Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ciri-Ciri Reka Letak Yang Baik.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ciri-Ciri Reka Letak Yang Baik."— Presentation transcript:

1 Ciri-Ciri Reka Letak Yang Baik

2 Bersama…

3

4 Warna Imej Tipografi (font) CONTRAST

5 [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]
GABUNGAN WARNA KUNING HITAM PUTIH MERAH BIRU HITAM HITAM BIRU MERAH [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

6 [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]
Sambungan GABUNGAN WARNA BIRU HITAM MERAH KUNING PUTIH PUTIH KUNING [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

7 Kontras atau bezajelas (Merah, Biru dan Hitam)
[J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

8 Kontras atau bezajelas (Biru, Hitam dan Merah)
[J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

9 Kontras atau bezajelas (Kuning, hitam dan putih)
[J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

10 Kontras atau bezajelas (Putih dan Kuning) [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

11 Kontras atau bezajelas (Kuning dan Putih) [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

12 Kontras atau bezajelas (Hitam, Biru dan Merah)
[J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

13

14

15

16 JARAK PENONTON DAN SAIZ HURUF
2 ı 1.5 Saiz (Inci) ı 1 ı 0.5 ı ı ı ı ı 10 20 30 40 Jarak (kaki) [Heinich,Molenda,Russell and Smaldino, 1999]

17 MAKLUMAT DAN RUANG 41 % 20 % 25 % 14 % Dr Yusup Hashim 1997

18 [ Adakan kontras yang jelas ]
Warna Imej Tipografi (font) [ Adakan kontras yang jelas ]

19 Teks1 Teks2 Imej-imej ALIGNMENT

20 [ Adakan susunan yang sejajar ]
Teks1 Teks2 Imej-imej [ Adakan susunan yang sejajar ]

21 [ Permudahkan persembahan ]

22 Jarak antara teks dan grafik
Jarak antara grafik Jarak antara teks dan grafik PROXIMITY

23 [ Adakan jarak yang sesuai antara objek ]
Jarak Antara Teks Jarak antara grafik Jarak antara teks dan grafik [ Adakan jarak yang sesuai antara objek ]

24 [ Adakan satu item utama ]

25 Imej dan bentuk yang berkaitan
Ketekalan warna Mata huruf yang piawai Imej dan bentuk yang berkaitan REPETITION

26 [ Gunakan ulangan di mana perlu ]
Ketekalan warna Mata huruf yang piawai Imej dan bentuk yang berkaitan [ Gunakan ulangan di mana perlu ]

27 Always remember CASPER….


Download ppt "Ciri-Ciri Reka Letak Yang Baik."

Similar presentations


Ads by Google