Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Vocabulary l © 2009 Quinín Freire.

Similar presentations


Presentation on theme: "Vocabulary l © 2009 Quinín Freire."— Presentation transcript:

1 vocabulary l © 2009 Quinín Freire

2 laboratory

3 ladder

4 lady

5 ladybug

6 lake

7 lamb

8 lamp

9 land

10 lantern

11 leaf

12 leash

13 leg

14 lemon

15 leopard

16 letter

17 lettuce

18 lid

19 line

20 lion

21 lips

22 liter

23 lizard

24 lobster

25 locker

26 log

27 longhorn

28 lollipop

29 lunch

30 lunch box

31 lung

32 Now it is your turn

33 l _ _ _ _ _ _ _ _ _

34 l _ _ _ _ _

35 l _ _ _

36 l _ _ _ _ _ _

37 l _ _ _

38 l _ _ _

39 l _ _ _

40 l _ _ _

41 l _ _ _ _ _ _

42 l _ _ _

43 l _ _ _ _

44 l _ _

45 l _ _ _ _

46 l _ _ _ _ _ _

47 l _ _ _ _ _

48 l _ _ _ _ _ _

49 l _ _

50 l _ _ _

51 l _ _ _

52 l _ _ _

53 l _ _ _ _

54 l _ _ _ _ _

55 l _ _ _ _ _ _

56 l _ _ _ _ _

57 l _ _

58 l _ _ _ _ _ _ _

59 l _ _ _ _ _ _ _

60 l _ _ _ _

61 l _ _ _ _ b _ _

62 l _ _ _

63 Now let´s read together

64 laboratory

65 ladder

66 lady

67 ladybug

68 lake

69 lamb

70 lamp

71 land

72 lantern

73 leaf

74 leash

75 leg

76 lemon

77 leopard

78 letter

79 lettuce

80 lid

81 line

82 lion

83 lips

84 liter

85 lizard

86 lobster

87 locker

88 log

89 longhorn

90 lollipop

91 lunch

92 lunch box

93 lung

94 The end © 2009 Quinín Freire


Download ppt "Vocabulary l © 2009 Quinín Freire."

Similar presentations


Ads by Google