Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

RESERVATROL:chaát choáng laõo hoùa baûo veä da maïnh. BS.PHAÏM THÒ KIM ANH.

Similar presentations


Presentation on theme: "RESERVATROL:chaát choáng laõo hoùa baûo veä da maïnh. BS.PHAÏM THÒ KIM ANH."— Presentation transcript:

1 RESERVATROL:chaát choáng laõo hoùa baûo veä da maïnh. BS.PHAÏM THÒ KIM ANH

2 Laõo hoùa da do nhieàu yeáu toá gaây neân, tuy di truyeàn coù vai troø quan troïng nhöng khoâng phaûi laø yeáu toá quyeát ñònh. Laõo hoùa da do nhieàu yeáu toá gaây neân, tuy di truyeàn coù vai troø quan troïng nhöng khoâng phaûi laø yeáu toá quyeát ñònh. Nhaèm choáng laïi tuoåi giaø caùc nhaø khoa hoïc ñang coá tìm caùch ñeå ñieàu chænh laïi caáu truùc gene ñeå tìm laïi tuoåi xuaân.Baèng caùch haïn cheá aên uoáng nhaèm cung caáp ít calorie cho cô theå ñeå keùo daøi söï soáng ôû ñoäng vaät thí nghieäm, caùc nhaø khoa hoïc ñaõ nhaän bieát raèng vieäc ñieàu hoøa söï soáng xaûy ra ôû enzyme ñöôïc bieát nhö laø chaát sirtuin coù lieân quan ñeán chuyeån hoùa trong ty laïp theå cuûa teá baøo. Nhaèm choáng laïi tuoåi giaø caùc nhaø khoa hoïc ñang coá tìm caùch ñeå ñieàu chænh laïi caáu truùc gene ñeå tìm laïi tuoåi xuaân.Baèng caùch haïn cheá aên uoáng nhaèm cung caáp ít calorie cho cô theå ñeå keùo daøi söï soáng ôû ñoäng vaät thí nghieäm, caùc nhaø khoa hoïc ñaõ nhaän bieát raèng vieäc ñieàu hoøa söï soáng xaûy ra ôû enzyme ñöôïc bieát nhö laø chaát sirtuin coù lieân quan ñeán chuyeån hoùa trong ty laïp theå cuûa teá baøo. Phaùt minh gaàn ñaây cho raèng hieäu quaû cuûa vieäc tieát cheá calorie laø do hôïp chaát sirtuin ñöôïc hoaït hoùa bôûi polyphenolic phytoalexin resveratrol. Phaùt minh gaàn ñaây cho raèng hieäu quaû cuûa vieäc tieát cheá calorie laø do hôïp chaát sirtuin ñöôïc hoaït hoùa bôûi polyphenolic phytoalexin resveratrol.

3 Trong nhöõng naêm gaàn ñaây reservatrol laø chaát ñöôïc quan taâm nghieân cöùu ñaëc bieät vaø ñöôïc baoù caùo nhö laø chaát choáng oxy hoùa cöïc maïnh, laø moät chaát ñieàu chænh nhöõng bieán ñoåi di truyeàn, chaát öùc cheá nhöõng chaát trung gian qua phaûn öùng vieâm vaø coù taùc ñoäng hieäu quaû nhö chaát noäi tieát thöïc vaät. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây reservatrol laø chaát ñöôïc quan taâm nghieân cöùu ñaëc bieät vaø ñöôïc baoù caùo nhö laø chaát choáng oxy hoùa cöïc maïnh, laø moät chaát ñieàu chænh nhöõng bieán ñoåi di truyeàn, chaát öùc cheá nhöõng chaát trung gian qua phaûn öùng vieâm vaø coù taùc ñoäng hieäu quaû nhö chaát noäi tieát thöïc vaät. Söï keát hôïp cuûa ñaëc ñieåm sinh hoïc vaø hieäu quaû laøm ñeïp khieán Reservatrol laø öùng cöû vieân duy nhaát ñeå choáng laïi tuoåi giaø. Söï keát hôïp cuûa ñaëc ñieåm sinh hoïc vaø hieäu quaû laøm ñeïp khieán Reservatrol laø öùng cöû vieân duy nhaát ñeå choáng laïi tuoåi giaø. Reservatrol (3,5.4’-trihydroxystilbene) laø 1 phaân töû töï nhieân tìm thaáy trong nhieàu loaïi röôïu vang ñoû vaø laø thaønh vieân cuûa nhoùm hôïp chaát polyphenol röôïu bao goàm caùc flavonoid. Reservatrol (3,5.4’-trihydroxystilbene) laø 1 phaân töû töï nhieân tìm thaáy trong nhieàu loaïi röôïu vang ñoû vaø laø thaønh vieân cuûa nhoùm hôïp chaát polyphenol röôïu bao goàm caùc flavonoid. Ngoaøi röôïu vang Reservatrol coù ôû quaû moïng vaø phaàn khoâng theå aên ñöôïc cuûa caây ñaâu phoïng Ngoaøi röôïu vang Reservatrol coù ôû quaû moïng vaø phaàn khoâng theå aên ñöôïc cuûa caây ñaâu phoïng

