Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Equipment and cabling management software system

Similar presentations


Presentation on theme: "Equipment and cabling management software system"— Presentation transcript:

1 Equipment and cabling management software system
Telemator® Equipment and cabling management software system E: Welcome to this presentation of Telemator. Telemator is a equipment and cabling management software system. N: Velkommen til en presentasjon av Telemator Push Page Down or mouse button 1 / 41

2 Software for registration and administration of:
Telemator Software for registration and administration of: Core-, pair- and patch panel based networks Copper-, fiber- and transmission networks Small and big in- and outdoor networks In both projecting-, installation- and management phase E: In Telemator you can register and administrate different types of network, such as : Core-, pair- and patch panel based networks Copper-, fiber- and transmission networks Small and big in- and outdoor networks In both projecting-, installation- and management phase N: I Telemator kan du registrere og administrere de fleste typer nett, slik som: Enleder-, par og patchpanelbaserte nett Kobber-, fiber- og transmisjonsnett Små og store innen- og utendørs nett I prosjekterings-, installasjons- og driftsfasen

3 Telemator – a common memory
E: Telemator is a common memory in an organization for projecting, installation, management, delivery and economy phase. N: Telemator kan administrere dine systemer.

4 Telemator in an organization
It is important to obtain a good teamwork across the organization in relation to working tasks, registered information and suppliers / customers of internal, leased out and any leased in circuits. Telemator is central to these factors. Organization Customers/ suppliers Telemator Telemator Working E: It is important to obtain a good teamwork across the organization in relation to working tasks, registered information and suppliers / customers of internal, leased out and any leased in circuits. Telemator is central to these factors. N: Det er viktig å få til et samspill på tvers av organisasjonen, i forhold til arbeidsoppgaver, registrert informasjon og leverandører/kunder av interne-, utleide- og eventuelt innleide linjer (samband). Telemator har en sentral plass i forhold til disse faktorene. Registered information Data tasks

5 Telemator – the connecting link
Fiber cable Copper cable Management system 1 Management system 2 Management system 3 Telemator may be the ”main reference” towards all systems, and gives work orders for both connections and programming in the different systems E: Telemator can be the ”main reference” towards all systems, and gives work orders for both connections and programming in the different systems. N: Telemator kan være ”foten i bakken” mot alle systemene og gi arbeidsordre for både kobling og programmering i de forskjellige systemene

6 Telemator consists of 4 modules
ElektroPartner DAK Drawing- program Cable map GIS Others Projecting module Trace module E: Telemator consists of 4 modules: In the Base module you can register your whole network manually In the Netdiagram module you can automatically generate a graphical overview of the network based on information registered in the Base module The Projecting module automatically generates an indoor structured network for telephone, calling and data, based on a simple building drawing. It makes use of established standards for structured network, and create both copper- and fiber cables. The cable traces are registered in the Trace module – which will show you pipes, sub pipes and cables inside the trace. It also can show you witch pipes are occupied or not. It’s possible to establish communication with digital cable maps. Traces in Telemator can be connected to traces on the map. You can connect points, equipments and cables in most drawing software towards their respective card files and names in Telemator. The Projecting module can be connected towards ElectroPartner which is a 2- and 3 dimensional DAK-software for buildings. Into ElectroPartner you draw all of the building-distributors, floor-distributors, work area contacts and cable guiding. A concentrate of the building drawings will be exported into the Projecting module in Telemator. Telemator generates a complete cable network with correct dimensions for the entire building. Names on cables, building distributors, floor distributors and work area contacts are returned to the drawing and placed on it automatically. N: Telemator® består av 4 moduler: I Grunnmodulen kan man registrere hele nettet manuelt. I Nettdiagrammodulen får du automatisk generert en grafisk oversikt over nettet basert på registreringer i Grunnmodulen. Prosjekteringsmodulen genererer ut fra en enkel byggbeskrivelse automatisk et innendørs strukturert kabelnett for telefon, høytafon og data. Den benytter etablerte standarder for strukturerte kabelnett og oppretter både kobber og fiberkabel. I Trasé modulen registreres kabeltraséer slik at man kan se hvilke rør, subrør og kabler som ligger i traséen og hvilke rør som er ledig og opptatt. Det kan opprettes kommunikasjon mot digitale kabelkart og kobling mellom kabeltrasé på kartet og i Telemator®. Videre kan du koble objekter slik som punkt, utstyr og kabler i de fleste tegneprogram mot sine respektive kartotek og navn i Telemator®. Prosjekteringsmodulen kan kobles mot ElektroPartner som er et 2 og 3 dimensjonalt DAKprogram for bygninger. I ElektroPartner tegner man inn byggfordelere, etasjefordelere, arbeidsplasskontakter og føringsveier for kablene. Et konsentrat av byggtegningen eksporteres til Prosjekteringsmodulen i Telemator®® som genererer og dimensjonerer et komplett kabelnett for bygget. Navn på kabler, bygningsfordelere, etasjefordelere og arbeidsplasskontakter returneres tilbake til tegningen og plasseres automatisk ut på den. Telemator Base module Net diagram module

