Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI MS ISO 9001:2008 SATU PENGENALAN KEPADA KUMPULAN INOVATIF & KREATIF INNOVATIF CREATIVE CIRCLE (ICC) INOVATIF.

Similar presentations


Presentation on theme: "UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI MS ISO 9001:2008 SATU PENGENALAN KEPADA KUMPULAN INOVATIF & KREATIF INNOVATIF CREATIVE CIRCLE (ICC) INOVATIF."— Presentation transcript:

1 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI MS ISO 9001:2008 SATU PENGENALAN KEPADA KUMPULAN INOVATIF & KREATIF INNOVATIF CREATIVE CIRCLE (ICC) INOVATIF & KREATIF DIDAHULUKAN, PRESTASI DIUTAMAKAN Budiman Ikhwandee Fadzilah PUSPEK Universiti Malaysia Perlis Rabu 16 Mei 2012

2 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI KIK DAN KONSEP PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN (KAIZEN) Keupayaan untuk melihat masalah sebagai peluang untuk penambahbaikan. Penambahbaikan adalah suatu amalan hidup Membangun daya kreativiti dan inovatif

3 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI DEFINISI KIK KIK adalah satu kumpulan kecil yang ahlinya terdiri daripada pekerja yang mewakili tempat kerja yang sama atau BERSILANG FUNGSI, berkumpul secara sukarela untuk mengenal pasti masalah, menganalisa dan seterusnya mencetuskan idea idea yang kreatif dan berunsur inovasi bagi tujuan penyelesaian kepada projek.

4 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Idea-idea ini boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun pengenalan teknologi. Contoh Inovasi: ♦ Sistem Penempatan Pelajar Praktikum Secara Atas Talian (OPSP) oleh Universiti Utara Malaysia (UUM), iaitu: “Mengembangkan pangkalan data yang berstatus Intra-Net kepada ExtraNet bagi mempercepatkan proses penempatan pelajar secara atas talian dan meminimumkan penggunaan kertas (paperless) yang menjimatkan masa dan kos”. Definisi Inovasi

5 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI Kreativiti ialah kebolehan atau keupayaan untuk mencipta, mewu jud dan menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk baru melalui kemahiran imaginasi. Ia melibatkan: ♦ Keupayaan berfikir yang dapat melahirkan idea baru yang unik dan menarik ♦ Keupayaan berfikir secara kritikal dan membuat penilaian secara analitikal terhadap idea dan seterusnya mengemukakan cadangan penyelesaian ♦ Keupayaan berfikir secara praktikal yang dapat menterjemahkan idea dan teori kepada bentuk aplikasi Contoh Kreativiti: ♦ Perkakas untuk Memasang dan Membuka Bunting atau Bendera Pada Tiang Lampu dan seumpamanya oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ), iaitu: “Mencipta alat baru bagi memudah dan mempercepatkan proses memasang dan membuka bunting atau bendera pada tiang-tiang lampu tanpa menggunakan kaedah konvensional seperti tangga atau skylift”. Definisi Kreativiti

6 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI Antara prinsip dan kaedah pelaksanaan KIK ialah: ♦ KIK adalah sepasukan pekerja (4-10 orang) yang mewakili tempat kerja yang sama atau bersilang fungsi ♦ KIK bermesyuarat secara tetap untuk menyelesaikan masalah kerja atau membuat penambahbaikan ke atas standard yang sedia ada atau menghasilkan cara kerja atau sistem perkhidmatan yang baru ♦ Pasukan ini mengenal pasti, memilih, menganalisa dan seterusnya mencetuskan idea yang kreatif dan inovatif mengenai sesuatu isu atau perkara berkaitan dengan kerja atau organisasi ♦ Pasukan ini mengemukakan cadangan-cadangan kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan ♦ KIK melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui ♦ KIK membuat pemantauan dan penilaian pelaksanaan projek ♦ KIK mengambil tindakan membuat penyeragaman dan meluaskan pelaksanaan projek Prinsip dan Kaedah KIK

