Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MS ISO 9001:2008 SATU PENGENALAN KEPADA KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK) @ INNOVATIF CREATIVE CIRCLE (ICC) INOVATIF & KREATIF DIDAHULUKAN, PRESTASI.

Similar presentations


Presentation on theme: "MS ISO 9001:2008 SATU PENGENALAN KEPADA KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK) @ INNOVATIF CREATIVE CIRCLE (ICC) INOVATIF & KREATIF DIDAHULUKAN, PRESTASI."— Presentation transcript:

1 MS ISO 9001:2008 SATU PENGENALAN KEPADA KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK) @ INNOVATIF CREATIVE CIRCLE (ICC) INOVATIF & KREATIF DIDAHULUKAN, PRESTASI DIUTAMAKAN Budiman Ikhwandee Fadzilah PUSPEK Universiti Malaysia Perlis Rabu 16 Mei 2012

2 KIK DAN KONSEP PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN (KAIZEN)
Keupayaan untuk melihat masalah sebagai peluang untuk penambahbaikan. Penambahbaikan adalah suatu amalan hidup Membangun daya kreativiti dan inovatif

3 DEFINISI KIK KIK adalah satu kumpulan kecil yang ahlinya terdiri
daripada pekerja yang mewakili tempat kerja yang sama atau BERSILANG FUNGSI, berkumpul secara sukarela untuk mengenal pasti masalah, menganalisa dan seterusnya mencetuskan idea idea yang kreatif dan berunsur inovasi bagi tujuan penyelesaian kepada projek.

4 Definisi Inovasi Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Idea-idea ini boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun pengenalan teknologi. Contoh Inovasi: ♦ Sistem Penempatan Pelajar Praktikum Secara Atas Talian (OPSP) oleh Universiti Utara Malaysia (UUM), iaitu: “Mengembangkan pangkalan data yang berstatus Intra-Net kepada ExtraNet bagi mempercepatkan proses penempatan pelajar secara atas talian dan meminimumkan penggunaan kertas (paperless) yang menjimatkan masa dan kos”.

5 Definisi Kreativiti Kreativiti ialah kebolehan atau keupayaan untuk mencipta, mewu jud dan menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk baru melalui kemahiran imaginasi. Ia melibatkan: ♦ Keupayaan berfikir yang dapat melahirkan idea baru yang unik dan menarik ♦ Keupayaan berfikir secara kritikal dan membuat penilaian secara analitikal terhadap idea dan seterusnya mengemukakan cadangan penyelesaian ♦ Keupayaan berfikir secara praktikal yang dapat menterjemahkan idea dan teori kepada bentuk aplikasi Contoh Kreativiti: ♦ Perkakas untuk Memasang dan Membuka Bunting atau Bendera Pada Tiang Lampu dan seumpamanya oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ), iaitu: “Mencipta alat baru bagi memudah dan mempercepatkan proses memasang dan membuka bunting atau bendera pada tiang-tiang lampu tanpa menggunakan kaedah konvensional seperti tangga atau skylift”.

6 Prinsip dan Kaedah KIK Antara prinsip dan kaedah pelaksanaan KIK ialah: ♦ KIK adalah sepasukan pekerja (4-10 orang) yang mewakili tempat kerja yang sama atau bersilang fungsi ♦ KIK bermesyuarat secara tetap untuk menyelesaikan masalah kerja atau membuat penambahbaikan ke atas standard yang sedia ada atau menghasilkan cara kerja atau sistem perkhidmatan yang baru ♦ Pasukan ini mengenal pasti, memilih, menganalisa dan seterusnya mencetuskan idea yang kreatif dan inovatif mengenai sesuatu isu atau perkara berkaitan dengan kerja atau organisasi ♦ Pasukan ini mengemukakan cadangan-cadangan kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan ♦ KIK melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui ♦ KIK membuat pemantauan dan penilaian pelaksanaan projek ♦ KIK mengambil tindakan membuat penyeragaman dan meluaskan pelaksanaan projek

