo cell roãi) 3.Saép xeáp caùc cell vaøo moâi tröôøng truyeàn daãn PM 1. Ñoàng boä bit 2. Moâi tröôøng truyeàn daãn PL 1. Ñònh tuyeán caùc cell; 2. Mux/Demux 3. Ñieàu khieån luoàng chung ATM Header cuûa cell Caùc lôùp treân Lôùp A Lôùp B Lôùp C Lôùp D CS 1. Xöû lyù maát cell2. Cheøn 3. Khoâi phuïc ñònh thôøi (ñoái vôùi caùc lôùp A, B) SAR 1. Taùch caùc khung/ luoàng bit vaøo caùc cell 2.Taùi caáu truùc caùc khung/luoàng bít töø caùc cell 1 2 3 4 AAL Tröôøn g thoâng tin cuûa cell Lôùp A: CBR Lôùp B: VBR Lôùp C: Höôùng keát noái Lôùp D: Khoâng keát noái AAL - SAP

39 ThS.Voõ röôøng Sôn Moâ hình tham khaûo trong maët phaúng ngöôøi duøng

40 ThS.Voõ röôøng Sôn Lôùp töông thích ATM – Daïng teá baøo

41 ThS.Voõ röôøng Sôn Lôùp töông thích ATM  Coù 2 phaân lôùp —Phaân lôùp hoäi tuï (CS) Xaùc ñònh lôùp cuûa dòch vuï (CoS) cho löu löôïng ñeán, Cung caáp moät dòch vuï AAL cuï theå taïi moät ñieåm truy nhaäp dòch vuï maïng AAL (Network service access point - NASP) —Phaân lôùp phaân ñoaïn vaø taùi hôïp (SAR) Phaân döõ lieäu ngöôøi duøng ôû möùc cao hôn thaønh caùc ñoaïn 48 byte, xaép xeáp vaøo vuøng data cuûa caùc teá baøo vaø gaén theâm phaàn maøo ñaàu caàn thieát taïi ñaàu phaùt vaø taùi hôïp caùc teá baøo taïi thu.

42 ThS.Voõ röôøng Sôn Caùc lôùp cuûa dòch vuï  Phaân lôùp CS theå hieän daïng cuûa thoâng tin ñeán treân cô sôû 1 trong 4 lôùp cuûa dòch vuï ñöôïc gaùn bôûi caùc öùng duïng —Lôùp A: coù toác ñoä bit khoâng ñoåi (CBR), höôùng keát noái, moái quan heä veà thôøi gian giöõa nguoàn vaø ñích chaët cheõ, ví duï Voice. —Lôùp B: coù toác ñoä bit thay ñoåi (VBR), höôùng keát noái, chaët cheõ veà thôøi gian, ví duï Video höôùng goùi cho hoäi nghò truyeàn hình. —Lôùp C: VBR, höôùng keát noái, khoâng chaët cheõ veà thôøi gian, ví duï LAN truyeàn döõ lieäu caùc öùng duïng nhö Frame Relay. —Lôùp D: VBR, khoâng keát noái, khoâng chaët cheõ veà thôøi gian, ví duï LAN truyeàn döõ lieäu caùc öùng duïng nhö IP.

43 ThS.Voõ röôøng Sôn Caùc daïng AAL vaø lôùp dòch vuï (CoS)  Tuøy vaøo daïng döõ lieäu, giao thöùc AAL cung caáp 5 loaïi AAL phuø hôïp vôùi caùc lôùp dòch vuï.  AAL 5 laø daïng AAL chung nhaát —Cho IP, caùc khung LAN, baûn tin baùo hieäu, Frame Relay, Video Daïng AALLôùp dòch vuï Ñaëc tính truyeàn taûi AAL 1AHöôùng keát noái, CBR, Coù quan heä thôøi gian (ví duï: Voice) AAL 2BHöôùng keát noái, VBR, Coù quan heä thôøi gian, (Ví duï Video goùi) AAL3 /AAL 4 C/DHöôùng keát noái, VBR (ví duï: truyeàn file)/khoâng keát noái, VBR(LAN data) AAL 5C/D Lôùp töông thích ñôn giaûn vaø hieäu quaû (SEAL); söû duïng cho Frame relay vaø TCP/IP

44 ThS.Voõ röôøng Sôn Lôùp töông thích ATM – AAL1 a)Daïng khoâng coù con troû  Ñaây laø caáu truùc AAL1 daønh cho döõ lieäu khoâng theo daïng khung (ví duï: caùc luoàng keânh thoaïi 64kbit/s). Daáu hieäu phaân bieät: bit ñaàu tieân laø “0”.  Tröôøng pty duøng ñeå kieåm tra chaün/leû cho byte header.  Tröôøng Cell Seq # laø chæ soá tuaàn töï cuûa teá baøo vaø Seq # Cksum ñöôïc duøng ñeå kieåm tra loãi cho tröôøng ñoù.