7 The base module is divided into 5 main cardfiles
Point card file Equipment card file Cable card file Circuit card file User card file E: The Base module is divided into 5 main card files, These are: Point card file Equipment card file Cable card file Circuit card file User card file I shall come back to the details in the next slide N: Grunnmodulen er delt opp i 5 hovedkartotek: Dette er Punkt kartotek, Utstyr kartotek, Kabel kartotek, Linje kartotek og Bruker kartotek.

8 Point cardfile In the Point cardfile you can register the whole specter of fixed points such as: Telecom room, equipment room, communication room, nodes, sites Distributors (both outdoor and indoor) Patch panel Workplace contacts Deducting manhole (fiber, copper) Straight splices (1:1) E: In the Point cardfile you can register the whole specter of fixed points such as: Telecom room, equipment room, communication room, nodes, sites Distributors, both outdoor and indoor Patch panel Workplace contacts Deducting manhole for fiber and copper Straight splices (1:1) N: I Punkt kartoteket kan du registrere hele spekteret av faste punkt slik som: Tele-rom, noder, utstyrs-rom ol. Du kan også registrere både utendørs og innendørs fordelere, patchpanel, arbeidsplass kontakter, trekkummer for fiber og kobber, samt glattskjøter.

9 Point cardfile screen www.mxdata.no
E: Here you see the Point card file Here you can describe a point with name and more, and also a remark area with no letter limits. In the Point card file you can register possible equipment in a point by using the button ”Equipment in point” At the bottom of the screen you see a list with all cables connected to the point. From this list you can navigate around inside the cable network. N: Her ser du Punkt kartotek. Det har en del felt for å beskrive punktet, bl.a punkt navn og et merknadsfelt som du kan skrive så mye du vil i. Du kan registrere eventuelle utstyr plassert i punktet under knappen "Utstyr i punkt". I listen nederst ser du alle kabler i punktet. Du kan bruke listen til å navigere deg rundt i kabelnettet.

10 Equipment cardfile Register any kind of equipment here, such as:
Central equipment Transmission equipment Local and customer equipment E: In the Equipment cardfile you can register any kind of equipment, such as : Central equipment Transmission equipment Local and customer equipment N: I utstyr kartotek kan du registrere alle typer utstyr, slik som: Sentralutstyr Transmisjonsutstyr Lokalutstyr

11 Examples of central equipment
Telephone centrals Calling centrals Servers Fire centrals Alarm centrals E: Here you see some examples of central equipment. These might be: Telephone centrals Calling centrals Servers Fire centrals Alarm centrals N: Her ser du noen eksempler på sentralutstyr. Det kan være telefonsentraler, calling-sentraler, minimaskiner, servere, brannsentraler, alarmsentraler o.l.

12 Examples of local and customer equipment
Telephone sets Calling devices Personal computers Fax machines Printers Signal systems Routers E: Here you see some examples of local and customer equipment. These might be : Telephone sets Calling devices Personal computers Fax machines Printers Signal systems Routers and so on N: Her ser du noen eksempler på lokalutstyr. Det kan være telefonapparat, calling-apparat, PC-er, telefakser, skrivere, signalgivere osv.

13 Examples of transmission equipment
Multiplexer High order multiplexer Sub multiplexer Modem Carrier frequency equipment (CF) Fiber termination equipment Radio link equipment Point to multipoint radio Digital cross connection Drop insert HUB Router Switch Satellite connection SDH net PDH net ATM net Frame Relay net E: Here you see some examples of transmission equipments. N: Her ser du noen eksempler på transmisjonsutstyr. Det kan være multipleksere, høyere ordens multipleksere, sub multipleksere, modem, bærefrekvensutstyr, fibertermmineringsutstyr, radiolinjeutstyr, digital krysskobling, drop insert, HUBer, rutere, svitsjer, satellittforbindelser, SDH nett, PDH nett, ATM nett, Frame Relay nett ol.

