Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Cantu primu Sa Cummedia Divina A mesu tretu de sa bia de sa vida mi seu agatau in duna tupa iscuriosa ca poita emu lassau sa bia dereta. Tanti est tostau.

Similar presentations


Presentation on theme: "Cantu primu Sa Cummedia Divina A mesu tretu de sa bia de sa vida mi seu agatau in duna tupa iscuriosa ca poita emu lassau sa bia dereta. Tanti est tostau."— Presentation transcript:

1

2 Cantu primu Sa Cummedia Divina

3 A mesu tretu de sa bia de sa vida mi seu agatau in duna tupa iscuriosa ca poita emu lassau sa bia dereta. Tanti est tostau su nai ita fudi custa tupa aresti e reghintosa chi feti a dhu pensai mi torrat sa timoria! Est tanti marigosa chi sa morti est pagu prus cosa, ma po nai de su beni chi dhoi apu agatau naru de totus is cosas chi apu biu.

4 Deu no sciu contai comenti dhoi seu intrau, tanti tenemu sonnu in su momentu chi sa bia dereta apu lassau. Ma candu seu lompiu a is peis de unu monti aundi acabat cussu pranu chi maiat prenu su coru de timoria, apu castiau a pitzus e apu biu ca a satra parti de su monti fiat giai essiu su soli. Inzandus totu sa timoria chi portamu aintrè su coru totu sa noti, sest unu pagu asseliada.

5 E comenti de cudhu chi, cun traballu e afannu, arrennescit a ndi essiri de mari a sa marina e si girat a castiai sacqua perigulosa, aici sanima mia, ancora timorosa, si girat a palas po castiai sa bia de sa cali prima mai ndi fit bessia persona bia.

6 Pustis, pasiada unu pagu sa persona apu torrau a pigai a camminai po sa costera aundi su pei firmu fit sempri su de basciu. Candu in su cuminzu de sa pigada biu una lonza liggera et lestra cun sa pedhi macrada in dognia logu, custa si fit parada a innantis et mi impediat de caminai chi deu tentau de torrai agoa.

7 Fit passau giai tempus de su primu mengianu et su solui fiat giai artziendi in su xelu impari a i cussas istellas chi furint cun issu de candu samori divinu at moviu po primu totu cussascosas bellas, e deu fuit cuminzendu a isperai de binci sa timoria po cussa bestia candu sa timoria torrat prus manna biendi sa presenzia de unu lioni. Custu pariat chi fessit benendi contras a mei, a conca arta e cun famini arrabiosu epariat chi fintze saria dhu timmesit.

8 E pustis una lupa, totu abbramia chi pariat circhendi in sa stasiretza aiat giai umbrau genti mera. Custa mat postu in coru una tristura de sa timoria chi mi donàt sa bista cosa sua chi deu perdimmu sa speranzia de arribbai a su cuccuru. E comente cudhu chi comprat cun prexeri e chi una dì fait acuistu isbagliau e prangit in coru sa bestia chentze paxi, sa cali benendi sei sei a nche mei mi nci torrat a bascius in sumbra.

9 In sinterisi chi arrumbuammu a bascius si offeriat a is ogus mius un omini chi po cumenti abarràt cittiu pensammu chi fessit unispiritu.

10 e candu dhapu biu apu tzerriau… Piedadi de mei, chini si olat chi siast o omini o ispiritu!

11 E issu maiat arrespustu…

12 Apu arrespustu deu bregungiosu… Tui ses Virgiliu. Tui ses onori e ghia de is atrus portas e deu tammiru e apu liggiu cun amori su chi asi scritu. Tui ses su maistru miu, tui ses cudhu de su cali ndapu pigau sa manera de iscriri chi mat fatu onori. Bis cussa bestia de sa cali seu fuendi, agiudamì sabiu niodìu ca issa mi fait tremi su sanguni e is brutzus.

13 Biendumì prangendi issu mat arrespustu Ti cunvenit a fai atru viaggiu chi bolis campai de custu logu aresti, poita cussa bestia po sa cali tzerrias no lassa passai nemmos po sa bia cosa sua sentze docciri. Sa natura cosa sua est mala et prena de fenga, e sapetitu su est aici mannu chi pusts chi papat tenit prus famini de prima. Issu sacumpangiat cun atras bestias de sa matessi natura e chi ant a essi sempri de prusu fintzasa a candu su cani dhat a fai morri cun meda turmentu.

14 Custu no at a papai is arrichesas de custa terra ma sapienza amori e virtudi e at a bivi intra sa bidha de Feltre e su monti de Feltru. Custu fillu de sItalia, terra po sa cali fit morta sa Virgini Camilla, Eurialu Turnu et Nisu, custu dhat a curri in dognia bidha, fintzas a candu nci dhata torrai a ponni me in sinferru de aundi sa tirria nde dhu iat fatu essiri. Aici deu po mei e po tui pentzu chi siat mellus chi tui mi sigast e deu apessi sa ghia cosa tua, aici ti nci a portai a is logus eternus. In cussus logus as a intendi tzerrius de disperu, as a biri ispiritus antigus chi ant a tzerriai dogna a unu po sa morti cosa sua, e pustis as a biri is chi funt cuntentus mancai in su fogu poita bramant dienni candu at a essi tempus a sa genti felitzi.

15 Et chi tui as a boli artziai a biri custas tat a accumpangiai unanima prus digna de mei, cun issa tapu a lassai poita su chi guvernat in cussu logu no bolit chi deu dhoi brinti, poita no dhapu arreconnotu in vida mia. Issu guvernat in custu logu, innoi est sa patria sua e cussu chi dhoi lompit est felitzi et cuntentu.

16 Et deu a issu.. Poeta po cussu Deus chi tui no as connotu po prexeri faimì fuiri de custu mali et acumpangiamì aundi tui mas nau, aici chi deu bia sa porte Santu Pedru.

17 Michela Orrù 3^Ess musica: Giovanni Allevi- Back to life


Download ppt "Cantu primu Sa Cummedia Divina A mesu tretu de sa bia de sa vida mi seu agatau in duna tupa iscuriosa ca poita emu lassau sa bia dereta. Tanti est tostau."

Similar presentations


Ads by Google