Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Тема: Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

Similar presentations


Presentation on theme: "Тема: Закон Авогадро. Молярний об’єм газів."— Presentation transcript:

1 Тема: Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

2 Мета: 1. З’ясувати сутність закону Авогадро. 2. Ввести поняття молярного об’єму газів. 3. Розкрити особливості використання поняття «молярний об’єм» для газоподібних речовин. 4. Навчити розв’язувати задачі з використанням об’єму газів за нормальних умов.

3 Актуалізація опорних знань. Фронтальна бесіда.
Що таке «кількість речовини»? Одиниця вимірювання кількості речовини. Скільки частинок міститься в 1 моль речовин? Яка існує залежність між кількістю речовини й агрегатним станом, в якому перебуває ця речовина?

4 Скільки молекул води міститься в 1 моль льоду?
А в 1 моль рідкої води? В 1 моль водяної пари? Яку масу матимуть: 1 моль льоду? 1моль води? 1моль пари?

5 Створення й розв’язування проблемної ситуації. Проблемне питання.
Створення й розв’язування проблемної ситуації. Проблемне питання. Який об’єм займатиме: 1 моль льоду? 1моль води? 1моль пари?

6 Об’єм речовини залежить від густини речовини. І згідно з формулою
V = m / p, об’єм буде різним. 1 моль пари займає об’єм більший, ніж 1 моль води або льоду. Чому?

7 Тому що в рідких і газоподібних речовинах відстань між молекулами різна.

8 Фізичні закономірності, що описують стан газів (Гей-Люссак і Бойль):
усі гази однаково стискаються; усі гази мають однаковий термічний коефіцієнт розширення; об’єм газів залежить від відстані між молекулами; відстані між молекулами залежать від швидкості їхнього руху, енергії та температури.

9 Закон Авогадро: В однакових об’ємах різних газів міститься однакова кількість молекул. Авогадро зробив висновок: 1 моль або 6,02 * молекул будь-яких газів займатимуть однаковий об’єм.

10 Вимірювати об’єм треба за однакових умов, тобто за однакових температури й тиску.
Умови, за яких проводяться подібні розрахунки, назвали нормальними умовами (н.у.).

11 Р = 101,3 кПа або Р = 1атм = 760 мм.рт.ст.
Нормальні умови: Т = 273К або Т = 00C Р = 101,3 кПа або Р = 1атм = 760 мм.рт.ст.

12 Об’єм 1 моль речовини називають молярним об’ємом. Він дорівнює
22,4 л/моль.

13 Молярний об’єм – це фізична величина, що дорівнює відношенню об’єму речовини до його кількості:
Vm = V / v , де Vm - молярний об’єм, моль/л V - об’єм, л v – кількість речовини, моль.

14 Знаючи молярний об’єм газу, можна визначити кількість речовини, що міститься в об’ємі за нормальних умов: v = V / Vm, Vm = 22,4 л/моль.

15 Знаючи кількість газуватої речовини , можна обчислити її об’єм за нормальних умов:
V= v * Vm.

16 Знаючи,що в 1 моль речовини міститься число Авогадро молекул, можна обчислити число молекул газу в певному об’ємі за нормальних умов: v = V / Vm; N = v * NA = V / Vm * NA.

17 Узагальнення та систематизація знань. Керована практика.
Задача 1.Обчисліть, який об’єм займатимуть 3 моль кисню (н.у.) Задача 2. Обчисліть, який об’єм займає азот масою 112г (н.у.)

18 Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф підручника,відповісти на питання. Творче завдання (домашня практика). Обчисліть кількість молекул карбон (ІІ) оксиду в об’ємі 44,8л (н.у.)


Download ppt "Тема: Закон Авогадро. Молярний об’єм газів."

Similar presentations


Ads by Google