7 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI STRUKTUR ICC JAWATANKUASA PEMANDU FASILITATOR KETUA AHLI

8 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI JAWATANKUASA PEMANDU Badan Tertinggi di Peringkat Organisasi Dipengerusikan oleh Ketua Eksekutif Organisasi, manakala ahli- ahlinya terdiri dari Ketua Jabatan, Wakil Pekerja dan Fasilitator FUNGSI : Bertanggungjawab terhadap penubuhan dan kemajuan ICC Peringkat organisasi dengan: a.Mendapatkan sokongan b.Peruntukan kewangan c. Menentukan objektif bagi KIK

9 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI FASILITATOR / PEMUDAHCARA Fasilitator Fasilitator adalah terdiri daripada pegawai kanan atau anggota yang dipilih oleh Jawatankuasa Pemandu KIK Peranan Fasilitator: 1 Berhubung dengan semua peringkat pengurusan serta mendapat sokongan dan bantuan mereka 2 Memberi latihan kepada ketua-ketua kumpulan dan membantu melatih ahli-ahli kumpulan apabila diperlukan 3 Mengekalkan suasana yang terbuka dan menyokong 4 Memastikan kumpulan menumpukan aktiviti-aktiviti mereka terhadap projek yang berkaitan dengan kerja mereka 5 Sebagai perantara dalam mengekalkan keharmonian kumpulan 6 Sebagai pakar rujuk kepada kumpulan 7 Mengesan dan memastikan kemajuan kumpulan

10 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI KETUA KUMPULAN Ketua kumpulan adalah terdiri daripada anggota yang dipilih oleh ahli-ahli KIK Peranan Ketua Kumpulan: 1 Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian masalah/ penambahbaikan/penciptaan baru dengan bantuan fasilitator di mana perlu 2 Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti -aktiviti kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dan harmoni 3 Membantu kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan bagi persembahan pengurusan 4 Mengelola dan mempengerusi mesyuarat dengan teratur dan berkesan 5 Menunjukkan minat dan sokongan kepada kumpulan 6 Menggalakkan pekerja-pekerja lain menjadi ahli 7 Membantu menyelesaikan masalah-masalah ahli 8 Menguatkuasakan disiplin bekerja secara berkumpulan

11 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI Peranan Ahli-Ahli KIK: 1.Menghadiri mesyuarat secara tetap dan tepat pada waktunya 2. Menumpukan usaha menyempurnakan projek kumpulan 3. Mengenal pasti projek, menyumbangkan idea, menjalankan kajian, melaksanakan cadangan-cadangan penyelesaian dan penambahbaikan serta memantau keberkesanan pelaksanaan projek 4. Mengambil bahagian semasa persembahan pengurusan berdasarkan pembahagian tugas yang telah ditetapkan Ahli Kumpulan

12 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI Kaedah Perlaksanaan Aktiviti KIK Nama Projek : Penubuhan KIK Jangkamasa : bulan FasaAktivitiJangkamasa 1 Plan n Penubuhan Jawatankuasa Pemandu KIK n Perlantikan Pemudahcara KIK n Bengkel KIK Untuk Pengurusan n Latihan KIK untuk pemudahcara n Pembentukan Kumpulan KIK 1 bulan 2 Do n Perlaksanaan Projek KIK secara “company – wide “6 bulan 3 Check n Menilai projek IKIK dari aspek cadangan dan impak projek kepada syarikat menerusi persembahan KIKdi peringkat Pengurusan 1 bulan 4 Action n Penganjuran Konvensyen IKIK Dalaman n Menyertai Konvensyen KIK samada peringkat Mini, Wilayah dan Kebangsaan anjuran MPC & IPTA 1 bulan

13 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI KITARAN PDCA - PENDEKATAN 4 FASA RANCANG LAKSANA MEMERIKSA BERTINDAK PLAN DO CHECK ACTION