4 ÔÛ 2 daïng ñoàng phaân trans vaø cis cua Reservatrol thì daïng trans oån ñònh vaø coù ñaëc tính sinh hoïc cao hôn daïng cis. ÔÛ 2 daïng ñoàng phaân trans vaø cis cua Reservatrol thì daïng trans oån ñònh vaø coù ñaëc tính sinh hoïc cao hôn daïng cis. Reservatrol ñöôïc xem nhö 1 chaát öùc cheá NADPH vaø adenosine 5’ diphosphate (ADP)- Fe+ oxi hoaù lipid vaø oxy hoùa lipid gaây ra do UV ñoàng thôøi coù hieäu quaû doïn dep cuûa goác 2.2’-azobis-(2-amidinopropane)- dihydrochloride peroxyl. Reservatrol ñöôïc xem nhö 1 chaát öùc cheá NADPH vaø adenosine 5’ diphosphate (ADP)- Fe+ oxi hoaù lipid vaø oxy hoùa lipid gaây ra do UV ñoàng thôøi coù hieäu quaû doïn dep cuûa goác 2.2’-azobis-(2-amidinopropane)- dihydrochloride peroxyl. Olas vaø Wachowicz ñaõ ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa Reservatrol treân tieåu caàu vaø keát luaän raèng nhoùm hydroxy ôû voøng B ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc öùc cheá caùc saûn phaåm cuûa phaûn öùng oxygen hoùa, giaûm söï oxy hoùa lipid vaø baûo veä choáng laïi oxit hoùa nitrat taïo neân lipid tieãu caàu vaø oxy hoùa protein. Olas vaø Wachowicz ñaõ ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa Reservatrol treân tieåu caàu vaø keát luaän raèng nhoùm hydroxy ôû voøng B ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc öùc cheá caùc saûn phaåm cuûa phaûn öùng oxygen hoùa, giaûm söï oxy hoùa lipid vaø baûo veä choáng laïi oxit hoùa nitrat taïo neân lipid tieãu caàu vaø oxy hoùa protein.

5 Stojanovic vaø coäng söï cuõng tìm thaáy Reservatrol laø chaát cöïc kyø hieäu quaû ñeå thu doïn caùc goác töï do ôû maãu gamma phoùng xaï cuûa liposome. Stojanovic vaø coäng söï cuõng tìm thaáy Reservatrol laø chaát cöïc kyø hieäu quaû ñeå thu doïn caùc goác töï do ôû maãu gamma phoùng xaï cuûa liposome. Reservatrol coù hieäu quaû ngaên ngöøa oxy hoùa lipid ñeán 95% trong khi ñoù vitamin E chæ ñaït 65% vaø vitaminC chæ ñaït 37%. Reservatrol coù hieäu quaû ngaên ngöøa oxy hoùa lipid ñeán 95% trong khi ñoù vitamin E chæ ñaït 65% vaø vitaminC chæ ñaït 37%. TAÙC ÑOÄNG TREÂN HEÄ TIM MAÏCH: TAÙC ÑOÄNG TREÂN HEÄ TIM MAÏCH: Vieäc tieâu thuï röôïu vang vaø beänh tim maïch coù moái lieân quan ñaûo ngöôïc ñaõ ñöôïc bieát ñeán. Reservatrol vaø nhöõng phenolic cuûa röôïu vang ñaõ ñöôïc cho raèng coù ñaùp öùng roäng raõi vôùi con ñöôøng gia taêng saûn phaåm nitric oxide, laø giaûm söï ñieàu hoøa cuûa caùc peptide noäi maïch, laøm giaûm oxy hoùa lipoprotein phaân töû thaáp, vaø coù taùc ñoäng khaùng vieâm thoâng qua con ñöôøng cyclooxygenase(COX) öùc cheá vaø giaûm ñieàu hoøa toång hôïp chaát eicosanoid. Vieäc tieâu thuï röôïu vang vaø beänh tim maïch coù moái lieân quan ñaûo ngöôïc ñaõ ñöôïc bieát ñeán. Reservatrol vaø nhöõng phenolic cuûa röôïu vang ñaõ ñöôïc cho raèng coù ñaùp öùng roäng raõi vôùi con ñöôøng gia taêng saûn phaåm nitric oxide, laø giaûm söï ñieàu hoøa cuûa caùc peptide noäi maïch, laøm giaûm oxy hoùa lipoprotein phaân töû thaáp, vaø coù taùc ñoäng khaùng vieâm thoâng qua con ñöôøng cyclooxygenase(COX) öùc cheá vaø giaûm ñieàu hoøa toång hôïp chaát eicosanoid.

