Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Moät caây lôùn, ñöôïc vun troàng treân thöûa ñaát toát ………... Töø Valdocco... Töø ngöôøi ñôøi...Töø nhöõng neàn vaên hoùa... Töø Mornese.

Similar presentations


Presentation on theme: "Moät caây lôùn, ñöôïc vun troàng treân thöûa ñaát toát ………... Töø Valdocco... Töø ngöôøi ñôøi...Töø nhöõng neàn vaên hoùa... Töø Mornese."— Presentation transcript:

1

2

3 Moät caây lôùn, ñöôïc vun troàng treân thöûa ñaát toát ………... Töø Valdocco... Töø ngöôøi ñôøi...Töø nhöõng neàn vaên hoùa... Töø Mornese

4 HEÄ THOÁNG DÖÏ PHOØNG Taïi goác reã: Heä thoáng Döï phoøng Moät kinh nghieäm thieâng lieâng Moät ñeà xuaát muïc vuï Moät phöông phaùp giaùo duïc

5 Moät söï löïa choïn Giôùi treû, nhaát laø nhöõng em ngheøo Ñích nhaém tröôùc tieân Moät caùch thöùc vaø moät vieãn caûnh Moät hình thöùc ñaëc bieät laø haõy nhìn vaøo thöïc teá vaø thaûo luaän veà noù Caàn löu taâm ñeán vaên hoùa xaõ hoäi thöïc söï cuûa giôùi treû

6 MUÏC VUÏ GIÔÙI TREÛ Keá hoaïch mang tính chieán löôïc Caùch thöùc sinh ñoäng Coäng ñoaøn Giaùo duïc Muïc vuï Toaøn boä vieäc muïc vuï COÄNG THEÅ TÍNH TÍNH TOAØN DIEÄN

7 Laø moät coäng ñoaøn goàm nhöõng con ngöôøi (moät gia ñình) hôn laø moät cô caáu toå chöùc

8 1 NHÖÕNG MOÁI TÖÔNG GIAO CAÙ NHAÂN hôn laø nhöõng lieân keát mang tính toå chöùc 2 SÖÏ THAM GIA El proceso educativo 3 CHIA SEÛ NHÖÕNG GIAÙ TRÒ hôn laø nhöõng hieäu quaû töùc thôøi hôn laø söï uûng hoä maïnh meõ quyeàn bính

9 Nhoùm nhöõng ngöôøi maø hoï lieân heä chaët cheõ vôùi Söù meänh Heä thoáng Giaùo duïc Tinh thaàn Hoï ñaûm traùch coâng vieäc vôùi Lôøi môøi goïiSöï thuùc ñaåySöï lieân keát VAI TROØ VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA NHÖÕNG HAÏT NHAÂN SINH ÑOÄNG Taát caû nhöõng ngöôøi quan taâm ñeán coâng vieäc Ñeå xaây döïng CÑ GDMV Ñeå nhaän dieän keá hoaïch GD MV

10 Trong moái lieân heä ñeán ñoaøn suûng, coù vaøi ñieåm ñeå quy chieáu laø: - Ñaûm baûo caên tính Saleâdieâng vaø laø trung taâm cuûa söï hieäp thoâng vaø söï tham gia; - Laøm chöùng cho quyeàn toái thuôïng cuûa Thieân Chuùa vaø cuûa toaøn boä söï coáng hieán cho söù meänh giaùo duïc-rao giaûng Tin Möøng; - Môøi goïi, chaøo ñoùn vaø khuyeán khích giaùo daân tham gia vaøo tinh thaàn vaø söù meänh Saleâdieâng; - Traùch nhieäm ñaàu tieân ñoái vôùi tinh thaàn Saleâdieâng cuûa hoï, vaø lieân quan ñeán vieäc ñaøo taïo ôn keâu goïi (TTN 24,159). VAI TROØ CUÛA COÄNG THEÅ SALEÂDIEÂNG

11 Nhöõng moái lieân heä, chia seû caù nhaân vaø söï tham gia nhieàu hôn laø chöùc vuï vaø quyeàn bính

12 NHÖÕNG CAÁU TRUÙC TÖÙC THÌ VAØ KHAÅN CAÁP CHUÛ NGHÓA CUÏC BOÄ VAØ CAÙ NHAÂN ÑEÅ LAØM HAÕY LAØ NGÖÔØI TRUNG TAÂM ÑEÅ TAÄP TRUNG VAØO NHÖÕNG YEÁU TOÁ CAÀN THIEÁT ÑEÅ NUOÂI DÖÔÕNG SÖÏ HIEÄP THOÂNG VAØ ÑOÀNG QUY QUANH MOÄT KEÁ HOAÏCH ÑEÅ THUÙC ÑAÅY VAØ THÖÏC HIEÄN QUYEÁT ÑÒNH