7 STRUKTUR ICC JAWATANKUASA PEMANDU FASILITATOR FASILITATOR KETUA KETUA
AHLI AHLI AHLI AHLI AHLI AHLI

8 JAWATANKUASA PEMANDU Badan Tertinggi di Peringkat Organisasi Dipengerusikan oleh Ketua Eksekutif Organisasi, manakala ahli-ahlinya terdiri dari Ketua Jabatan, Wakil Pekerja dan Fasilitator FUNGSI : Bertanggungjawab terhadap penubuhan dan kemajuan ICC Peringkat organisasi dengan: a. Mendapatkan sokongan b. Peruntukan kewangan c. Menentukan objektif bagi KIK

9 FASILITATOR / PEMUDAHCARA
Fasilitator adalah terdiri daripada pegawai kanan atau anggota yang dipilih oleh Jawatankuasa Pemandu KIK • Peranan Fasilitator: 1 Berhubung dengan semua peringkat pengurusan serta mendapat sokongan dan bantuan mereka 2 Memberi latihan kepada ketua-ketua kumpulan dan membantu melatih ahli-ahli kumpulan apabila diperlukan 3 Mengekalkan suasana yang terbuka dan menyokong 4 Memastikan kumpulan menumpukan aktiviti-aktiviti mereka terhadap projek yang berkaitan dengan kerja mereka 5 Sebagai perantara dalam mengekalkan keharmonian kumpulan 6 Sebagai pakar rujuk kepada kumpulan 7 Mengesan dan memastikan kemajuan kumpulan

10 KETUA KUMPULAN Ketua kumpulan adalah terdiri daripada anggota yang dipilih oleh ahli-ahli KIK • Peranan Ketua Kumpulan: 1 Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian masalah/ penambahbaikan/penciptaan baru dengan bantuan fasilitator di mana perlu 2 Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti -aktiviti kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dan harmoni 3 Membantu kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan bagi persembahan pengurusan 4 Mengelola dan mempengerusi mesyuarat dengan teratur dan berkesan 5 Menunjukkan minat dan sokongan kepada kumpulan 6 Menggalakkan pekerja-pekerja lain menjadi ahli 7 Membantu menyelesaikan masalah-masalah ahli 8 Menguatkuasakan disiplin bekerja secara berkumpulan

11 Ahli Kumpulan • Peranan Ahli-Ahli KIK:
Menghadiri mesyuarat secara tetap dan tepat pada waktunya 2. Menumpukan usaha menyempurnakan projek kumpulan 3. Mengenal pasti projek, menyumbangkan idea, menjalankan kajian, melaksanakan cadangan-cadangan penyelesaian dan penambahbaikan serta memantau keberkesanan pelaksanaan projek 4. Mengambil bahagian semasa persembahan pengurusan berdasarkan pembahagian tugas yang telah ditetapkan

12 Kaedah Perlaksanaan Aktiviti KIK
Nama Projek : Penubuhan KIK Jangkamasa : bulan Fasa Aktiviti Jangkamasa 1 Plan Penubuhan Jawatankuasa Pemandu KIK Perlantikan Pemudahcara KIK Bengkel KIK Untuk Pengurusan Latihan KIK untuk pemudahcara Pembentukan Kumpulan KIK 1 bulan 2 Do Perlaksanaan Projek KIK secara “company – wide “ 6 bulan 3 Check Menilai projek IKIK dari aspek cadangan dan impak projek kepada syarikat menerusi persembahan KIKdi peringkat Pengurusan 4 Action Penganjuran Konvensyen IKIK Dalaman Menyertai Konvensyen KIK samada peringkat Mini, Wilayah dan Kebangsaan anjuran MPC & IPTA

