Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PH. pH =-log [ H + ] [ H + ]: de concentratie H + -ionen (in mol per liter) Voorbeeld: [ H + ] = 3,41. 10 -5 mol/l. Wat is de pH ? pH = - log 3,41. 10.

Similar presentations


Presentation on theme: "PH. pH =-log [ H + ] [ H + ]: de concentratie H + -ionen (in mol per liter) Voorbeeld: [ H + ] = 3,41. 10 -5 mol/l. Wat is de pH ? pH = - log 3,41. 10."— Presentation transcript:

1 pH

2 pH =-log [ H + ] [ H + ]: de concentratie H + -ionen (in mol per liter) Voorbeeld: [ H + ] = 3, mol/l. Wat is de pH ? pH = - log 3, pH = 4,47 = - (-4,47) = 4,47

3 andersom De pH van een oplossing is 5,93. Bereken de [ H + ].

4 Berekening tussendoor 10 log 0,01 = -2 betekent: = 0,01 pH =-log [ H + ] dus -log [ H + ] = pH log [ H + ] = - pH 10 –pH = [ H + ] [ H + ] = 10 –pH

5 De pH van een oplossing is 5,93. Bereken de [ H + ]. [ H + ] = 10 –pH [ H + ] = 10 –5,93 [ H + ] = 1, –6 mol per liter


Download ppt "PH. pH =-log [ H + ] [ H + ]: de concentratie H + -ionen (in mol per liter) Voorbeeld: [ H + ] = 3,41. 10 -5 mol/l. Wat is de pH ? pH = - log 3,41. 10."

Similar presentations


Ads by Google