45 ThS.Voõ röôøng Sôn Lôùp töông thích ATM – AAL1 b) Daïng coù con troû  Ñaây laø caáu truùc AAL1 daønh cho döõ lieäu theo daïng khung (ví duï: caùc luoàng T1, E1). Daáu hieäu phaân bieät: bit ñaàu tieân laø “1”.  Caùc tröôøng pty, Cell Seq # vaø Seq # Cksum nhö tröôøng hôïp a)  Tröôøng con troû (pointer) chæ ra ñieåm baét ñaàu cuûa khung keá tieáp trong tröôøng döõ lieäu.

46 ThS.Voõ röôøng Sôn (b) CS PDU with pointer in structured data transfer AAL 1 Pointer 1 Byte 46 Bytes 47 Bytes Figure 9.11 AAL 1 Payload Leon-Garcia & Widjaja: Communication NetworksCopyright ©2000 The McGraw Hill Companies optional (a) SAR PDU header CSI SNP Seq. Count 1 bit 3 bits 4 bits

47 ThS.Voõ röôøng Sôn … Higher layer User data stream Convergence sublayer SAR sublayer ATM layer CS PDUs SAR PDUs ATM Cells 47 1 47 H H H 5 48 H H H b 1 b 2 b 3 Figure 9.10 AAL 1 Leon-Garcia & Widjaja: Communication NetworksCopyright ©2000 The McGraw Hill Companies

48 ThS.Voõ röôøng Sôn Lôùp töông thích ATM – AAL2  Ñöôïc thieát keá ñeå söû duïng cho caùc dòch vuï coù toác ñoä thay ñoåi (coù baêng thoâng theo yeâu caàu), thôøi gian thöïc; ví duï: thoaïi neùn.  AAL 2 chuû yeáu ñöôïc söû duïng cho luoàng döõ lieäu toác ñoä thaáp.  Trong AAL 2 coù ñieàu khieån loãi cho toaøn boä PDU.  Moät côø ñôn giaûn ñöôïc söû duïng ñeå chæ thò vò trí cuûa PDU trong luoàng döõ lieäu caàn truyeàn ñi

49 ThS.Voõ röôøng Sôn Lôùp töông thích ATM – AAL2  Cell Seq # laø chæ soá tuaàn töï cuûa cell.  Info Type chæ ra kieåu thoâng tin trong PDU.  Payload Length: ñoä daøi cuûa PDU.  CRC: kieåm tra loãi cho toaøn boä PDU.

50 ThS.Voõ röôøng Sôn (a) CPCS-PDU format (b) SAR PDU format CPI Btag BASize CPCS - PDU Payload 1 1 2 1 - 65,535 0-3 1 1 2 (bytes)(bytes)(bytes) AL Etag Length Pad Header Trailer ST SN MID SAR - PDU Payload 2 4 10 44 6 10 (bits)(bytes) (bits) LI CRC Header (2 bytes) Trailer (2 bytes) Figure 9.16 AAL 3/4 CS and SAR PDUs Leon-Garcia & Widjaja: Communication NetworksCopyright ©2000 The McGraw Hill Companies

51 ThS.Voõ röôøng Sôn Higher layer Common part convergence sublayer SAR sublayer ATM layer Service specific convergence sublayer Information Assume null T PAD User message Pad message to multiple of 4 bytes. Add header and trailer. Each SAR-PDU consists of 2-byte header, 2-byte trailer, and 44-byte payload. H 4 4 2 44 2 … … Information Figure 9.15 AAL 3/4 Leon-Garcia & Widjaja: Communication NetworksCopyright ©2000 The McGraw Hill Companies

52 ThS.Voõ röôøng Sôn Information 0 - 65,535 0-47 1 1 2 4 (bytes)(bytes) UU CPI Length CRC Pad Figure 9.19 AAL 5 Convergent Sublayer Format SAR Format 48 bytes of Data ATM Header 1-bit end-of-datagram field (PTI) Leon-Garcia & Widjaja: Communication Networks Copyright ©2000 The McGraw Hill Companies

53 ThS.Voõ röôøng Sôn Higher layer Common part convergence sublayer SAR sublayer ATM layer PTI = 0 Service specific convergence sublayer Assume null 48 (1) Information T PAD … … Information 48 (0) PTI = 0 PTI = 1 Figure 9.18 AAL 5 Leon-Garcia & Widjaja: Communication Networks

54 ThS.Voõ röôøng Sôn Chöùc naêng cuûa lôùp ATM  Caáu truùc, Mux/demux vaø chuyeån maïch caùc teá baøo.  Taïo ra header taïi ñaàu phaùt —Giöïa treân cô sôû thoâng tin nhaän ñöôïc töø caùc lôùp cao hôn.  Ñieàu khieån luoàng chung.  Chuyeån ñoåi VCI/VPI.  Trích header cuûa caùc teá baøo taïi ñaàu thu vaø chuyeån phaàn taûi troïng leân lôùp cao hôn.