14 Equipment cardfile level
Four levels are used to register any kind of equipment : Level 1 – general information Level 2 – printed circuit board Level 3 –ports on printed circuit board E: The Equipment card file exists of four levels to register any kind of equipment In level 1 you register general information about the equipment, such as name, type, fabricate, address etc. In level 2 you register all of the printed circuit boards with theirs ports. If you want you can also register other pcb’s such as power supplies, processors, batteries etc. In level 3 you register all pcb ports together with possible channel-numbers and time slots. In level 4 you register the number of connections and witch signals goes out or in on them. A connection might be a pin, screw, clip, clamp, soldering-tag etc. N: Utstyr kartoteket er bygd opp i 4 nivåer for å kunne takle alle typer utstyr. I nivå 1 registrerer man generelle opplysninger om utstyret slik som navn, type, fabrikat, adresse osv. I nivå 2 registrerer man alle kretskort som har utganger, innganger eller porter. Hvis man ønsker kan man også registrere andre kort slik som kraftforsyningskort, prosessorkort, batterier ol. I nivå 3 registrerer man alle utgangene på kortet med eventuelle kanalnummer og tidsluker. I nivå 4 register man antall tilkoblinger og hvilke signal som går ut eller inn på dem. En tilkobling kan være en pinne, skrue, klips, klemme, loddetagg, wrappe-pinne e.l. Level 4 – connections w/signal on each port

15 Equipment cardfile screen
E: Here you see the Equipment cardfile. In the general part you find fields for equipment, addresses, remarks, drawings, type, fabricate and so on. In the ”Edit card” you find fields for card, type of card, number of ports per card, card position and remarks. Lowest on the screen you see the ports with possible channel- or time spots, number of connections, settings and remarks. N: Her ser du Utstyr kartotek. I den generelle delen har du felt for utstyr navn, adresse, merknad, tegning, type, fabrikat og serienummer. I kortdelen har du felt for kort, type kort, antall utganger pr. kort, kortposisjon og merknad. Nederst ser du utgangene med eventuelle kanal- eller tidslukenummer, antall tilkoblinger, setting og merknad.

16 Cable cardfile In the Cable card file, you can register all types of cables, such as: Copper cables based on pairs Copper cables based on single conductors (coax) Fiber cables You can also terminate the cable ends in equipments, distributors, contacts or patch panels E: In the cabel card file, you are able to register diffrent types of cables, such as : Copper cables based on pair, copper cables based on single conductors like coax and fibrecables In the Cable cardfile, you are able to terminate the cable ends in equipment, distributors, contacts or patchpanels N: I kabel kartotek kan du registrere alle typer kabler, slik som kobberkabler basert på par, kobberkabler basert på enkeltledere og fiberkabler. Her terminerer du også kabel endene i utstyr, fordelere, kontakter eller patchpanel.

17 Cable cardfile screen www.mxdata.no
E: Here you see the Cable cardfile. It has fields for cables ID, number of pairs, conductors or fibers, cable-types and codes, length, coverage, owner and a field for remarks At the bottom you see the termination in both ends. You can detail the termination down to rack/row/plinth/pair basis in one distributor if wanted. N: Her ser du Kabel kartotek. Det har felt for kabelnavn, antall par, ledere eller fibre, kabeltype og kode, lagt dato, lengde, dekning, eier og et fri tekst merknadsfelt. Nederst ser du terminering i begge ender. Du kan terminere helt ned på rack/rad/plint/par basis i en fordeler hvis du ønsker det.

18 Circuit cardfile All of the network’s circuits are registered in the Circuit card file. A circuit is also called a line, a signal path, a connection or a loop. Examples of circuits: Telephone circuit Data circuit 622 Mb SDH circuit 155 Mb ATM circuit E: In the Circuit cardfile you register all circuits in the network. N: I linje kartotek registrerer du alle linjene i nettet. Begrepet linje har også andre navn slik som samband, signal-vei, forbindelse eller loop. Her er noen eksempler på linjer: Telefonlinje, datalinje, 622 Mb SDH linje, 155 Mb ATM linje.