6 . CHÖÙC NAÊNG NAÕO: CHÖÙC NAÊNG NAÕO: Nghieân cöùu treân daân cho thaáy coù söï lieân quan ñaûo ngöôïc veà vieäc tieâu thuï röôïu ôû möùc trung bình vaø beänh Alzeimer ôû ngöôøi giaø cuõng nhö duy trì khaû naêng hieåu bieát cuøng vôùi söï gia taêng tuoåi. Nghieân cöùu treân daân cho thaáy coù söï lieân quan ñaûo ngöôïc veà vieäc tieâu thuï röôïu ôû möùc trung bình vaø beänh Alzeimer ôû ngöôøi giaø cuõng nhö duy trì khaû naêng hieåu bieát cuøng vôùi söï gia taêng tuoåi. Reservatrol coù khaû naêng phaù vôõ beta amyloid laø chaát coù lieân quan vôùi beänh Alzeimer.Trong moâ thaàn kinh Reservatrol laøm taêng ñieàu hoaø caùc enzyme protein (MAP kinase) laø chaát coù taùc ñoäng leân trung taâm hocï hoûi vaø nhôù cuûa naõo.Caùc AMPkinase thaàn kinh cuõng ñöôïc kích hoaït bôûi Reservatrol. Reservatrol coù khaû naêng phaù vôõ beta amyloid laø chaát coù lieân quan vôùi beänh Alzeimer.Trong moâ thaàn kinh Reservatrol laøm taêng ñieàu hoaø caùc enzyme protein (MAP kinase) laø chaát coù taùc ñoäng leân trung taâm hocï hoûi vaø nhôù cuûa naõo.Caùc AMPkinase thaàn kinh cuõng ñöôïc kích hoaït bôûi Reservatrol. Reservatrol cuõng ñöôïc bieát laø chaát baûo veä naõo choáng laïi taùc ñoäng cuûa chaán thöông naõo treân chuoät thöû nghieäm,ôû chuoät nhaûy thöû nghieäm Reservatrol ñöôïc cho uoáng caû trong luùc cuõng nhö sau khi bò ngheït ñoäng maïch cho thaáy laøm giaûm chaán thöông do thieáu maùu naõo. Reservatrol cuõng ñöôïc bieát laø chaát baûo veä naõo choáng laïi taùc ñoäng cuûa chaán thöông naõo treân chuoät thöû nghieäm,ôû chuoät nhaûy thöû nghieäm Reservatrol ñöôïc cho uoáng caû trong luùc cuõng nhö sau khi bò ngheït ñoäng maïch cho thaáy laøm giaûm chaán thöông do thieáu maùu naõo.

