Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

I. Brzozowska-Gonciarz

Similar presentations


Presentation on theme: "I. Brzozowska-Gonciarz"— Presentation transcript:

1 I. Brzozowska-Gonciarz
Tworzenie wyrazów dwusylabowych z sylab otwartych I. Brzozowska-Gonciarz

2 sa ko sza

3 ko sa

4 sa ta ca

5 ta ca

6 wa ka fa

7 ka wa

8 za ka sa

9 ka sa

10 sy li cy

11 li sy

12 ło ko to

13 ko ło

14 ba wo da

15 wo da

16 ra ku

17 ku ra

18 ła ku la

19 ku la

20 no ki mo

21 ki no

22 wa so wu

23 so wa

24 wa pi ła

25 pi ła

26 sza bu rza

27 bu rza

28 si ci

29 si

30 dy ry

31 ry

32 to si ło

33 si to                                                                         

34 fy bu ty

35 bu ty

36 ga wa pa

37 wa ga

38 fa le

39 fa le

40 sa hu ta

41 hu ta

42 sa mi cza

43 mi sa

44 dy ry by

45 ry by

46 my do no

47 do my

48 je pa ra

49 pa ra

50 lo la to

51 la to

52 pa rze da

53 rze pa

54 to ży te

55 ży to

56 by lo dy

57 lo dy

58 le po

59 po le

60 ga fo ka

61 fo ka

62 ku na

63 ku na

64 to au ho

65 au to

66 ża ko za

67 ko za

68 wi łą ka

69 łą ka

70 ku ma ki

71 ma ki

72 ry se rzy

73 se ry

74 ba ża da

75 ża ba

76 gi ki

77 ki

78 za ża

79 ża

80 ta cha cza

81 cha ta

82 szy rze ka

83 rze ka

84 łe sza le

85 sza le

86 na mi ma

87 mi na

88 nia dy sia

89 dy nia

90 ga bu da

91 bu da

92 fa drze wa

93 drze wa

94 ża wie sza

95 wie ża

96 ro pió lo

97 pió ro

98 fa kro wa

99 kro wa

100 pa sto ba

101 sto pa

102 cza pla ża

103 pla ża

104 ry chmu ty

105 chmu ry

106 to mle ko

107 mle ko

108 Wspaniale


Download ppt "I. Brzozowska-Gonciarz"

Similar presentations


Ads by Google