13 KITARAN PDCA - PENDEKATAN 4 FASA
RANCANG LAKSANA MEMERIKSA BERTINDAK PLAN DO CHECK ACTION

14 Tatacara Pengendalian Kumpulan
- Pembahagian tugas - Mengenal pasti masalah - Pemilihan tema - Definasi masalah - Penetapan target - Mencari sebab & punca masalah - Mengumpul data - Tindakan penyeragaman - Pengenalan arahan kerja - Tindakan pengawalan - Rancangan masa depan - Pengumpulan data - Tindakan pembetulan - Penilaian tindakan - Tindakan C D

15 MODEL PROSES MENYELESAIKAN MASALAH
KENALPASTI MASALAH 1 PENYERAGAMAN 9 PEMILIHAN 2 MEMANTAU KEPUTUSAN 8 ANALISA PUNCA DEFINASI MASALAH 3 PERBANDINGAN KEPUTUSAN 7 MENGANALISA MASALAH 4 LAKSANA CADANGAN PENYELESAIAN 6 KEMUKA CADANGAN PENYELESAIAN 5

16 KEGUNAAN 7 ALAT QC ALAT KEGUNAAN
1.KERTAS SEMAK MEMUDAHKAN PENGUMPULAN DATA & LEBIH SITEMATIK 2.GAMBARAJAH SEBAB MENERANGKAN SEBAB-SEBAB BERLAKUNYA & AKIBAT MASALAH 3.G.RAJAH PARETO MENGKELASKAN MASALAH KUALITI MENGIKUT KEPENTINGANNYA 4. GRAF DAN CARTA MEMBERI GAMBARAN YANG JELAS DAN MUDAH DIFAHAMI KEPADA DATA YANG DIKAJI 5. HISTOGRAM MENUNJUKKAN TABURAN BAGI SESUATU DATA 6.CARTA KAWALAN MENILAI DAN MENGEKALKAN KESTABILAN SESUATU PROSES 7.G.RAJAH SEBARAN UNTUK MENDAPATKAN GAMBARAN PERHUBUNGAN ANTARA SEBAB DAN AKIBAT SESUATU MASALAH

17 PRINSIP ASAS KIK Memajukan pekerja KIK bebas disertai
Pekerja saling tolong-menolong Projek usahasama Latihan disediakan Dayacipta digalakkan Projek ada kaitan dengan bidang kerja sendiri Sokongan pengurusan Kesedaran mengenai kualiti & penambahbaikan berterusan Plan strategi universiti

18 KUMULATIF PENJIMATAN KOS (RM)
FAEDAH KIK - PENJIMATAN KOS TERKUMPUL ) TAHUN BIL. ICC MENYERTAI * (KUMPULAN) PENJIMATAN KOS (RM) KUMULATIF PENJIMATAN KOS (RM) 2004 110 55 JUTA 2005 111 62 JUTA 117 JUTA 2006 135 64 JUTA 181 JUTA 2007 140 63 JUTA 244 JUTA * Konvensyen ICC peringkat kebangsaan anjuran NPC

19 Contoh Penjimatan : Projek Penambahbaikan
Tajuk Projek Pencapaian Mengurangkan Bilangan Tindakan Aduan Awam Melebihi 14 Hari Mengurangkan aduan dari 6917 kepada 1626 dalam tempoh 14 hari Mengurangkan Tempoh Bayaran Kepada Kontraktor dan Pembekal kepada 14 hari Mengurangkan tempoh bayaran dari 21 hari kepada 7 hari Mengurangkan prosedur dari 10 kepada 8 langkah Menyelesaikan Aduan Kutipan Sampah & Kerja-Kerja Pembersihan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Meningkatkan 50% Notice to Correct (NTC) dalam masa 24 jam Mengatasi masalah kerosakan jalan akibat lubanggali yang tidak dibaikpulih dengan sempurna oleh syarikat utiliti Penjimatan kos sebanyak RM375,000.00 Penjimatan masa sebanyak 4 hari Mempertingkatkan Sistem Aduan Penyelenggaraan di Jabatan Pengurusan Perumahan 82 % peningkatan dalam penyelesaian aduan ORGANISASI : DBKL

