Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Address: Times New Roman, size 34

Similar presentations


Presentation on theme: "Address: Times New Roman, size 34"— Presentation transcript:

1 Email Address: Times New Roman, size 34
عنوان طرح (بی تیتر 48) مجری طرح (بی نازنین 44) Address: Times New Roman, size 34 سرتیتر ستون دوم (بی تیتر 40) متن اولین تیتر ستون اول: آماده سازی پوستر (بی تیتر 40) متن فارسی با فونت B Nazanin در اندازه 40 تدوین گردد. سرتیتر فارسی بولد باشد. متن انگلیسی با فونت Times New Roman در اندازه 38 تدوین گردد. سرتیتر انگلیسی بولد باشد. از بخش های مختلف همراه با اشکال و نمودارهای مرتبط با طرح می توان در تدوین پوستر استفاده گردد. پوستر مورد نظر می بایست در ابعاد 100 (ارتفاع) در 70 (عرض) سانتیمتر تهیه گردد. پوستر باید به گونه‌ای آماده گردد که محتوی آن از فاصله یک متری به وضوح دیده شود. در تهیه پوستر از نوشتن مطالب زیاد خودداری و سعی در استفاده از نمایش های گرافیکی، جدول و عکس باشد. شکل‌ها همانند متن اصلی می‌بایست در داخل کادر مشخص شده جا داده شوند، بعلاوه اعداد، حروف و علائم آنها باید خوانا و قابل رؤیت باشند. کلیه شکل‌ها و جدول‌ها در اولین مکان مناسب بعد از رجوع به آنها آورده شوند. تمامی جدول‌ها و شکل‌ها باید به ترتیب با عدد شماره گذاری شوند. شکل‌ها باید زیرنویس و جدول‌ها بالانویس داشته باشند. لازم به ذکر است که از آوردن شکل ها و جدول های اضافی خودداری شود. از فونت فارسی B Nazanin با اندازه 35 و فونت انگلیسی Times New Roman با اندازه 33 جهت زیرنویس شکل ها و بالانویس جداول استفاده کنید. نکته: لوگوی شرکت (کارفرما) باید نقطه مقابل لوگوی دانشگاه خلیج فارس با اندازه و فرمت یکسان تعبیه شود. حتما از آدرس ایمیل دانشگاهی در محل مربوطه استفاده گردد. در برخی از پوسترها به دلیل ماهیت پروژه ممکن است به سه ستون نیاز باشد. فاصله بین ستون ها و حاشیه اطراف متن از لبه های پوستر 2 سانتی متر طراحی گردد. در صورتی که تیترها دارای سطح بندی باشد، سطوح داخلی به اندازه 1 سانتی متر عقب تر از سطوح بیرونی تر باشند. حتما از برنامه پاورپوینت نسخة 2010 یا 2013 استفاده گردد. همچنین تاکید گردد که خروجی با پسوند pptx باشد. این امر به دلیل نوع ساختار فایل، قابلیت‌ها و حجم فایل نهایی است. علاوه بر بنر چاپ شده، فایل پاورپوینت و فایل pdf نیز خروجی گرفته شده و ارسال گردد (جهت تطابق).


Download ppt "Address: Times New Roman, size 34"

Similar presentations


Ads by Google