Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Limang panahon sa India

Similar presentations


Presentation on theme: "Limang panahon sa India"— Presentation transcript:

1

2 Limang panahon sa India

3 Abril-Hunyo Tag-init Hunyo-Setyembre Tag-ulan

4 Setyembre-Nobyembre Taglagas Nobyembre-Enero Taglamig

5 Pebrero-Marso Tagsibol

6 Ilahad ang pagpapangkat-pangkat sa lipunan ng India.

7

8 Itinatag ng mga Aryan ang pundasyon ng Hinduismo.
Relihiyong Hinduismo Itinatag ng mga Aryan ang pundasyon ng Hinduismo.

9 Pinalitan nila ang dating mga diyos sa panahon ng Vedas (2000 B. K
Pinalitan nila ang dating mga diyos sa panahon ng Vedas (2000 B.K.) ng mga diyos ng Hindu.

10 Tatlong pinakamahahalgang diyos
Brahma -ang tagalikha. -ang punong diyos ng Hinduismo.

11 -Naniniwala ang mga Hindu na maaangkin ng tao ang tunay na kagalakan kapag ang kanyang kaluluwa ay nakiisa kay Brahma.

12 Vishnu -ang tagapagtaguyod. Siva -ang tagasira.

13 Isa sa mga paniniwala ng Hinduismo ang paglilipat-lipat ng kaluluwa (transmigration of the soul) o reincarnation.

14 Si Siddharta Gautama ang nagtatag ng pananampalatayang Budismo.
Relihiyong Budismo Si Siddharta Gautama ang nagtatag ng pananampalatayang Budismo.

15 -Anak siya ng isang raha sa Kahariang Kosala na ngayon ay Uttar Pradesh.
-Kabilang si Gautama sa pangkat ng Ksatriya.

16 -Isa siyang prinsipe at pinalaki sa karangyaan sa buhay.
-ipinanganank sa Kapilavastu, Nepal noong 563 B.K.

17 -Mayroon si Gautama ng lahat ng bagay na makapagpapaligaya sa kanya
-Mayroon si Gautama ng lahat ng bagay na makapagpapaligaya sa kanya. Ngunit hindi siya naging masaya.

18 -Nagpasya siya na iwan ang kanyang kayamanan at pamilya at maglibot upang hanapin ang kaligtasan at katotohanan.

19 -natagpuan ni Siddharta Gautama ang kapayapaan at ang tunay na kaligayahan pagkatapos ng 45 taong paglilibot samantalang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng bo o “puno ng kaalaman.”

20 -Mula noon tinawag na siyang Buddha na ang ibig sabihin ay “ang naliwanagan.”

21 Ang Daan Tungo sa Nirvana
Ang wastong paniniwala. Ang wastong hangarin. Ang wastong pananalita at katotohanan.

22 Ang wastong pagkilos. Ang wastong pamumuhay. Ang wastong pagsisikap. Ang wastong pag-iisip.

23 Ang wastong pagbubulay-bulay.

24 Binigyan-diin ng Budismo
Ang kahalagahan ng katotohanan. Ang kalinisaan ng buhay.

25 Ang paggalang sa lahat ng bagay na may buhay.

26 Uri ng Budismo Mahayana Hinayana


Download ppt "Limang panahon sa India"

Similar presentations


Ads by Google