7 PHYTOHORMONAL effects: PHYTOHORMONAL effects: Reservatrol ñöôïc bieát laø gaén vôùi estrogen receptor vaø baèng chöùng cho thaáy uoáng röôïu nho laøm giaûm bôùt hoäi chöùng quanh thôøi kyø maõn kinh vaø baûo veä choáùng loaõng xöông, moät baùo caùo töø Ñaïi hoïc y khoa ôû Ñaøi loan keát luaän raèng hieäu quaû baûo veä xöông cuûa Reservatrol töông töï nhö ñieàu trò hormon thay theá, giamû nguy cô ung thö vuù. Reservatrol ñöôïc bieát laø gaén vôùi estrogen receptor vaø baèng chöùng cho thaáy uoáng röôïu nho laøm giaûm bôùt hoäi chöùng quanh thôøi kyø maõn kinh vaø baûo veä choáùng loaõng xöông, moät baùo caùo töø Ñaïi hoïc y khoa ôû Ñaøi loan keát luaän raèng hieäu quaû baûo veä xöông cuûa Reservatrol töông töï nhö ñieàu trò hormon thay theá, giamû nguy cô ung thö vuù. CHOÁNG OXY HOÙA: CHOÁNG OXY HOÙA: Caùc polyphenol cuûa röôïu nho, ñöôïc xeáp haïng laø chaát choáng oxy hoùa maïnh nhaát gaáp nhieàu laàn hôn vitamin A,C vaø E. Thöû nghieäm boå sung vitamin cho thaáy khoâng giaûm tyû leä beänh do thoaùi hoùa. Nghieân cöùu cuûa tröôøng ñaïi hoïc coâng giaùo cuûa Chile ôû Santiago so saùnh chaát choáng oxy hoùa trong huyeát thanh, möùc ñoä DNA 8_Ohdeoxyguanosine(8OHdG, moät chæ daáu cuûa oxy hoaù DNA) vaø 7C_hydroxycholesterol trong huyeát thanh ôû nhoùm ngöôøi tình nguyeän vôùi 3 cheá ñoä aên: cheá ñoä aên phöông ñoâng giaøu chaát beùo, cheá ñoä anê ñòa trung haûi vaø cñaê ñòa trung haûi coù boå sung röôïu vang ñoû hoaëc boå sung rau vaø traùi caây trong 3 thaùng. Cheá ñoä aên boå sung röôïu vang cho thaáy coù hieäu quaû laøm giaûm chaát choáng oxy hoùa trong huyeát thanh hieäu quaû 2 laàn hôn cheá ñoä aên theâm rau. Caùc polyphenol cuûa röôïu nho, ñöôïc xeáp haïng laø chaát choáng oxy hoùa maïnh nhaát gaáp nhieàu laàn hôn vitamin A,C vaø E. Thöû nghieäm boå sung vitamin cho thaáy khoâng giaûm tyû leä beänh do thoaùi hoùa. Nghieân cöùu cuûa tröôøng ñaïi hoïc coâng giaùo cuûa Chile ôû Santiago so saùnh chaát choáng oxy hoùa trong huyeát thanh, möùc ñoä DNA 8_Ohdeoxyguanosine(8OHdG, moät chæ daáu cuûa oxy hoaù DNA) vaø 7C_hydroxycholesterol trong huyeát thanh ôû nhoùm ngöôøi tình nguyeän vôùi 3 cheá ñoä aên: cheá ñoä aên phöông ñoâng giaøu chaát beùo, cheá ñoä anê ñòa trung haûi vaø cñaê ñòa trung haûi coù boå sung röôïu vang ñoû hoaëc boå sung rau vaø traùi caây trong 3 thaùng. Cheá ñoä aên boå sung röôïu vang cho thaáy coù hieäu quaû laøm giaûm chaát choáng oxy hoùa trong huyeát thanh hieäu quaû 2 laàn hôn cheá ñoä aên theâm rau.

