Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tworzenie wyrazów dwusylabowych z sylab otwartych I. Brzozowska-Gonciarz.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tworzenie wyrazów dwusylabowych z sylab otwartych I. Brzozowska-Gonciarz."— Presentation transcript:

1 Tworzenie wyrazów dwusylabowych z sylab otwartych I. Brzozowska-Gonciarz

2 ko sza sa

3 kosa

4 ca ta sa

5 cata

6 fa ka wa

7 kawa

8 sa ka za

9 kasa

10 cy li sy

11 lisy

12 ko ło to

13 koło

14 wo da ba

15 woda

16 ku rą ra

17 kura

18 ku ła la

19 kula

20 ki mo no

21 kino

22 so wu wa

23 sowa

24 pi ła wa

25 piła

26 bu rza sza

27 burza

28 gę ci si

29 gęsi

30 gó ry dy

31 góry

32 si ło to

33 sito

34 bu ty fy

35 buty

36 wa pa ga

37 waga

38 fa le lę

39 fale

40 hu ta sa

41 huta

42 mi cza sa

43 misa

44 ry by dy

45 ryby

46 do no my

47 do

48 pa ra je

49 para

50 la to lo

51 lato

52 rze da pa

53 rzepa

54 ży te to

55 żyto

56 lo dy by

57 lody

58 po lę le

59 pole

60 fo ka ga

61 foka

62 ku na ną

63 kuna

64 au ho to

65 auto

66 ko za ża

67 koza

68 łą ka wi

69 łąka

70 ma ki ku

71 kima

72 se rzy ry

73 sery

74 ża da ba

75 żaba

76 pą ki gi

77 pąki

78 ró ża za

79 róża

80 cha cza ta

81 chata

82 rze ka szy

83 rzeka

84 sza le łe

85 szale

86 mi ma na

87 mina

88 dy sia nia

89 dynia

90 bu da ga

91 buda

92 drze wa fa

93 drzewa

94 wie sza ża

95 wieża

96 pió lo ro

97 pióro

98 kro wa fa

99 krowa

100 sto ba pa

101 stopa

102 pla ża cza

103 plaża

104 chmu ty ry

105 chmury

106 mle ko to

107 mleko

108 Wspaniale


Download ppt "Tworzenie wyrazów dwusylabowych z sylab otwartych I. Brzozowska-Gonciarz."

Similar presentations


Ads by Google