Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ang Mga Pagpapahalagang Pilipino

Similar presentations


Presentation on theme: "Ang Mga Pagpapahalagang Pilipino"— Presentation transcript:

1

2 Ang Mga Pagpapahalagang Pilipino
Espiritwal Panlipunan/Sosyal Pulitikal Pangkabuhayan

3 Kulturang Pilipino Mga kaugalian, tradisyon, wika, paniniwala, saloobin, konsepto ng sarili, gawi, ritwal, at asal.

4 Pagpapahalagang Pilipino
Mga katangi-tanging pag-uugali at pagpapahalaga na nagpapakilala sa pagka-Pilipino.

5 Differentiated Activities
Pumili ng pagpapahalagang gusto ninyong talakayin at ibahagi sa klase. Hal. Pagpapahalagang Pulitikal Pumili o umisip ng paraan ng paglalahad sa klase ng inyong pagpapahalaga. Hal. Skit, awit, tula, etc. .

6 Ipakita sa inyong presentasyon
Paano nakakatulong ang pagpapahalagang ito sa pag-unlad ng bansa

7 Pagpapahalagang Espiritwal
Islam Kristyanismo

8 Paniniwala at tradisyong Kristyano
Pagsisimba tuwing araw ng linggo Pagbibinyag sa mga sanggol upang sila’y maging ganap na Kristyano Pagdiriwang ng araw ng patay Pagdiriwang ng Pasko Pagdalo sa simbang gabi Pag-alala sa Semana Santa o Mahal na Araw Pagsasagawa ng pasyon, pagpepenetensya, pagpuprusisyon, pag-aayuno, pagbibisita iglesia Pagdiriwang ng kapistahan ng santo

9 Limang Haligi ng Islam o Five Pillars of Islam.
Shahada –walang ibang Diyos kundi si Allah at si Mohammed ang kanyang Propeta. Salat – Pananalangin ng limang beses sa maghapon ng bawat muslim. Zarat – Pagbibigay limos Saum – Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Hajj – Paglalakbay patungong Mecca

10 Pagpapahalagang Espiritwal
May sumusunod sa matandang paniniwala Relihiyoso ngunit mapamahiin Hal. Malas at swertang petsa

11 Pagpapahalagang Sosyal
Mabuting ugnayan tao sa kanyang kapwa at lipunang kinabibilangan. Pinoy Connection

12 Pagpapahalagang Sosyal
Pamilyang Pilipino: may tungkuling ginagampanan ang bawat kasapi para sa ikabubuti ng lahat. Paano ka nakakatulong sa iyong pamilya? Lubos na paggalang sa matatanda

13 Pagpapahalagang Sosyal
Kaibigan: Ninong at Ninang (Katuwang sa pagpapalaki ng bata) Magiliw na pagtanggap sa bisita Pagmamahal sa sariling wika Pagpapahalaga sa edukasyon Filipino Dining

14 Pagpapahalagang Pulitikal
Kalayaan Pagkakapantay-pantay Matapat na paglilingkod

15 Pagpapahalagang Pulitikal
Pagbubuwis ng buhay mga bayani. EDSA Revolution noong 1986. Saan nakikita ang diwa ng bayanihan ngayon?

16 Pagpapahalaga sa Pagkakapantay-pantay
Walang kinikilingan pagtingin sa lipunan Indigenous People’s Rights Act of 1997 pantay na pagtamasa sa mga karapatan at kalayaan nang walang diskriminasyon.

17 Pagpapahalagang Pangkabuhayan
Pagpapahalaga sa nagpapataas sa antas ng pamumuhay ng mga Pilipino: >Hanapbuhay >Edukasyon Paano mo sinusuklian ang paghihirap na ginagawa ng iyong mga magulang?

18 Anong pagpapahalagang Pilipino ang pinaka importante/ kailangan para umunlad ang ating bansa?

19 Ang Pagkakaroon ng mga pagpapahalaga ang nagsisilbing daan sa pagbubuklod at pagkakaisa ng mga Pilipino.


Download ppt "Ang Mga Pagpapahalagang Pilipino"

Similar presentations


Ads by Google