19 Circuit cardfile screen
E: Here you see the Circuit card file. It contains fields for circuit- or line number, circuit reference, telephone number, number of wires, circuit type, category, remark and far right – 4 sections for dates. In the list on the bottom you can see all points and equipments the circuit goes trough. N: Her ser du Linjekartotek. Det har felt for linje eller sambandsnummer, linjereferanse, telefonnummer, antall tråder, linje type, kategori, merknad og ute til høyre - 4 felt for datoer. I listen nederst ser du alle punkt og utstyr linjen er innom.

20 Customer cardfile In the Customer card file you register all users and connect them to the circuits they use A user may be : An employee A customer that leases circuits from your company A function in your company, i.e. a control center A supplier of leased circuits E: In the User cardfile you register all users and their circuits N: I Bruker kartotek kan du registrere alle brukerne med de linjene som de benytter. En bruker kan være: En ansatt i bedriften En kunde som leier linjer av din bedrift En funksjon i bedriften slik som f. eks et kontrollsenter En leverandør av leide linjer

21 User cardfile screen www.mxdata.no E: Here you see the User card file
The user are described in several fields. If you make registrations of telephone numbers, you may use Telemator to make a phone catalog. Lowest on the screen you register witch circuits the user or the customer uses. N: Her ser du Bruker kartotek. Her er det en del felt for å beskrive brukeren. Hvis du fyller inn telefonnr kan du bruke Telemator til å lage en Telefonkatalog. Nederst registrerer du hvilke linjer kunden eller brukeren er bruker av.

22 Circuit routing Other word for routing is crossing or patching.
You can route a circuit in three different ways: Fully automatic routing from an equipment or a point to another equipment or point in the net Automatic routing on one cable, Telemator uses the first unoccupied and fault-free cores Manual routing on the core you want in the cable you choose E: We are now going to look at routing of circuits N: Vi skal nå ta for oss ruting av linjer. Et annet ord for ruting er kryssing. Du kan rute en linje på tre forskjellige måter: Den første er helautomatisk ruting fra et utstyr eller en fordeler til et annet utstyr eller fordeler. Den andre er automatisk ruting på en kabel, Telemator tar da første ledige par som er feilfritt. Den tredje er manuell ruting på det paret eller fiberen i den kabelen du ønsker.

23 Prints (the 3 most frequently used) (1 of 2)
The installer may use: A ”Circuit card” or a ”Graphical circuit card” when connecting a circuit, to see how to connect in all different points the circuit goes through A ”Cross card” when crossing many circuits in the same point A ”Point card” to terminate many cables in one point There are also a lot of other prints for different purposes E: Telemator offers a variaty of prints for diffrent purposes. The 3 most used prints are circuit card, point card and cross card. N: Telemator har en mengde utskrifter til forskjellige formål. De 3 mest brukte utskriftene er linjekort, punktkort og kryss kort. Når montøren skal ut og koble en linje bruker han enten ”Linje kort” eller ”Grafisk linje kort” for å se hvordan han skal koble i de forskjellige fordelerne som linjen går igjennom. Når montøren skal ut og krysse mange linjer i samme fordeler benytter han ”Kryss kort” og når han skal terminere mange kabler i en fordeler benytter han ”Punkt kort”.

24 A section in Circuit card
E: Here you see a section of a circuit card. The printing show how a chosen circuit is crossed in the distributors it goes trough. The circles show how a crosswire is going to be connected from row/plinth to row/plinth/pair. One circle shows crossing in one building-distributor and the other shows crossing in a floor distributor. If you rather prefer relating to the cable and pairs when crossing, you can do this by looking at the left side of the print. N: Her ser du et utsnitt av et Linjekort. Utskriften viser hvordan en valgt linje skal krysses i de forskjellige fordelerne den går gjennom. De rosa ringene viser hvordan en krysstråd skal kobles fra rad/plint/par til rad/plint/par. Den ene ringen viser kryssing i en bygningsfordeler og den andre viser kryssing i en etasjefordeler. Hvis man heller ønsker å forholde seg til kabel og par når man krysser, kan man gjøre det ved å se litt lenger til venstre på utskriften.

