Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MODYUL 5: MGA BATAS NA NAKABATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL

Similar presentations


Presentation on theme: "MODYUL 5: MGA BATAS NA NAKABATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL"— Presentation transcript:

1 MODYUL 5: MGA BATAS NA NAKABATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL
Inihanda ni Mary Krystine P. Olido para sa Ikalawang Markahan ng Edukasyon sa Pagpapakatao 9

2 Ano ang batas na gabay sa ating pagpapakatao?
Mahahalagang Tanong: Ano ang batas na gabay sa ating pagpapakatao? Bakit kailangang umayon sa batas na ito?

3 5.1. Natutukoy ang mga batas na nakaayon sa likas na batas moral
Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa: 5.1. Natutukoy ang mga batas na nakaayon sa likas na batas moral 5.2. Nasusuri ang mga batas na umiiral, panukala tungkol sa mga kabataan o tuntunin sa pamilya batay sa pagsunod ng mga ito sa likas na batas moral 5.3. Nahihinuha ang Batayang Konsepto 5.4. Naipahahayag ang pagsang-ayon o pagtutol sa isang umiiral na batas batay sa pagtugon nito sa kabutihang panlahat

4

5 Sto. Tomas de Aquino “Lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip at makaunawa sa kabutihan.”

6 Max Scheler “Ang pag-alam sa kabutihan ay hindi lamang gumagalaw sa larangan ng pag-iisip kundi sa larangan din ng pakiramdam.”

7 Paano natin nalalaman ang mabuti?
nararamdaman lang sa loob isang tinig KONSENSYA

8 Ano ba ang MABUTI? Kilos na pagsisikap na laging kumikilos tungo sa pagbubuo at pagpaplano ng sarili at ng mga ugnayan

9 Sapat na ba ang paghahangad sa mabuti para sabihing mabuti ang gawain?
Iba ang MABUTI sa TAMA

10 "Ang gusto ko lang naman ay ang pag-ibig sa tamang panahon…  lahat ng bagay pinag tiya-tiyagaan,  lahat ng bagay pinaghihirapan,  lahat ng bagay pinagsusumikapan.  Walang kakahantungan ang mga bagay na minamadali…  fansign lang, love na?  Text text lang, kayo na?  Ano ‘to?  Mas maganda ang mga bagay pag pinag tiya-tiyagaan at dumarating sa tamang panahon… tandaan niyong lahat… masarap umibig… masarap ang inspirasyon… huwag lang minamadali… lahat ng bagay nasa tamang panahon.” - Lola Nidora

11 Ang paggawa ng TAMA ay... pagpili ng mabuti batay sa panahon, kasaysayan, konteksto at sitwasyon. dapat ay angkop sa pangangailangan at kakayahan ng gagawa ng pagpili.

12 Likas na Batas Moral: Pagiging Makatao

13 Ang likas na batas moral ay hindi instruction manual
Ang likas na batas moral ay hindi instruction manual. Hindi ito isang malinaw na utos kung ano ang gagawin ng tao sa iba't ibang pagkakataon. Gabay lamang ito upang makita ang halaga ng tao.

14


Download ppt "MODYUL 5: MGA BATAS NA NAKABATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL"

Similar presentations


Ads by Google