8 Polyphenol töø traø nguoàn goác töø catechin vaø theaflavins cuõng ñaõ ñöôïc bieát nhö laø nhöõng chaát oxy hoùa maïnh maëc duø döõ kieän so saùnh vaãn coøn hieám.Moät vaøi nghieân cöùu invivo veà taùc ñoäng tröïc tieáp choáng oxy hoùa thoâng qua vieäc thu doïn caùc goác töï do vaø chelate hoùa taùc ñoäng dòch chuyeån cuûa ion kim loaïi vaø taùc ñoäng giaùn tieáp caûm öùng cuûa phase II cuûa enzyme superoxide dismutases vaø glutathione S_transferase. Baûo veä da vôùi naéng khi duøng polyphenol cuûa traø uoáng hoaëc boâi ñaõ ñöôïc bieát, cuøng vôùi öùc cheá taùc nhaân sinh ung hoùa hoïc hoaëc tia cöïc tím gaây ra taùc nhaân ung thö ôû nhieàu maãu thöû nghieäm in vivo. Polyphenol töø traø nguoàn goác töø catechin vaø theaflavins cuõng ñaõ ñöôïc bieát nhö laø nhöõng chaát oxy hoùa maïnh maëc duø döõ kieän so saùnh vaãn coøn hieám.Moät vaøi nghieân cöùu invivo veà taùc ñoäng tröïc tieáp choáng oxy hoùa thoâng qua vieäc thu doïn caùc goác töï do vaø chelate hoùa taùc ñoäng dòch chuyeån cuûa ion kim loaïi vaø taùc ñoäng giaùn tieáp caûm öùng cuûa phase II cuûa enzyme superoxide dismutases vaø glutathione S_transferase. Baûo veä da vôùi naéng khi duøng polyphenol cuûa traø uoáng hoaëc boâi ñaõ ñöôïc bieát, cuøng vôùi öùc cheá taùc nhaân sinh ung hoùa hoïc hoaëc tia cöïc tím gaây ra taùc nhaân ung thö ôû nhieàu maãu thöû nghieäm in vivo. Catechin, epicatechin vaø gallic acid coù nhieàu trong röôïu vang ñoû, cuøng vôùi ellagic acid, laø moät polyphenol choáng oxy hoùa haøng ñaàu coù trong quaû löïu. Khaû naêng thu doïn goác peroxyl cuûa nhöõng hôïp chaát khaùc nhau naøy döôïc saép xeáp theo thöù töï giaûm daàn nhö sau: reservatrol> catechin> epicatechin= gallocatechin>gallic acid=ellagic acid. Catechin, epicatechin vaø gallic acid coù nhieàu trong röôïu vang ñoû, cuøng vôùi ellagic acid, laø moät polyphenol choáng oxy hoùa haøng ñaàu coù trong quaû löïu. Khaû naêng thu doïn goác peroxyl cuûa nhöõng hôïp chaát khaùc nhau naøy döôïc saép xeáp theo thöù töï giaûm daàn nhö sau: reservatrol> catechin> epicatechin= gallocatechin>gallic acid=ellagic acid.

9 Coenzyme Q10 toång hôïp töông töï Idebenone ñöôïc xem nhö chaát choáng oxy hoùa duøng boâi ngoaøi maïnh nhaát..Moät saûn phaåm môùi goàm Reservatrol1%ñöôïc cheá taïo ôû clinic Calidora ôû Seattle sinh ra 4845 mmolVE/g trong khi Idebenone1% chæ sinh ra 279 mmole, nhu vaäy Reservatrol coù taùc duïng choáng oxyhoa 17 laàn maïnh hôn Idebenone. Coenzyme Q10 toång hôïp töông töï Idebenone ñöôïc xem nhö chaát choáng oxy hoùa duøng boâi ngoaøi maïnh nhaát..Moät saûn phaåm môùi goàm Reservatrol1%ñöôïc cheá taïo ôû clinic Calidora ôû Seattle sinh ra 4845 mmolVE/g trong khi Idebenone1% chæ sinh ra 279 mmole, nhu vaäy Reservatrol coù taùc duïng choáng oxyhoa 17 laàn maïnh hôn Idebenone. NGAÊN NGÖØA GIAØ DA DO AÙNH SAÙNG: NGAÊN NGÖØA GIAØ DA DO AÙNH SAÙNG: Hôïp chaát choáng oxy hoùa coù nguoàn goác thöïc vaät trong caùc saûn phaåm chaêm soùc da gaàn ñaây ñöôïc chuù yù nhieâu. Vieäc duøng Reservatrol vaø caùc chaát choáng oxy hoùa thöïc vaät khaùc ñaõ ñöôïc Afag, Mukhtar, Baliga vaø Katiyar nghieân cöùu.Reservatrol taùc ñoäng choáng laïi cô cheá teá baøo lieân quan vôùi giaø da qua trung gian tia UV. Duøng Reservatrol boâi treân chuoät maãu SKH-1 khoâng coù loâng vaø ñöôïc chieáu UV_B keát quaû cho thaáy coù söï öùc cheá söï taêng sinh teá baøo roõ reät. Reservatrol laøm giaûm caùc maãu oxygen ôû keratinocyte ñöôïc chieáu UVA vaø qua kính hieån vi ñieän töû cho thaáy caùc thay ñoåi veà caáu truùc coù theå ngaên ngöøa ñöôïc. Hôïp chaát choáng oxy hoùa coù nguoàn goác thöïc vaät trong caùc saûn phaåm chaêm soùc da gaàn ñaây ñöôïc chuù yù nhieâu. Vieäc duøng Reservatrol vaø caùc chaát choáng oxy hoùa thöïc vaät khaùc ñaõ ñöôïc Afag, Mukhtar, Baliga vaø Katiyar nghieân cöùu.Reservatrol taùc ñoäng choáng laïi cô cheá teá baøo lieân quan vôùi giaø da qua trung gian tia UV. Duøng Reservatrol boâi treân chuoät maãu SKH-1 khoâng coù loâng vaø ñöôïc chieáu UV_B keát quaû cho thaáy coù söï öùc cheá söï taêng sinh teá baøo roõ reät. Reservatrol laøm giaûm caùc maãu oxygen ôû keratinocyte ñöôïc chieáu UVA vaø qua kính hieån vi ñieän töû cho thaáy caùc thay ñoåi veà caáu truùc coù theå ngaên ngöøa ñöôïc.