25 Network diagram Automatically draws a graphical overview of the network. This is based on information registered in the Base module. The network diagram shows: Equipments Points Cables Wireless connections Prints are paginated for printers or plotters E: The network diagram… N: Nettdiagram modulen tegner automatisk ut et grafisk oversikt over nettet, basert på registrerte opplysninger i Grunnmodulen. Nettdiagrammet viser utstyr, punkt og kabler eller trådløse forbindelser mellom disse. Nettdiagrammet kan deles opp i ark og skrives ut på skriver eller plotter. Man kan selv velge forstørrelse og hvilken informasjon som skal vises.

26 Network diagram screen
E: Here you see the network diagram. In this case an indoor network where you can see telephone central, building distributor, floor distributor and work area contacts for telephone and data. You also see some cables with a 45 degree turn where they meet another cable. This means that both cables goes to the same point or distributor. N: Her ser du et eksempel på et nettdiagram. I dette tilfellet et innendørs nett hvor du ser telefonsentralen, bygningsfordeleren, etasjefordelerne og arbeidsplasskontaktene for tele og data. Du ser også at noen kabler har en 45 graders knekk der de er tegnet inn på en annen kabel. Det betyr at kablene går ned til samme punkt eller utstyr.

27 Projecting module (1 of 3)
Produces documentation for installation and management Produces database for management of structured networks Handles projects for small and big office buildings Uses just a few minutes on these jobs! This entails a great deal of labor saving Demands minimal knowledge of construction and different standards for structured network Today the projecting module supports standards for Kombinett, Systimax (earlier called Universalnett) and Statsbygg E: N: Prosjekteringsmodulen produserer dokumentasjon og database for drift av strukturerte kabelnett for små og store kontorbygg i løpet av få minutter! Dette er meget arbeidsbesparende, og krever minimal kunnskap til konstruksjon og kjennskap til standardene for strukturerte kabelnett. Modulen støtter i dag standardene OE Kombinett, AT&T Systimax som tidligere ble kalt Universalnett og en foreslått standard fra Statsbygg.

28 Projecting module (2 of 3)
The projecting module establishes: All building distributors (BD), floor distributors (FD) and work area contacts with name, correct size, type etc. All cables with name, type etc. correctly terminated in both ends Copper- and fiber cables to each work area (telephone, calling and data) Cable to public network with city circuits and possibly an interface cabinet Routes circuits on cables according to chosen standard Can return cable- and distributor names back to a building drawing in the DAK program ElektroPartner E: N: Prosjekteringsmodulen oppretter alle byggfordelere, etasjefordelere og arbeidsplasskontakter med navn og nødvendig størrelse, type osv. Den oppretter også alle kobber og fiberkabler med navn, type osv. og riktig terminering i begge ender. Dette inkluderer kobber- og fiberkabel til hver arbeidsplass for telefon, høytafon og data. Modulen oppretter også kabel til offentlig nett med bylinjer og eventuelt grensesnittskap. Alle linjer rutes i kablene iht. valgt standard. Modulen kan returnere kabelnavn og fordelernavn tilbake til en bygningstegning i DAK programmet ElektroPartner

29 Projecting module main screen
E: Here you register general information about the building, such as name, building number, when the building is supposed to be ready, possible city circuits towards public network, N: Her registrerer man generell informasjon om bygget, slik som navnet på bygget, byggnummer, når bygget skal være ferdig, eventuelle bylinjer mot offentlig nett, om man skal ha eget grensesnittskap med strømsikringer og i hvilken etasje bygningsfordelerne skal stå. Man bestemmer også hvilken standard man ønsker å benytte for det strukturerte kabelnettet, samt trasénummer og horisontal avstand fra bygningsfordelere til den vertikale byggstamkabelen.

30 Configure floors www.mxdata.no
E: In this dialog box you describe the horizontal network in each floor. First you select floor, then witch floor the floor distributor for the chosen floor is placed, number of work places and if necessary spares in the floor distributor. The next step is to choose what kind of equipment every work place shall have, calling and data, and also if a fiber cable is wanted to each work place. N: I denne dialogen beskriver man horisontalnettet i hver etasje. Man oppgir etasje, hvilken etasje etasjefordeleren til denne etasjen står, antall arbeidsplasser og eventuell reserveplass i etasjefordelerne. Videre oppgir man hva arbeidsplassene skal ha av telefon, calling og data samt om det også skal legges fiberkabel for data frem til arbeidsplassene.

