Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

POSLOVNA (PREDUZETNIČKA) KULTURA

Similar presentations


Presentation on theme: "POSLOVNA (PREDUZETNIČKA) KULTURA"— Presentation transcript:

1 POSLOVNA (PREDUZETNIČKA) KULTURA
POSLOVNA ETIKA Prof. dr Ivan Šijaković

2 RAZMISLITE Zašto u Indiji ima najviše programera na svetui?
Zašto su informatičke tehnologije toliko popularne u Indiji? Zašto su Indusi (Indijci) među najboljim hirurzima u svetu?

3 Zašto neke kulture razvijaju snažne ekonomije?
Zašto druge kulture ne produkuju jaku ekonomiju? Dobra ekonomija u dobrom poslovnom okruženju Značaj socijalnog kapitala

4 Čta čini poslovnu kulturu?
Kultura šireg okruženja (nacionalna kultura, kulturni klasteri) Kultura mikro okruženja Krakteristike privrednog sektora kome preduzeće pripada Kultura unuar preduzeća Kultura osnivača preduzeća i vodećih menadžera Kultura pojedinca

5 Kultura okruženja Nacionalna kultura
Uspeh Japana, Nemačke, SAD, Skandinavskih zemalja, Singapura.... Karakteristike nacionalne kulture: Distanca moći (niska – visoka) Izbegavanje neizvesnosti (rizika) Individualizam – kolektivizam Materijalne vrednosti – socijalne vrednosti Vremenska orjentacija

6 kulturna mapa sveta prema Šekeru Ronenu
Anglosaksonska (SAD, Kanada, Australija, V.britanija, N.Zeland, Irska) Germanska (Nemačka, Austrija, Švajcarska) Nordijaska (Švedska, Norveška, Danska,Finska) Južnoevropska (Italija, Francuska,Španija, Portugalija) Latinoamerička (Čile, Kolumbija, Argentina,Meksiko,Peru, Venecuela)

7 Arapska (Saud. Arabija, UAR, Bahrein,Kuvajt)
Dalekoistočna (Tajvan,Honkong, Singapur, Filipini, Malezija) Bliskoistočne (Turska, Iran, Grčka) Izvan klastera (Japan, Indija, Izrael)

8 Moguće je dpuniti Srednjoevropski kulturni klaster (Slovenija, Češka, Slovačka, Poljska) Balkanski-Jugoistočnoevropski Baltički Izvan klastera (Brazil, Kina, Južna Afrika) Značaj kulturnih klastera za globalnu ekonomiju

9 Primeri kulturnih razlika nacionalnih kultura prema Gertu Hofstedeu
Individualizam (SAD, Australija, V.Britanija) Kolektivizam (Kolumbija, Venecuela, Pakistan) VDM (Filipini, Meksiko, Venecuela) NDM (Austrija, Izrael, Danska) VIN(R) (Grčka, Portugalija, Belgija) NIN(R) (Singapur, Danska, Švedska) Mat. vrednosti (Japan, Austrija, Venecuela) Soc. vrednosti (Švedska, Norveška, SFRJ)

10 Poređenje tri najuspešnije svetske ekonomije
Kritične dimenzije SAD Nemačka Japan distanca moći Umereno niska Umereno visoka Individualizam/kolekt. Visoko individual. Umereno individual. Umereno kolektiv. Materijal./socijalna Visoko materijal. Umereno materijal. Izbegav. neizves. (Rizika) Slabije izraženo Umereno do jako Jako Vremenska orjentacija Dugi rok

11 Kultura mikro okruženja
Regionalno okruženje (sever – jug) Evropa (zapad, istok, jugoistok) Kultura rada, problem savremene Francuske Kina (istočna obala, sever, Tibet, severozapad) SFRJ (Slovenija, Makedonija, Kosovo) BiH (Hercegovina, Centralna Bosna, Posavina, Krajina) RS (banjalučka regija, trebinjska regija) Urbano – ruralno Mikroelektronika i digitalna tehnologija u Šipovu? Drvna industrija, celuloza,ciglana u Banjaluci?

12 Kultura privrednog sektora
Industrija, rudarstvo – prošlo vreme Takstilna industrija, kožarstvo Drvna industrija Prehrambena industrija Trgovina Servisna ekonomija Elektronika, telekomunikacije, digitalna tehnologija

13 Kako utiče kultura okruženja na preduzeće?
Na ukupnu kulturu preduzeća Na organizacionu strukturu (visoka distanca moći – centralizovano preduzeće; visoko izbegavanje neizvesnosti – manjak inicijative i inovativnosti) Na potrebe i motivaciju zaposlenih (1.egzistencijalne potrebe,2. potrebe pripadanja i povezivanja, 3. razvojne potrebe) Na stilove upravljanja preduzećem (autokratski, demokratski i liberalni stil) Zamislite da ste menadžer u kompaniji čiji je direktor iz Brazila, uži menadžerski tim iz Malezije, filijala u kojij radite je u J.Africi a sedište kompanije u Danskoj

14 Uticaj kulture okruženja na privredni razvoj: Preduzetnički duh i inicijativa (inovacija, individualizam, rizik, promena, razvoj, postignuće) Kojim nacionalnim kulturama ovo odgovara? Kojim mikrosredinama?