10 CHOÁNG UNG THÖ: CHOÁNG UNG THÖ: Nhieàu baèng côù cho thaáy vai troø cuûa reservatrol vaø nhöõng phenolic cuûa röôïu vang coù taùc ñoäng ngaên ngöøa cuõng nhö ñieàu trò ung thö.Cô cheá töøng böôùc cuûa söï sinh ung ñaõ ñöôïc veõ baûn ñoà chi tieát trong ñoù reservatrol taùc ñoäng nhö moät chaát choáng khôûi phaùt, choáng taêng sinh vaø choáng tieán trieån. Taùc ñoäng choáng tieán trieån goàm laøm giaûm yeáu toá taêng tröôûng, giaûm söï tröôûng thaønh cuûa teá baøo ung thö vaø öùc cheá söï taêng sinh maïch maùu. Tröïc tieáp laøm giaûm teá baøo ung thö vuù, u haéc toá vaø nhieàu beänh khaùc baèng reservatrol ñaõ ñöôïc baùo caùo, Nhieàu baèng côù cho thaáy vai troø cuûa reservatrol vaø nhöõng phenolic cuûa röôïu vang coù taùc ñoäng ngaên ngöøa cuõng nhö ñieàu trò ung thö.Cô cheá töøng böôùc cuûa söï sinh ung ñaõ ñöôïc veõ baûn ñoà chi tieát trong ñoù reservatrol taùc ñoäng nhö moät chaát choáng khôûi phaùt, choáng taêng sinh vaø choáng tieán trieån. Taùc ñoäng choáng tieán trieån goàm laøm giaûm yeáu toá taêng tröôûng, giaûm söï tröôûng thaønh cuûa teá baøo ung thö vaø öùc cheá söï taêng sinh maïch maùu. Tröïc tieáp laøm giaûm teá baøo ung thö vuù, u haéc toá vaø nhieàu beänh khaùc baèng reservatrol ñaõ ñöôïc baùo caùo, Reservatrol cuõng ñöôïc cho raèng laøm taêng cöôøng hieäu quaû cuûa cisplastin vaø doxorubicin ôû buoàng tröùng ngöôøi vaø teá baøo ung thö töû cung, laøm yeáu ñi hieäu quaû nhieãm ñoäc treân tim treân teá baøo cô tim moûi meät. Reservatrol vaø nhöõng polyphenol khaùc cuûa röôïu vang taùc ñoäng nhö laø chaát nhaïy caûm hoùa hoïc vaø nhaïy caûm quang tuyeán baèng caùch beû vôõ con ñöôøng daãn tôùi khaùng vôùi ñieàu trò. Reservatrol cuõng ñöôïc cho raèng laøm taêng cöôøng hieäu quaû cuûa cisplastin vaø doxorubicin ôû buoàng tröùng ngöôøi vaø teá baøo ung thö töû cung, laøm yeáu ñi hieäu quaû nhieãm ñoäc treân tim treân teá baøo cô tim moûi meät. Reservatrol vaø nhöõng polyphenol khaùc cuûa röôïu vang taùc ñoäng nhö laø chaát nhaïy caûm hoùa hoïc vaø nhaïy caûm quang tuyeán baèng caùch beû vôõ con ñöôøng daãn tôùi khaùng vôùi ñieàu trò.