20 - Proses Pembayaran Baucer Proses Pencarian Maklumat Pelanggan
Contoh Pencapaian Program Kecemerlangan Organisasi Agensi Sebelum Selepas PTD Kuala Trengganu - Proses Pembayaran Baucer Proses Pencarian Maklumat Pelanggan Kelulusan Permohonan Tanah (Individu) Pengurusan Program Bantuan Rumah Kelulusan Permohonan Perintah Pindah Milik 7 hari 60 hari 7 bulan 30 hari 12 bulan 3 hari 14 hari 2 bulan 6 bulan

21 FAEDAH –FAEDAH LAIN : BERKOMUNIKASI BERBAHASA (LISAN & BERTULIS)
MENYELESAIKAN MASALAH BERFIKIR MENGGUNA ALAT QC BERCAKAP MEMIMPIN IT INTERPERSONAL INTRAPERSONAL KENDIRI (KONSEP DIRI) Analitikal, Kritikal, Teknikal, Projektif, Kreatif, Konstruktif, Sistematik, Positif, Negatif, Intuitif, Emotif, Objektif, Logikal, Lateral, dll. Self: -analysis, understanding, -awareness, -knowledge, motivation, -encouragement, starting, -studying, -training, -advising, -asking, -checking, exercising, -answering, -esteem -convincing, -respect, -control, -improvement, -reward, satisfaction, -recognition, believe, -confidence, etc.

22 CONTOH PROJEK PENAMBAHBAIKAN :
Mempertingkatkan Sistem Aduan Penyenggaraan Di Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL

23 CARTA PERBATUAN KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF & KREATIF PERINGKAT UniMAP BIL AKTIVITI TARIKH 2012 MEI JUN JULAI Mesyuarat 1 Mesyuarat Ketua KIK UniMAP 16/05/2012 2 25/05/2012 3 15/06/2012 4 25/06/2012 5  02/07/2012 *Waktu mesyuarat pada jam pagi. Aktiviti Penyerahan ringkasan laporan projek & slaid power point 02/07/2012 Proses undian giliran persembahan di MPC 05/07/2012 Majlis Konvensyen ICC/MPC Peringkat Utara 18/07/2012

24 #2: PENYERTAAN SEMUA ORANG
KESIMPULAN 8 PERKARA PENTING/ASAS YANG PERLU DIFAHAMI TENTANG AKTIVITI ICC #1: PEMBANGUNAN DIRI #2: PENYERTAAN SEMUA ORANG #3: AKTIVITI BERKUMPULAN #4: BERSIFAT SUKARELA (“ “ & “ “)

25 KESIMPULAN KREATIVITI
8 PERKARA PENTING/ASAS YANG PERLU DIFAHAMI TENTANG AKTIVITI QCC #6: MENGGUNAKAN TEKNIK QC #5: KREATIVITI

26 KESIMPULAN #7: PEMBANGUNAN BERSAMA #8: KESEDARAN Q, KESEDARAN MASALAH
8 PERKARA PENTING/ASAS YANG PERLU DIFAHAMI TENTANG AKTIVITI QCC #7: PEMBANGUNAN BERSAMA MAJIKAN PEKERJA #8: KESEDARAN Q, KESEDARAN MASALAH & KESEDARAN PENAMBAHBAIKAN

27 K UALITI adalah teras penghidupan setiap Muslim sejati, sesuai dengan Hadis Rasulullah S.A.W yang bermaksud; “muslim sejati diibarat seekor lebah. Apabila makan,hanya makan sesuatu yang baik (makanan berkualiti) dan apabila lebah mengeluarkan sesuatu, yang dikeluarkannya itu juga baik (berkualiti) , yakni madu yang manis dan segar , malah menjadi ubat kepada manusia …”

28 MS ISO 9001:2008 Sekian , terima kasih TAMAT


Download ppt "MS ISO 9001:2008 SATU PENGENALAN KEPADA KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK) @ INNOVATIF CREATIVE CIRCLE (ICC) INOVATIF & KREATIF DIDAHULUKAN, PRESTASI."

Similar presentations


Ads by Google