Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

بسم الله الرحمن الرحیم.

Similar presentations


Presentation on theme: "بسم الله الرحمن الرحیم."— Presentation transcript:

1 بسم الله الرحمن الرحیم

2 وسایل حفاظت فردی پیشگیری از سقوط
حسین عفیفه زاده کاشانی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

3 Fall protection: Hazards: Types of protection: استفاده از کمربندها و یراقهای ایمنی کمربند ایمنی میبایست حداقل 10 برابر وزن استفاده کننده و یراقهای ایمنی 35 برابر وزن طناب نجات باید از یک طرف به حلقه کمربند ایمنی فردی که در ارتفاع کار می کند و از طرف دیگر به یک نقطه ثابت متصل باشد

4 1- کمربند ایمنی:(safety belt)
برای محافظت سقوط افراد از ارتفاعهای کوتاه مفید می باشد هر چه ارتفاع بیشتر باشد صدمات نیز بیشتر خواهد بود.

5 2- یراقهای ایمنی:(safety harness)
این وسایل نیروهای ناشی از سقوط افراد علاوه بر ناحیه کمر بر روی قسمتهای دیگر بدن نیز توزیع شده و در نتیجه از شدت جراحات احتمالی کاسته می شود. نوعی از آنها علاوه بر داشتن کمربند دارای یراقهای ویژهای برای محافظت از سینه و شانه نیز می باشند.

6

7 3- طنابهای کوتاه:(Lanyard)
لنیاردها طنابهای کوتاه و قابل انعطافی هستند که به یراقهای ایمنی وصل می شوند. این وسایل قادرند انرژی ناشی از سقوط را در انتهای مسیر سقوط جذب کرده و در نتیجه ضربه کمتر می شود.

8

9 4- سخت افزارها یا قسمت های فلزی:(Hard ware)
کلیه این وسایل باید فاقد تیزی و قسمت های برنده باشد و توانایی مقاومت حداقل 4000 پوند را دارا باشد این وسایل روی کمربند ایمنی-یراقها و قلابهای فنری لنیاردها می باشند.

10 5- گیره ها:(Grabbing device)
گرابینگ کمربند ایمنی یا لنیارد را به طناب نجات وصل می کند . بسیاری از گیره های مورد استفاده در اینگونه تجهیزات در حالت عادی آزاد بوده و اجازه حرکت را به طناب نجات میدهد ولی در موقع سقوط فرد و یا در اثر حرکت ناگهانی به سرعت قفل شده و اجازه حرکت را از طناب نجات می گیرد.

11

12 6- طناب نجات:(Life line)
-طنابی است که از نقطه اتصال اختصاصی به یراق یا لنیارد و کمربند ایمنی به یک نقطه ثابت متصل می شود -نقطه لنگر باید قادر باشد بار استاتیک 5400پوندی را تحمل کند.

13

14 7- متوقف کننده ها :(Fall arrestor)
این وسایل در لنیاردها به شکل یکپارچه اند و کنترل کاهش فشار را برای افرادی که متوقف شده اند انجام می دهد این وسایل بر ای سقوط آزادهای طولانی تر و جاههایی که لنیاردها نمی توانند خاصیت الاستیک داشته باشند استفاده می شود.

15

16 8- سیستم های ایمنی صعود: (Climbing safety systems)
کارگرانیکه از نردبانهای ثابت –دکلها و تیرکها بالا میروند. این تجهیزات هنگام صعود به طور موقت یا دایم به نقاط ثابت نردبانها یا دکلها وصل می شوند از طرف دیگر با اتصال به کمربند یا یراق ایمنی کاربر از سقوط در هنگام صعود از ارتفاعات پیشگیری می کند. اگر شخص در حین بالا رفتن رها شود این سیستم قفل شده و از سقوط نجات می یابد.

17

18 9- تورهای ایمنی:(Safety nets)


Download ppt "بسم الله الرحمن الرحیم."

Similar presentations


Ads by Google