14 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI - Pembahagian tugas - Mengenal pasti masalah - Pemilihan tema - Definasi masalah - Penetapan target - Mencari sebab & punca masalah - Mengumpul data - Tindakan - Tindakan penyeragaman - Pengenalan arahan kerja - Tindakan pengawalan - Rancangan masa depan - Pengumpulan data - Tindakan pembetulan - Penilaian tindakan Tatacara Pengendalian Kumpulan

15 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI PERBANDINGAN KEPUTUSAN 7 7 MEMANTAU KEPUTUSAN 8 8 PENYERAGAMAN 9 9 MODEL PROSES MENYELESAIKAN MASALAH KENALPASTI MASALAH 1 1 PEMILIHAN 2 2 ANALISA PUNCA DEFINASI MASALAH 3 3 MENGANALISA MASALAH 4 4 KEMUKA CADANGAN PENYELESAIAN 5 5 LAKSANA CADANGAN PENYELESAIAN 6 6

16 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI KEGUNAAN 7 ALAT QC ALATKEGUNAAN 1.KERTAS SEMAK MEMUDAHKAN PENGUMPULAN DATA & LEBIH SITEMATIK 2.GAMBARAJAH SEBAB MENERANGKAN SEBAB-SEBAB BERLAKUNYA & AKIBAT MASALAH 3.G.RAJAH PARETOMENGKELASKAN MASALAH KUALITI MENGIKUT KEPENTINGANNYA 4. GRAF DAN CARTAMEMBERI GAMBARAN YANG JELAS DAN MUDAH DIFAHAMI KEPADA DATA YANG DIKAJI 5. HISTOGRAMMENUNJUKKAN TABURAN BAGI SESUATU DATA 6.CARTA KAWALANMENILAI DAN MENGEKALKAN KESTABILAN SESUATU PROSES 7.G.RAJAH SEBARANUNTUK MENDAPATKAN GAMBARAN PERHUBUNGAN ANTARA SEBAB DAN AKIBAT SESUATU MASALAH

17 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI PRINSIP ASAS KIK Memajukan pekerja KIK bebas disertai Pekerja saling tolong-menolong Projek usahasama Latihan disediakan Dayacipta digalakkan Projek ada kaitan dengan bidang kerja sendiri Sokongan pengurusan Kesedaran mengenai kualiti & penambahbaikan berterusan Plan strategi universiti

18 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI FAEDAH KIK - PENJIMATAN KOS TERKUMPUL ) TAHUN BIL. ICC MENYERTAI * (KUMPULAN) PENJIMATAN KOS (RM) KUMULATIF PENJIMATAN KOS (RM) JUTA JUTA 117 JUTA JUTA 181 JUTA JUTA 244 JUTA * Konvensyen ICC peringkat kebangsaan anjuran NPC

19 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI Contoh Penjimatan : Projek Penambahbaikan Tajuk ProjekPencapaian Mengurangkan Bilangan Tindakan Aduan Awam Melebihi 14 Hari Mengurangkan aduan dari 6917 kepada 1626 dalam tempoh 14 hari Mengurangkan Tempoh Bayaran Kepada Kontraktor dan Pembekal kepada 14 hari Mengurangkan tempoh bayaran dari 21 hari kepada 7 hari Mengurangkan prosedur dari 10 kepada 8 langkah Menyelesaikan Aduan Kutipan Sampah & Kerja-Kerja Pembersihan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Meningkatkan 50% Notice to Correct (NTC) dalam masa 24 jam Mengatasi masalah kerosakan jalan akibat lubanggali yang tidak dibaikpulih dengan sempurna oleh syarikat utiliti Penjimatan kos sebanyak RM375, Penjimatan masa sebanyak 4 hari Mempertingkatkan Sistem Aduan Penyelenggaraan di Jabatan Pengurusan Perumahan 82 % peningkatan dalam penyelesaian aduan ORGANISASI : DBKL

20 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI AgensiSebelumSelepas PTD Kuala Trengganu - Proses Pembayaran Baucer - Proses Pencarian Maklumat Pelanggan Pelanggan - Kelulusan Permohonan Tanah (Individu) (Individu) - Pengurusan Program Bantuan Rumah Rumah - Kelulusan Permohonan Perintah Pindah Milik Pindah Milik 7 hari 60 hari 7 bulan 30 hari 12 bulan 3 hari 14 hari 2 bulan 14 hari 6 bulan Contoh Pencapaian Program Kecemerlangan Organisasi