11 BEÄNH TRUYEÀN NHIEÃM: BEÄNH TRUYEÀN NHIEÃM: Reservatrol ñöôïc sinh ra ôû da do röôïu nho ñeå ñaùp öùng vôùi tình traïng stress do moâi tröôøng, coù tính khaùng naám, khaùng vi truøng vaø khaøng caû virus. Vieäc nhaân leân cuûa virus cuùm ñaõ bò öùc cheá bôûi reservatrol thoâng qua con ñöôøng ngaên chaën söï hoaùn vò cytoplasmic nhaân teá baøo cuûa protein virus nhaát laø lieân quan ñeán hoaït ñoâng cuûa protein kinase C. Chuoät bò nhieãm cuùm khi ñöôïc ñieàu trò vôùi reservatrol coù ñôøi soáng toát hôn roõ reät. Reservatrol ñöôïc sinh ra ôû da do röôïu nho ñeå ñaùp öùng vôùi tình traïng stress do moâi tröôøng, coù tính khaùng naám, khaùng vi truøng vaø khaøng caû virus. Vieäc nhaân leân cuûa virus cuùm ñaõ bò öùc cheá bôûi reservatrol thoâng qua con ñöôøng ngaên chaën söï hoaùn vò cytoplasmic nhaân teá baøo cuûa protein virus nhaát laø lieân quan ñeán hoaït ñoâng cuûa protein kinase C. Chuoät bò nhieãm cuùm khi ñöôïc ñieàu trò vôùi reservatrol coù ñôøi soáng toát hôn roõ reät. Hieäu quaû khaùng vi khuaån vaø vi naám sinh beänh treân da cuûa reservatrol cuõng ñaõ ñöôïc baùo caùo. Hieäu quaû khaùng vi khuaån vaø vi naám sinh beänh treân da cuûa reservatrol cuõng ñaõ ñöôïc baùo caùo.

12 KEÁT LUAÄN: KEÁT LUAÄN: Reservatrol, moät polyphenol choáng oxy hoùa coù trong röôïu vang ño ûñaõ ñöôïc khaùm phaù trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhö laø moät chaátchoáng giaø.Reservatrol coù taùc duïng treân heä tim maïch laøm taêng caùc saûn phaåm njtric oxide, laøm giaûm möùc ñoä lipoprotein oxy hoùa phaân töû thaáp vaø chaát öùc cheá cyclooxygenase laø chaát coù ích lôïi trong beänh Alzeimer baèng caùch phaù vôõ beta- amyloid vaø coù hieäu quaû tröïc tieáp treân moâ thaàn kinh, coù taùc duïng nhö moät chaát noäi tieát coù nguoàn goác thöïc vaät, coù ñaëc tính choáng ung thö qua con ñöôøng ñieàu bieán tính traïng di truyeàn, choáng söï taêng sinh, choáng söï tieán trieån,, hieäu quaû khaùng vi truøng, taùc ñoäng leân söï soáng do coù lieân quan ñeán hieäu quaû cuûa cheá ñoä aên giaûm bôùt calorie keùo daøi tuoái thoï. Baøi naøy coøn nhaéc tôùi creme chaêm soùc da coù reservatrol coù taùc duïng choáng oxy hoùa maïnh hôn 17 laàn idebenone. Reservatrol, moät polyphenol choáng oxy hoùa coù trong röôïu vang ño ûñaõ ñöôïc khaùm phaù trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhö laø moät chaátchoáng giaø.Reservatrol coù taùc duïng treân heä tim maïch laøm taêng caùc saûn phaåm njtric oxide, laøm giaûm möùc ñoä lipoprotein oxy hoùa phaân töû thaáp vaø chaát öùc cheá cyclooxygenase laø chaát coù ích lôïi trong beänh Alzeimer baèng caùch phaù vôõ beta- amyloid vaø coù hieäu quaû tröïc tieáp treân moâ thaàn kinh, coù taùc duïng nhö moät chaát noäi tieát coù nguoàn goác thöïc vaät, coù ñaëc tính choáng ung thö qua con ñöôøng ñieàu bieán tính traïng di truyeàn, choáng söï taêng sinh, choáng söï tieán trieån,, hieäu quaû khaùng vi truøng, taùc ñoäng leân söï soáng do coù lieân quan ñeán hieäu quaû cuûa cheá ñoä aên giaûm bôùt calorie keùo daøi tuoái thoï. Baøi naøy coøn nhaéc tôùi creme chaêm soùc da coù reservatrol coù taùc duïng choáng oxy hoùa maïnh hôn 17 laàn idebenone.


Download ppt "RESERVATROL:chaát choáng laõo hoùa baûo veä da maïnh. BS.PHAÏM THÒ KIM ANH."

Similar presentations


Ads by Google