Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

WHAT DO THEY LIKE DOING? HAVE FUN!!.

Similar presentations


Presentation on theme: "WHAT DO THEY LIKE DOING? HAVE FUN!!."— Presentation transcript:

1 WHAT DO THEY LIKE DOING? HAVE FUN!!

2 WHAT DOES SHE LIKE DOING?
Z WHAT DOES SHE LIKE DOING? B Y C X D R A W D W E V CHECK F U She likes drawing. G T H I J K L M N O P Q R S

3 He likes counting. WHAT DOES HE LIKE DOING? C O U N T A Z B Y C X D W
V CHECK F U He likes counting. G T H I J K L M N O P Q R S

4 WHAT DOES SHE LIKE DOING?
Z WHAT DOES SHE LIKE DOING? B Y C X R E A D D W E V CHECK F U She likes reading. G T H I J K L M N O P Q R S

5 She likes playing the guitar.
Z WHAT DOES SHE LIKE DOING? B Y C X P L A Y D W E V CHECK F U She likes playing the guitar. G T H I J K L M N O P Q R S

6 He likes listening to music.
A Z WHAT DOES HE LIKE DOING? B Y C X L I S T E N D W E V CHECK F U He likes listening to music. G T H I J K L M N O P Q R S

7 He likes skipping with a rope.
Z WHAT DOES HE LIKE DOING? B Y C X S K I P D W E V CHECK F U He likes skipping with a rope. G T H I J K L M N O P Q R S

8 He likes studying Maths.
Z d WHAT DOES HE LIKE DOING? B Y C X S T U D Y D W E V CHECK F U He likes studying Maths. G T H I J K L M N O P Q R S

9 WHAT DOES HE LIKE DOING? He likes watching TV. W A T C H A Z B Y C X D
CHECK F U He likes watching TV. G T H I J K L M N O P Q R S

10 WHAT DOES HE LIKE DOING? He likes fishing. F I S H A Z B Y C X D W E V
CHECK F U He likes fishing. G T H I J K L M N O P Q R S

11 She likes dancing ballet.
Z WHAT DOES SHE LIKE DOING? B Y C X D A N C E D W E V CHECK F U She likes dancing ballet. G T H I J K L M N O P Q R S

12 WHAT DOES SHE LIKE DOING?
Z WHAT DOES SHE LIKE DOING? B Y C X C O O K D W E V CHECK F U She likes cooking. G T H I J K L M N O P Q R S


Download ppt "WHAT DO THEY LIKE DOING? HAVE FUN!!."

Similar presentations


Ads by Google