31 Projecting module (3 of 3)
Prints Basis for making labels and name plates Ready-calculated cable network Order list for parts Total network documentation for installation of the network E: The projecting module gives you access to these printings : N: I Prosjekteringsmodulen har du tilgang til følgende utskrifter: Grunnlag for merkelapper og skilt Ferdig kalkulert kabelnett Bestillingsliste for materiell Anleggsunderlag med komplett koblingsanvisning for hele kabelnettet

32 Cable trace module Registration of ditches and similar, that might contain pipes and sub-pipes Cables can be placed directly into ditches, pipes or sub-pipes Traces in most digital cable maps (GIS) can be connected towards Telemator When you choose a trace on the map, Telemator will show you cables and pipes in the trace. You can also easily see circuits/lines inside the cable E: In the Trace module you do: N: I Trasémodulen registrerer du grøfter og lignende som kan inneholde rør og subrør. Kabler kan plasseres direkte i grøften, i rør eller i subrør. Traseene i de fleste digitale kabelkart (GIS) kan kobles mot Telemator. Når du velger en trasé på kartet viser Telemator rør og kabler i traseen og du kan enkelt gå inn i en kabel for å se f.eks linjer/samband i denne.

33 Functionality for fiber networks
Shows each fiber in the cables Welding of fibers in splices Splice-card with colors Registration of fiber manholes where the cable are spliced or coiled When using manual routing Telemator finds all fibers spliced together into one trace Print that simplifies analysis of test reports E: Telemator also has functionality for fiber networks N: Telemator har også funksjonalitet i forbindelse med registrering av fiber stamnett. Hver fiber i kablene er nummerert. Du kan registrere sveising av fiber i skjøter Du kan skrive ut skjøtekort for hver skjøt med fargekode på hver fiber. Du kan registrere fiberkummer både der kabel er lagt i kveil og der den er skjøtt. Ved manuell ruting finner Telemator alle fibrene som er gjennomsveiset i en trasé og legger linjen på disse. Det finnes en egen utskrift som forenkler analyse av testrapporter.

34 Functionality for transmission systems
Lower and higher order circuits Time slots and channels Digital cross-connections Wireless connections on radio (-link) equipment Patching between equipment and patch panel inside telecom-rooms and the like Shows both near- and remote end of a ”transmission-jump” in the same screen picture Relation between local and high order side in equipments E: Telemator also have functionalities for transmission systems N: Telemator har også funksjonalitet i forbindelse med registrering av transmisjonsnett. Du kan registrere: lavere og høyere ordens linjer tidsluker og kanaler på utstyr digitale krysskoblinger trådløse forbindelser på radio og radiolinje utstyr patching mellom utstyr og patchpanel i telerom ol. vise både nær- og fjernende av et ”transmisjonshopp” i samme skjermbilde definere relasjonen mellom lokal og høyere ordens side i utstyr

35 Functionality for patch panels
Termination of contacts down to pin-level Show contacts with or without pins Rout (patch) directly on contacts (built-in functionality makes sure that pins in the first contact are connected with correct pins in the other contact) E: N: Funksjonalitet i forbindelse med patchpanel. Kontakter kan termineres helt ned på pinnebasis hvis man ønsker. Man kan da velge om man vil vise kontaktene med eller uten pinner. Når man ruter eller patcher en linje eller samband kan man forholde seg til kontaktene. Innbygget funksjonalitet sørger for at trådene i linjen blir lagt på riktige pinner. Med andre ord, systemet sørger for at riktige pinner i ene kontakten blir forbundet med riktige pinner i andre kontakten.

36 Labour saving functions
The ”Copy” function creates one or multiple equal elements in one operation – All earlier registrations can be used as templates Create libraries containing templates for equipments Termination of several cables in one distributor in one operation Routing of multiple circuits in one or several cables in one operation Renaming of several points, equipments, cables or circuits in one operation E: N: Her er noen arbeidsbesparende funksjoner i Telemator® ”Ny kopi” funksjon for å opprette en eller flere like element i en operasjon ut fra noe som er registrert fra før. Du benytter med andre ord ting som er registret fra før som mal for nye registreringer. Så har vi bulk ruting av mange linjer i en eller flere kabler. Dvs. du kan rute mange linjer i en operasjon. Bulktermminering av mange kabler i en fordeler. Med denne muligheten kan du velge ut en gruppe kabler som ender i samme fordeler og terminere dem i en operasjon. ”Mengdeomdøping” av navn på punkt, utstyr, kabler eller linjer. Med denne funksjonen kan du endre navn på mange like element på en rask måte. Opprette bibliotek med maler for utstyr med tilhørende kabler slik at du kan importere de direkte inn i hoveddatabasen

