Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Симетрія відносно точки та прямої

Similar presentations


Presentation on theme: "Симетрія відносно точки та прямої"— Presentation transcript:

1 Симетрія відносно точки та прямої
Тема уроку : Симетрія відносно точки та прямої

2 Симетрія-це слово грецького походження, означає спів розмірність

3 Симетрія-це властивість геометричної фігури Ф, що характеризує певну правильність форми Ф, незмінність її при дії рухів та дзеркальних відображень.

4 Чи є симетрія в природі?

5 Результати попереднього опитування 6-х класів
Чи існує симетрія в природі?

6 Де шукатимемо симетрію?
Серед тварин, птахів та риб. Серед дерев та квітів.

7 Серед тварин та людей Це вісь симетрії голови людини
Це вісь симетрії голови людини Це вісь симетрії голови тварини.

8 Світ рослин В рослинах симетрію не скрізь вдалося знайти ?

9

10

11

12

13 Майстерності конструювати за допомогою симетрії можна навчитися у природи

14 Перетворення симетрії в просторі
Симетрія багатогранника. Її властивості є одночасно і прості, і складні; її способи виявлення – і одноразові, і багаторазові. Симетрія відносно площини називають ще дзеркальним відображенням..

15

16

17

18

19

20 довільна точка на площині
фіксована точка О Х довільна точка на площині

21 О Побудуємо промінь ХО Х

22 Х` О Х Точка Х` називається симетричною точці Х відносно точки О
За точку О на промені ОХ відкладемо точку Х` так , щоб ХО=ОХ`. О Точка Х` називається симетричною точці Х відносно точки О Х

23 Точка А` – симетрична до точки А відносно точки О. Х` А
Запитання: знайти точку, симетричну до точки О відносно точки О. Х` А О А` Х Відповідь: точка О.

24 Перетворення фігури F у фігуру F`, при якому кожна її точка X переходить у точку X`, симетричну відносно даної точки О, називається перетворенням симетрії відносно точки О. X F` О F X`

25 Точку О називають центром симетрії, а фігури F та F` - симетричними відносно точки О.
Х О Х`

26 X О X` Х` О Х

27 Точка А переходить в точку С, оскільки АО=ОС.
В С Точка А переходить в точку С, оскільки АО=ОС. О А D Точка В переходить в точку D, оскільки ВО=ОD. Точка С перейде в точку А, точка D в точку В - аналогічно.

28 ВИСНОВОК: перетворення симетрії відносно точки О переводить паралелограм у себе.

29 Якщо перетворення симетрії відносно точки О переводить фігуру F у себе, то вона називається центрально-симетричною, а точка О називається центром симетрії.

30 Отже, паралелограм є центрально-симетричною фігурою.
Запитання: які ще приклади центрально-симетричних фігур ви знаєте ?

31 Центральносиметричні фігури
О Х в 1 4 3 2 А С D 5 7 В А В 6 1.Вкажіть центри симетрії фігур. 2.Чому центр кола є центром симетрії кола?

32 Теорема:перетворення симетрії відносно точки є рух.
X Теорема:перетворення симетрії відносно точки є рух. Y` O Доведення У трикутниках XOY та X`OY`: кути при вершині О рівні як вертикальні; OX=OX`, OY=OY`- за означенням симетрії відносно точки. З рівності трикутників випливає рівність сторін XY=X`Y`. Y X`

33 Задача 11. Якою є фігура, симетрична відносно даної точки:
а)до відрізка? б)до кута? в)до трикутника? (відрізок) (кут) (трикутник)

34 Симетрія відносно прямої
a Точка Х` називається симетричною точці Х відносно прямої a. а- фіксована пряма Х-довільна точка ХМ- перпендикуляр до прямої а ХМ=МХ` X X` М

35 Точка, симетрична до Х, є сама точка Х.
Запитання: де розташована точка, симетрична до точки Х, якщо Х лежить на прямій а ? а Х Точка, симетрична до Х, є сама точка Х.

36 F Х Перетворення фігури F у фігуру F`, при якому кожна її точка Х переходить у точку Х`, симетричну відносно даної прямої а, називається перетворенням симетрії відносно прямої а При цьому фігури F та F` називаються симетричними відносно прямої а. а Х` F`

37 X Якщо перетворення симетрії відносно прямої а переводить фігуру F у себе, то ця фігура називається симетричною відносно прямої а, а пряма а називається віссю симетрії фігури. Наприклад, прямі, на яких лежать діагоналі ромба, є його осями симетрії. X` X X`

38 Фігури, симетричні відносно осі.
C 1. В M B C С 2. 3. 4. O B D А D A N D B A 7. 5. 6. C A O a A B A 9. 10. 8.

39 Перетворення симетрії відносно прямої є рух
Теорема: Перетворення симетрії відносно прямої є рух

40 Приклади побудови трикутника, симетричного до даного, відносно точки.
B B A` C A C A O A` C` C B` A` B C` A B`

41 C B` A` a C C` O C` A B A B B` A` C B A a

42 Побудувати трапецію, симетричну до даної відносно точки О та прямої а.
В С D` А` О В` А D C` a B C C` B` A` A D D`

43 Завдання 1. Точки А і В симетричні відносно прямої L
Завдання 1. Точки А і В симетричні відносно прямої L. Побудувати пряму L. В А L В А L а) b) Завдання 2. Точки А і В при симетрії відносно прямої а переходять у точки A` та B`, AB=5. Чому дорівнює довжина A`B` ? Відповідь:A`B`=5.

44 Завдання 3. Побудувати точку А`, симетричну до точки А відносно точки О.
Завдання 4. Побудувати точку А`, симетричну до точки А відносно прямої а. А a А`

45 в A` о B` А Завдання 5. Побудувати відрізок А`B`, симетричний до відрізка АВ відносно точки О.

46 B B` A` A a Завдання 6. Побудувати відрізок A`B`, симетричний до відрізка АВ відносно прямої а.

47 Завдання додому: пункт 85, 86. № 19, 12.


Download ppt "Симетрія відносно точки та прямої"

Similar presentations


Ads by Google