13 NHÖÕNG CHOÏN LÖÏA TRONG SINH ÑOÄNG 1 ÔÛ VÔÙI 2 NHÖÕNG MOÁI LIEÂN HEÄ CAÙ NHAÂN 3 NGÖÔØI LAÕNH ÑAÏO NAÊNG ÑOÄNG CUÛA GIÔÙI TREÛ 4 NUOÂI DÖÔÕNG TIEÁN TRÌNH PHAÙT TRIEÅN 5 ÑOÀNG HAØNH VÔÙI

14 Moät söï hieäp nhaát hôn laø voâ soá nhöõng coâng cuoäc vaø nhöõng hoaït ñoäng

15 Söï gaëp gôõ vôùi töøng ngöôøi treû vaø hôïp nhaát vôùi hoï trong moâi tröôøng giaùo duïc ÑÍCH NHAÉM THÖÏC TEÁ CUÛA COÄNG THEÅ CD GDMV ÑÒNH HÖÔÙNG ÔN GOÏI KINH NGHIEÄM NHOÙM RAO GIAÛNG TIN MÖØNG – DAÏY GIAÙO LYÙ VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC TÌNH YEÂU MUÏC TÖÛ ÑIEÅM XUAÁT PHAÙT MOÄT CON NGÖÔØI ÑÖÔÏC HÌNH THAØNH THEO HÌNH AÛNH CUÛA ÑÖÙC KITOÂ THEO TINH THAÀN GIÔÙI TREÛ SALEÂDIEÂNG NHÖÕNG ÑOÄNG LÖÏC CUÛA SÖÏ PHAÙT TRIEÅN

16 Söï choïn löïa, taàm nhìn veà coâng cuoäc vaø söï löôïng giaù mang tính chieán löôïc thì hôn laø söï khôûi xöôùng ñoù ñaây, nhöõng hoaït ñoäng ngang doïc vaø söï öùng xöû Söù vuï, ñöôïc xem nhö laø toaøn boä moät haønh trình, moät söùc maïnh naêng ñoäng ñeå chuyeån thaønh thöïc teá. Keá hoaïch GDMV nhö laø moät duïng cuï ñeå höôùng daãn CÑ GDMV vaø xaây döïng tính thoáng nhaát vaø söï hieäp thoâng. Löôïng giaù khaùch quan vaø lieân tuïc ñeå giaùm saùt keát quaû, söûa loãi vaø laøm laïi nhöõng caùch thöùc ñeå coù ñöôïc keát quaû toát hôn.

17 Nhöõng ñoái töôïng cuï theå vaø chính xaùc Söï tieáp noái vaø lieân keát lieân tuïc cuûa caùc hoaït ñoäng Ngaøy caøng nhieàu ngöôøi vaø nhoùm chia seû nhöõng ñoái töôïng vaø laøm vieäc nhö moät eâ-kíp.

18 LAØM VIEÄC NHOÙM ÑAØO LUYEÄN ÑEÅ TIEÁN TRIEÅN VAØ LIEÂN KEÁT CAÙC COÄNG THEÅ ÑÒA PHÖÔNG * Nhöõng ngöôøi nuoâi döôõng söï hieäp nhaát. * Nhöõng keá hoaïch vaø quaù trình nhaát quaùn. * Boán chieàu kích phaùt trieån trong moãi coâng cuoäc. * Söï coäng taùc cuûa nhöõng coâng cuoäc treân caáp ñoä Tænh Doøng vaø ñòa phöông. TÖØ MOÄT SÖÙ VUÏ CUÛA NHIEÀU COÂNG CUOÄC ÑEÁN MOÄT SÖÙ VUÏ ÑÖÔÏC HIEÄP NHAÁT

19 VEÀ QUYEÀN BÍNH ÑEÅ HIEÄP NHAÁT ÑEÅ COÄNG TAÙC TRONG NHÖÕNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙM TÆNH VAØ BAN COÁ VAÁN NGAØI GIAÙM ÑOÁC VAØ BAN COÁ VAÁN NGAØI ÑAÏI DIEÄN VAØ NHOÙM BAN COÁ VAÁN CUÛA CÑ GDMV CUÛA MOÃI COÂNG CUOÄC NHÖÕNG BAN NGAØNH CUÛA TÖØNG COÂNG CUOÄC Ngöôøi ñòa phöông ñaûm nhaän traùch vuï vaø nhoùm cuûa mình.


Download ppt "Moät caây lôùn, ñöôïc vun troàng treân thöûa ñaát toát ………... Töø Valdocco... Töø ngöôøi ñôøi...Töø nhöõng neàn vaên hoùa... Töø Mornese."

Similar presentations


Ads by Google