37 The database Relational database
xBase file format (one of the best known) Data can be read directly from a lot of common PC-tools like Word and Excel Demands almost no administration Multi-user program E: Data are stored in a relational database (data are saved in tables which relate to each other) N: Databasen er en relasjonsdatabase (alle data lagres i tabeller som relateres til hverandre). Databasen benytter xBase filformat. Filformatet er svært utbredt og innholdet i databasen kan derfor leses direkte av en rekke PC verktøy. Databasen krever så godt som ingen administrasjon, noe som reduserer kostnadene både ved installasjon og drift til et minimum. Databasen er flerbruker slik at mange brukere i et nettverk kan jobbe mot databasen samtidig.

38 Multi- or single user Multi-user via common file server
Single user at stand alone PC Access for the different user are read/write or just read E: Telemator support both multi- and single user Multi-user via common file server Single user at stand alone PC Access for the different user are read/write or just read N: Telemator støtter samtidige brukere både ”on circuit” og ”off circuit” På et lokalnett kan mange samtidige brukere benytte samme database som ligger på felles server. Når en bruker kopierer databasen til sin Lap Top for ”frakoblet oppdatering” ute i felten får andre brukere en advarsel ved forsøk på oppdatering.

39 Courses Courses arranged at customer’s location
The courses length are normally 2 days E: We frequently give these courses N: Vi holder Grunnkurs, utvidet Grunnkurs, Utstyr-/fiberkurs og Prosjekteringskurs i Oslo og er åpne for alle. Kursene kan også arrangeres ute hos kunder der det er ønskelig.

40 Consulting “On the job training” for teaching you how to use Telemator in your own network Start help to get you started in early stages of registration Converting of data from other data systems Registration help for networks with or without existing documentation E: We offer consulting, for example: N: Vi kan tilby konsulenthjelp slik som: "On the job training" for å lære deg å bruke Telemator i ditt eget nett. Starthjelp for å komme i gang med registreringen. Konvertering av data fra andre datasystem. Registreringshjelp for nett med eller uten eksisterende dokumentasjon.

41 Customers Some known names are: Norge: Avinor, BKK bredbånd, Bravida, Bredbåndsfabrikken, Forsvaret, Rikshospitalet, Song Networks, Telenor, TeleDanmark Sverige: Arjeplog kommun, ComDaTe, Citylink, Gotland Energi, Kalix kommun, Luleå Kommun, RegNet, Oskarshamn Energi, Song Networks, Ventelo Danmark: DSB, Luftfartsvæsenet, Song Networks Some known constructions are: Troll B, one of the largest floating production platforms in the world. Europe's most modern air control center in Røyken, Norway. Telecom companies Installation contractors Oil drilling platforms Factories Airports Railway networks Road administrators Energy suppliers Hospitals Schools Military camps Office buildings E: This is some of our customers: N: Her er noen av våre kunder: Teleselskap, installatører, oljeplattformer, fabrikker, flyplasser, jernbaneverk, vegvesenet, energiverk, sykehus, skoler, militærleire og kontorbygg. Noen kjente byggverk er: Troll B, som er en av verdens største flytende betongplattformer og Europas mest moderne luftkontrollsenter - Luftfartsverkets luftkontrollsenter i Røyken.

42 On the Internet Go to and find more detailed information about Telemator and the different program modules Download a FREE evaluation version of Telemator in which you can register up to 15 cables News about the latest version Order program, maintenance agreement and courses The Telemator user interface can be switched between Norwegian, Swedish and English languages. E: You will find more information about Telemator on N: Du finner mer informasjon om Telemator på internettstedet Her er både detaljert informasjon om programmodulene, oppdatert kursliste og siste nytt. Her kan du også bestille program, vedlikeholdsavtale og kurs, samt laste ned en GRATIS versjon av Telemator hvor du kan registrere inntil 15 kabler. Telemator er tilgjengelig i to språkversjoner : Engelsk og Norsk

43 End You have now been watching the functionality of Telemator®
Thank you for your attention! Any questions - don't wait to contact us! Phone: (+47) Internet: E: N: Du har nå sett funksjonaliteten i Telemator. Takk for oppmerksomheten! Har du spørsmål så ta kontakt med oss!


Download ppt "Equipment and cabling management software system"

Similar presentations


Ads by Google