55 ThS.Voõ röôøng Sôn Lôùp vaät lyù  Truyeàn taûi caùc teá baøo ATM treân caùc keânh truyeàn daãn vaø ñònh nghóa caùc ñaëc tính cô hoïc (ví duï connectors,...)  Coù 2 phaân lôùp: —Phaân lôùp hoäi tuï truyeàn daãn Saép xeáp caùc teá baøo vaøo daïng khung cuûa lôùp vaät lyù (ví duï: STM1, STS3) taïi ñaàu phaùt vaø taùi taïo caùc teá baøo ATM töø luoàng bit thu ñöôïc. Taïo HEC taïi ñaàu phaùt Taïo ra caùc teá baøo roãi nhaèm töông thích toác ñoä. —Phaân lôùp moâi tröôøng vaät lyù Caùc chöùc naêng tuøy thuoäc vaøo moâi tröôøng nhö truîeàn bit, ñoàng boä bit,...

56 ThS.Voõ röôøng Sôn Lieân maïng ATM/SONET  Caùc teá baøo ATM ñöôïc truyeàn taûi qua caùc khaûng caùch daøi nhôø vaøo SONET hoaëc SDH.  Vieäc saép xeáp vaø taùi taïo caùc teá baøo töø moät khung SONET/SDH ñöôïc thöïc hieän bôûi phaân lôùp TC thuoäc lôùp vaät lyù.  Chuyeån maïch caùc teá baøo khoâng ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc thieát bò SONET/SDH.

57 ThS.Voõ röôøng Sôn Saép xeáp caùc teá baøo vaøo khung SONET  Caùc teá baøo ñöôïc saép xeáp moät caùch hôïp lyù trong khung.  Caùc teá baøo coù theå chöùa data hoaëc roãng.

58 ThS.Voõ röôøng Sôn Saép xeáp caùc teá baøo vaøo khung SDH

59 BAÙO HIEÄU TRONG ATM

60 ThS.Voõ röôøng Sôn GIÔÙI THIEÄU  ATM laø moät giao thöùc höôùng keát noái, töùc laø caùc keânh aûo phaûi ñöôïc thieát laäp tröôùc khi döõ lieäu ñöôïc truyeàn.  Thieát laäp keát noái ñöôïc thöïc hieän nhôø vaøo giao thöùc baùo hieäu.

61 ThS.Voõ röôøng Sôn ATM Signalling Protocol  Protocol bao goàm 2 phaàn —User-Network Interface (UNI) Ñònh nghóa laøm theá naøo ñeå caùc Host coù theå noùi chuyeän vôùi caùc trung taâm chuyeån maïch —Network-Network Interface (NNI) Ñònh nghóa laøm theá naøo ñeå caùc trung taâm chuyeån maïch coù theå noùi chuyeän vôùi caùc trung taâm chuyeån maïch khaùc.  Caáu truùc teá baøo cuûa hai loaïi naøy coù khaùc nhau moät ít.

62 ThS.Voõ röôøng Sôn ATM UNI Cell Format GFCVPI Payload (48 bytes) VPIVCI HEC PTCLPVCIRES

63 ThS.Voõ röôøng Sôn ATM NNI Cell Format VPI Payload (48 bytes) VPIVCI HEC PTCLPVCIRES

64 ThS.Voõ röôøng Sôn ATM NNI Cell Format VPI Payload (48 bytes) VPIVCI HEC PTCLPVCIRES

65 ThS.Voõ röôøng Sôn Basic Signalling Operation  Caùc yeâu caàu keát noái ñöôïc söû lyù theo kieåu hop- by-hop qua caùc trung taâm chuyeån maïch cuûa maïng ñeå tôùi ñích.  Caùc trung taâm chuyeån maïch thöïc hieän ñieàu khieån thaâm nhaäp cuoäc goïi (CAC) giöïa treân cô sôû: — Yeâu caàu veà löu löôïng, — Yeâu caàu veà chaát löôïng dòch vuï (QoS), vaø — Taøi nguyeân saün coù taïi trung taâm chuyeån maïch.

