Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Dengue fever: Pre test.

Similar presentations


Presentation on theme: "Dengue fever: Pre test."— Presentation transcript:

1 Dengue fever: Pre test

2 1. Anong insekto ang nagdadala ng dengue virus?
Identification 1. Anong insekto ang nagdadala ng dengue virus?

3 2. Ang dengue ay nakukuha sa kagat ng lamok.
Tama o mali 2. Ang dengue ay nakukuha sa kagat ng lamok.

4 Tama o mali 3. Maaring magkaroon ng pagsakit ng mga kasusuhan at kalamnan ang isang taong may dengue fever.

5 Tama o mali 4. Maiiwasan ang dengue sa pamamagitan ng pagpuksa sa pagdami ng mga lamok.

6 Tama o mali Isa sa mga paraan upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok ay ang madalas na paglilinis ng paligid.

7 Dengue Fever

8 Aedes aegypti

9 Dengue virus Immature dengue particle Mature dengue particle

10 Dengue Fever: transmission
Infected person 1 female Aedes aegypti mosquito 8-11 days incubation infected person 2

11 Dengue Fever: transmission

12 Mga sintomas Biglaang mataas na lagnat Walang gana kumain Pagsusuka
Pananakit ng tiyan

13 Pananakit ng kasukasuhan at kalamnan
(break bonefever) Rashes

14 Mga sintomas Pagdudugo ng gilagid Matinding sakit ng ulo
Pagdudugo ng ilong Pagdudugo ng gilagid Matinding sakit ng ulo

15 Mga sintomas Pananakit ng likod ng mata Namamagang kulani Panghihina

16 Paano ginagamot ang dengue?
No specific treatment – supportive therapy Kumonsulta agad sa inyong doktor Bakuna : wala pa sa ngayon

17 Paano maiiwasan ang Dengue?
Puksain ang mga lamok!!!

18

19 Panatilihing malinis ang kapaligiran

20 Huwag pabayaan maipunan ng tubig ang mga dram, alulod, mga lumang gulong, etc.

21 Paano maiiwasan ang Dengue?
Gumamit ng insecticide o pampausok Gumamit ng insect repellent

22 Palitan ng madalas ang tubig sa flower vase

23

24 Post test

25 Ang dengue ay dala ng isang lamok na tinatawag na Aedes aegypti.
1. Tama o mali Ang dengue ay dala ng isang lamok na tinatawag na Aedes aegypti.

26 Ang dengue fever ay dulot ng dengue virus.
2. Tama o mali? Ang dengue fever ay dulot ng dengue virus.

27 Magbigay ng 4 sintomas ng Dengue fever.
3-6. Enumeration Magbigay ng 4 sintomas ng Dengue fever.

28 Magbigay ng 3 paraan kung papaano maiiwasan ang dengue.
7-9. Enumeration Magbigay ng 3 paraan kung papaano maiiwasan ang dengue.

29 Mayroon nang bakuna para sa Dengue.
10. Tama O Mali Mayroon nang bakuna para sa Dengue.

30 Answer KEY pre test

31 Anong insekto ang nagdadala ng dengue virus?
Identification Anong insekto ang nagdadala ng dengue virus? LAMOK Aedes aegypti

32 2. Ang fever ay nakukuha sa kagat ng lamok. TAMA
Tama o mali 2. Ang fever ay nakukuha sa kagat ng lamok. TAMA

33 Tama o mali 3. Maaring magkaroon ng pagsakit ng mga kasusuhan at kalamnan ang isang taong may dengue fever. TAMA

34 Tama o mali 4. Maiiwasan ang dengue fever sa pamamagitan ng pagpuksa sa pagdami ng mga lamok. TAMA

35 Tama o mali 5. Isa sa mga paraan upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok ay ang madalas na paglilinis ng paligid. TAMA

36 Answer KEY post test

37 TAMA Ang dengue ay dala ng isang lamok na tinatawag na Aedes aegypti.
1. Tama o mali Ang dengue ay dala ng isang lamok na tinatawag na Aedes aegypti. TAMA

38 2. Tama o mali? Ang dengue fever ay dulot ng dengue virus. TAMA

39 3-6. Enumeration Magbigay ng 4 sintomas ng Dengue fever.
Biglaang mataas na lagnat Walang gana kumain Pagsusuka Pananakit ng tiyan Pananakit ng kasukasuhan at kalamnan (break bonefever) Rashes Pagdudugo ng ilong Pagdudugo ng gilagid Matinding sakit ng ulo Pananakit ng likod ng mata Namamagang kulani Panghihina

40 7-9. Enumeration Magbigay ng 3 paraan kung papaano maiiwasan ang dengue. Puksain ang mga lamok Huwag pabayaan maipunan ng tubig ang mga dram, alulod, mga lumang gulong, etc. Gumamit ng insecticide o pampausok Gumamit ng insect repellent Palitan ng madalas ang tubig sa flower vase Panatilihing malinis ang kapaligiran

41 10. Tama O Mali Mayroon nang bakuna para sa Dengue. MALI


Download ppt "Dengue fever: Pre test."

Similar presentations


Ads by Google