15 Kultura naše sredine i razvoj preduzeća
Predindustrijska, industrijska i postindustrijska kultura Ograničena dobra – redistributivna psihologija Egalitarizam, autoritarizam, kolektivizam (socijalizam, siromaštvo, uticaj vere) Sujeta, sebičnost, zavist Visoka distanca moći (77 od 100 bodova):čvrsta ruka, privilegije, odluke se donose na jednom mestu, preduzeće kao porodica, otac na čelu

16 Visok stepen izbegavanja neizvesnosti (rizika) (indeks 90): država treba da pomogne, preduzeće postoji zbog ljudi a ne zbog profita i uspeha, preduzeće mora da zbrine sve radnike koji nemaju posla Kolektivizam (indeks 74) Individualizam (26) Socijalne vrednosti (78) Vremenska orjentacija: prošlost i sadašnjost, kratkoročni planovi, egzistencijalne potrebe

17 Kultura unutar preduzeća (organizaciona kultura)
Kognitivni elementi Pretpostavke (prodavci cipela u Africi) Stavovi Verovanja Klima Etika Identitet Norme Vizija (sindrom k.ž.) simbolički elementi Način komunikacije Modeli ponašanja Ceremonije Jezik Navike Objekti Uređenje prostorija Istorija i tradicija (“mečka i dudinje”)

18 Klasifikacija kultura u preduzeću (prema Harisonu i Hendiju)
Kultura moći (Zevs, paukova mreža): odluke na jednom mestu, neograničeno poverenje u lidera, distanca između podređenih i nadređenih Kultura uloga (Apolon, grčki hram):kontrola i stabilnost (cementara Beočin) Kultura zadatka (Atina, rešetka):posvećenost preduzeću, znanje, kompetencija, elitizam, vizija, zadovoljsto, inicijativa, perspektiva (Sači i Sači) Kultura podrške (Dionis, krug sa tačkicama):individualni ciljevi i interesi, od svega po malo – svima dobro (univerzitet)

19 Snaga kulture preduzeća
Širina kulture (broj vrednosti i normi koje dele zaposleni u preduzeću) Dubina kulture (stepen privrženosti kulturnim normama i vrednostima) Obuhvat kulture (broj i položaj onih koji prihvataju vrednosti i norme)

20 kultura promena Menjanje, prilagođavanje, mobilnost, inovacija kao osnov poslovne kulture i povećanja produk. i konkurentnosti 12 razloga koji se navode protiv promena: 1. Zašto menjati, i ovako je dobro 2. Naš posao je specifičan 3. Snalazili smo se i bez toga 4. Tako nešto nismo nikada radili 5. To smo već sami pokušali

21 6. Nemamo vremena 7. Suviše košta 8. Rukovodi(oci)lac, gazda, to neće prihvatiti 9. Dobra zamisao ali teško ostvariva 10. Šta da radimo sa sisitemom koji imamo 11. Je li to sigurno da će uspeti 12. Imate pravo, ali.....

22 Pređi na TEST LITERATURA:

23 Fukujama, F.: Sudar kultura, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
Lorens E. Harison i Samjuel P. Hantington, : Kultura je važna, Плато, Beograd, 2004. Jovanović, M.: Interkulturni menadžment, „Megatrend“ univerzitet primjenjenih nauka – Beograd, 2001.

24 Deželjin, J. i grupa autora: Preduzetnički menadžment, M. E. P
Deželjin, J. i grupa autora: Preduzetnički menadžment, M.E.P. Consult, Zagreb, 2002.  Drucker, P. Efikasan direktor : Zagreb : Binoza press, 2001. Jovan Todorovic, startegijski i operativni menadzment, Beograd,2003. FON Byars, Rue, Zahra, Strategy in a changing enviroment (part IV)

25 Peter Hess,Julie Siciliano, Managament- responsibility for performance (chap 2 i 3)
Creating a Culture of Success : Fine-Tuning the Heart and Soul of Your Organization , Dygert D., Charles. B., Moo Press, ISBN: , 2004 Diagnosing and Changing Organizational Culture : Based on the Competing Values Framework (The Jossey-Bass Business & Management Series) , Cameron K., Quinn R., Jossey-Bass, ISBN: , 2005

26 Corporate Culture and Performance, ISBN: 0029184673, Kotter J
Corporate Culture and Performance, ISBN: , Kotter J., Free Press, 1992 Organization Development: Principles, Processes, Performance (Publication in the Berrett-Koehler Organizational Performanc) (Hardcover), McLean G., Berrett-Koehler Publishers, 2005  Wikipedia, Economy.co.yu Nesto od ove literature se moze naci u biblioteci naseg Fakulteta

27 Jonas Riderstrale, Kjel Nordstrom, Funky business, Plato, Beograd, 2004.
Isak Adižes, Dijagnoza stilova upravljanja, Asee books, Novi Sad, 2003. Piter Draker, Moj pogled na menadžment, Asee books, N.S.2003.


Download ppt "POSLOVNA (PREDUZETNIČKA) KULTURA"

Similar presentations


Ads by Google