21 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI BERKOMUNIKASI BERBAHASA (LISAN & BERTULIS) MENYELESAIKAN MASALAH BERFIKIR MENGGUNA ALAT QC BERCAKAP MEMIMPIN IT INTERPERSONAL INTRAPERSONAL KENDIRI (KONSEP DIRI) BERKOMUNIKASI BERBAHASA (LISAN & BERTULIS) MENYELESAIKAN MASALAH BERFIKIR MENGGUNA ALAT QC BERCAKAP MEMIMPIN IT INTERPERSONAL INTRAPERSONAL KENDIRI (KONSEP DIRI) Self: -analysis, understanding, - awareness, -knowledge, motivation, - encouragement, -starting, -studying, - training, -advising, -asking, -checking, -exercising, -answering, -esteem - convincing, -respect, -control, - improvement, -reward, - satisfaction, -recognition, -believe, - confidence, etc. Analitikal, Kritikal, Teknikal, Projektif, Kreatif, Konstruktif, Sistematik, Positif, Negatif, Intuitif, Emotif, Objektif, Logikal, Lateral, dll. FAEDAH –FAEDAH LAIN :

22 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI 22 CONTOH PROJEK PENAMBAHBAIKAN : Mempertingkatkan Sistem Aduan Penyenggaraan Di Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL

23 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI CARTA PERBATUAN KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF & KREATIF PERINGKAT UniMAP BILAKTIVITITARIKH 2012 MEIJUNJULAI Mesyuarat 1Mesyuarat Ketua KIK UniMAP16/05/2012 2Mesyuarat Ketua KIK UniMAP25/05/2012 3Mesyuarat Ketua KIK UniMAP15/06/2012 4Mesyuarat Ketua KIK UniMAP25/06/2012 5Mesyuarat Ketua KIK UniMAP 02/07/2012 *Waktu mesyuarat pada jam pagi. Aktiviti 1 Penyerahan ringkasan laporan projek & slaid power point 02/07/ Proses undian giliran persembahan di MPC 05/07/ Majlis Konvensyen ICC/MPC Peringkat Utara 18/07/2012

24 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI #1: PEMBANGUNAN DIRI #3: AKTIVITI BERKUMPULAN #2: PENYERTAAN SEMUA ORANG #4: BERSIFAT SUKARELA (“ “ & “ “) 8 PERKARA PENTING/ASAS YANG PERLU DIFAHAMI TENTANG AKTIVITI ICC

25 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI #6: MENGGUNAKAN TEKNIK QC 8 PERKARA PENTING/ASAS YANG PERLU DIFAHAMI TENTANG AKTIVITI QCC #5:

26 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI #7: PEMBANGUNAN BERSAMA #8: KESEDARAN Q, KESEDARAN MASALAH & KESEDARAN PENAMBAHBAIKAN PEKERJA MAJIKAN 8 PERKARA PENTING/ASAS YANG PERLU DIFAHAMI TENTANG AKTIVITI QCC

27 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI UALITI adalah teras penghidupan setiap Muslim sejati, sesuai dengan Hadis Rasulullah S.A.W yang bermaksud; “muslim sejati diibarat seekor lebah. Apabila makan,hanya makan sesuatu yang baik (makanan berkualiti) dan apabila lebah mengeluarkan sesuatu, yang dikeluarkannya itu juga baik (berkualiti), yakni madu yang manis dan segar, malah menjadi ubat kepada manusia …” K

28 UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI TAMAT MS ISO 9001:2008


Download ppt "UniMAP BERKUALITI, SISWAZAH TERPUJI MS ISO 9001:2008 SATU PENGENALAN KEPADA KUMPULAN INOVATIF & KREATIF INNOVATIF CREATIVE CIRCLE (ICC) INOVATIF."

Similar presentations


Ads by Google