Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ciri-Ciri Reka Letak Yang Baik. Bersama… CONTRAST Warna Imej Tipografi (font)

Similar presentations


Presentation on theme: "Ciri-Ciri Reka Letak Yang Baik. Bersama… CONTRAST Warna Imej Tipografi (font)"— Presentation transcript:

1 Ciri-Ciri Reka Letak Yang Baik

2 Bersama…

3

4 CONTRAST Warna Imej Tipografi (font)

5 GABUNGAN WARNA KUNINGPUTIHHITAM MERAH BIRUHITAM BIRUMERAH [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

6 GABUNGAN WARNA BIRU HITAM MERAH KUNING PUTIH PUTIH KUNING Sambungan [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

7 Kontras atau bezajelas (Merah, Biru dan Hitam) [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

8 Kontras atau bezajelas (Biru, Hitam dan Merah) [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

9 Kontras atau bezajelas (Kuning, hitam dan putih) [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

10 Kontras atau bezajelas (Putih dan Kuning) [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

11 Kontras atau bezajelas (Kuning dan Putih) [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

12 Kontras atau bezajelas (Hitam, Biru dan Merah) [J.E. KEMP dan D.C. SMELLIE]

13

14

15

16 Jarak (kaki) JARAK PENONTON DAN SAIZ HURUF 10 20 0.5 3040 Saiz (Inci) 1 1.5 2 ıııı ı ı ı ı [Heinich,Molenda,Russell and Smaldino, 1999]

17 41 %20 % 25 % 14 % Dr Yusup Hashim 1997 MAKLUMAT DAN RUANG

18 [ Adakan kontras yang jelas ] Warna Imej Tipografi (font)

19 ALIGNMENT Teks1 Imej-imej Teks2

20 [ Adakan susunan yang sejajar ] Teks1 Imej-imej Teks2

21 [ Permudahkan persembahan ]

22 PROXIMITY Jarak Antara Teks Jarak antara grafik Jarak antara teks dan grafik

23 [ Adakan jarak yang sesuai antara objek ] Jarak Antara Teks Jarak antara grafik Jarak antara teks dan grafik

24 [ Adakan satu item utama ]

25 REPETITION Ketekalan warna Mata huruf yang piawai Imej dan bentuk yang berkaitan

26 [ Gunakan ulangan di mana perlu ] Ketekalan warna Mata huruf yang piawai Imej dan bentuk yang berkaitan

27 Always remember CASPER….


Download ppt "Ciri-Ciri Reka Letak Yang Baik. Bersama… CONTRAST Warna Imej Tipografi (font)"

Similar presentations


Ads by Google