66 ThS.Voõ röôøng Sôn Basic Operation (Cont’d)  Neáu yeâu caàu keát noái ñöôïc chaáp thuaän, trung taâm chuyeån maïch tieáp tuïc göûi yeâu caàu keát noái ñeán trung taâm chuyeån maïch keá tieáp, neáu khoâng, noù seõ traû lôøi “töø choái” (reject) ngöôïc trôû laïi.  Neáu ñích chaáp thuaän keát noái, noù traû lôøi “chaáp thuaän” (accept) ngöôïc trôû veà.  VPI vaø VCI ñöôïc gaùn.

67 ThS.Voõ röôøng Sôn Caùc baûn tin keát noái VC BAÛN TINYÙ NGHÓA (TÖØ HOST)YÙ NGHÓA (TÖØ MAÏNG) SETUPYeâu caàu cuoäc goïiCoäc goïi ñeán CALL PROCEEDING ACK cuoäc goïi ñeánACK yeâu caàu cuoäc goïi CONNECTChaáp nhaän cuoäc goïi ñeán Chaáp nhaän yeâu caàu cuoäc goïi CONNECT ACKACK Chaáp nhaän yeâu caàu cuoäc goïi ACK chaáp nhaän cuoäc goïi ñeán RELEASEYeâu caàu keát thuùc cuoäc goïi Y/c keát thuùc cuoäc goïi töø xa RELEASE COMPLETE ACK Y/c keát thuùc cuoäc goïi töø xa ACK Yeâu caàu keát thuùc cuoäc goïi

68 ThS.Voõ röôøng Sôn Xöû lyù thieát laäp keânh aûo

69 ThS.Voõ röôøng Sôn Example: ATM Signalling ATM Network

70 ThS.Voõ röôøng Sôn Example: ATM Signalling ATM Switch

71 ThS.Voõ röôøng Sôn Example: ATM Signalling UNI

72 ThS.Voõ röôøng Sôn Example: ATM Signalling UNI NNI

73 ThS.Voõ röôøng Sôn Example: ATM Signalling UNI NNI

74 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 1: ATM Signalling CR CR: Connection Request

75 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 1: ATM Signalling CR CR: Connection Request

76 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 1: ATM Signalling CR CR: Connection Request

77 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 1: ATM Signalling CR CR: Connection Request

78 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 1: ATM Signalling CR CR: Connection Request

79 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 1: ATM Signalling CR CR: Connection Request OK : Connection Accept OK (VCI = 12)

80 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 1: ATM Signalling CR CR: Connection Request OK : Connection Accept OK (VCI = 12) (VCI = 4)

81 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 1: ATM Signalling CR CR: Connection Request OK : Connection Accept OK (VCI = 12) (VCI = 4) (VCI = 104)

82 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 1: ATM Signalling CR CR: Connection Request OK : Connection Accept OK (VCI = 12) (VCI = 4) (VCI = 104) (VCI = 4)

83 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 1: ATM Signalling CR CR: Connection Request OK : Connection Accept OK (VCI = 12) (VCI = 4) (VCI = 104) (VCI = 4) (VCI = 77)

84 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 2: ATM Signalling CR CR: Connection Request

85 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 2: ATM Signalling CR NO: Connection Reject NO CR: Connection Request

86 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 3: ATM Signalling CR CR: Connection Request

87 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 3: ATM Signalling CR CR: Connection Request

88 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 3: ATM Signalling CR CR: Connection Request

89 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 3: ATM Signalling CR CR: Connection Request NO NO: Connection Reject

90 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 3: ATM Signalling CR CR: Connection Request NO NO: Connection Reject

91 ThS.Voõ röôøng Sôn Example 3: ATM Signalling CR CR: Connection Request NO NO: Connection Reject NO

92 ThS.Voõ röôøng Sôn Summary  Ñaëc ñieåm cuûa Baùo hieäu NNI vaø UNI trong ATM laø ñònh nghóa caùc giao thöùc cho pheùp thieát laäp vaø giaûi toaû keát noái giöõa caùc thieát bò ATM.  Coù theå aùp duïng cho caùc keát noái point- to - point vaø multipoint

93 ThS.Voõ röôøng Sôn Where to get more information  ATM UNI 3.0 Specification (now obsolete!)  ATM Forum  Fore Systems SPANS protocol specification (Simple Protocol for ATM Network Signalling)


Download ppt "Trao đ ổ i tr ự c tuy ế n t ạ i:"

Similar presentations


Ads by Google