Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Cyrus I Imperyong Persiano. Cyrus I Imperyong Persiano.

Similar presentations


Presentation on theme: "Cyrus I Imperyong Persiano. Cyrus I Imperyong Persiano."— Presentation transcript:

1

2 Cyrus I Imperyong Persiano

3 Nebuchadnezzar Imperyong Chaldean

4 Sargon I Imperyong Akkadian

5 Hammurabi Imperyong Babylonian

6 Ashurbanipal Imperyong Assyrian

7 Anu ano ang pangunahing
kaalaman patungkol sa bansang India?

8 Kabihasnan sa lambak ng India.
Mga katunayang nagpapakilala na may mataas na uri ng kabihasnan sa lambak ng ilog Indus noon pa mang 2500 B.K.

9 -nanirahan ang mga sinaunang Indian sa kasiya-siyang bahay sa mga lungsod.

10 -Gumamit sila ng tansong sandata, mga palamuting yari sa pilak, ginto, at mga mamahaling bato at garing.

11 -Marunong silang gumamit ng gulong ng magpapalayok (potter’s wheel)
-gumawa sila ng magagandang iskultura.

12 -may wika rin silang nakasulat subalit hindi mabasa ng mga arkeologo.

13 Sinasabing ang mga Dravidian ang nagtaayo ng sinaunang lungsod sa lambak ng Indus.

14 Ang dalawang pinakamaunlad na sinaunang lungsod:
Mohenjo-daro Tinatawag na “bunton ng mga patay.” Harappa

15 May hinuha na ang sinaunang lungsod na ito ay puno ng buhay, masigla at magawain.
Mayaman at maunlad ang mga tao sa Mohenjo-daro at harappa

16 Mga teorya sa paglaho ng Mohenjo-daro at Harappa.
-nagpalit ng daluyan ang mga ilog at natabunan ng baha

17 -winasak ang mga lungsod ng mga kaaway, tulad ng mga Aryan, isang pangkat ng indo-European na ang wika ay Indo-Aryan.

18

19 -pagpapangkat ng tao ayon sa kulay
Ang lipunan sa India. Caste o varna -pagpapangkat ng tao ayon sa kulay

20 -isang paraan ng pamumuhay kung saan hindi maaring magpalit ng pangkat ang tao.

21 Mataas na pangkat Indo-Aryano Mababang pangkat Dravidian

22 Elderly Indian

23 Sa paglitaw ng Brahmanismo naragdagan ang pagpapangkat.
Brahmin -pinakamataas na pangkat.

24 Family of Brahmins

25 -tungkulin ang magturo, mag-aral, at tumanggap at magbigay ng donasyon.
Ksatriya -ikalawang pangkat.

26 -mga mandirigma -namumuno sa pangangalaga sa mga tao.

27 Vaisya -ikatlong pangkat -sila ang mga manggagawa, magsasaka, at manggagawa ng iba’t-ibang gawain

28 -pinakamababang pangkat
Sudra -pinakamababang pangkat -tungkulin nila ang maglingkod sa mga nasa mataas na pangkat ng lipunan

29 -ginagawa ng pinakamababang uri ng gawain.
"untouchables" -ginagawa ng pinakamababang uri ng gawain. -hindi maaring magdasal sa loob ng templo

30 Beggar at Allahabad, India


Download ppt "Cyrus I Imperyong Persiano. Cyrus I Imperyong Persiano."

Similar presentations


Ads by Google