Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Idol ko si KAP!!! RA 9003 Simpleng-simple Kayang-kaya!

Similar presentations


Presentation on theme: "Idol ko si KAP!!! RA 9003 Simpleng-simple Kayang-kaya!"— Presentation transcript:

1 idol ko si KAP!!! RA 9003 Simpleng-simple Kayang-kaya!

2 Ecological Solid Waste Management Act of 2000
RA 9003 Ecological Solid Waste Management Act of 2000 An Act Providing for an Ecological Solid Waste Management Program, Creating the Necessary Institutional Mechanisms and Incentives, Declaring Certain Acts Prohibited and Providing Penalties, Appropriating Funds Therefor, and for Other Purposes

3 MAHALAGANG PAG-USAPAN
Ano ang gagawin? Bakit gagawin? Sino ang gagawa? Paano gagawin?

4 ECOLOGICAL SOLID WASTE MANAGEMENT PROGRAM
Polisiya: ECOLOGICAL SOLID WASTE MANAGEMENT PROGRAM Pangangalaga sa kalusugan ng publiko at kapaligiran Paggamit ng mga makakalikasang pamamaraan, mahahalagang rekurso Pag-iwas o pagbawas sa pagtatapon, gaya ng, pagkompost, pagrecycle, pagre-use, pagbawi, proseso ng green charcoal, atbp., bago ang koleksyon, tritment at pagtapon Maayos na paghiwa-hiwalay, koleksyon, pagbiyahe, pag-imbak, tritment at pagtapon ng solid waste - nang hindi gumagamit ng incineration

5 ECOLOGICAL SOLID WASTE MANAGEMENT PROGRAM
Polisiya: ECOLOGICAL SOLID WASTE MANAGEMENT PROGRAM Pananaliksik at pagpapaunlad Partisipasyon ng pribadong sektor Pagpapanatili sa pangunahing pagpapatupad at responsibilidad ng Local Government Units, sa pakikipagtulungan ng gobyernong nasyunal, ibang LGUs, NGOs, at pribadong sektor

6 ECOLOGICAL SOLID WASTE MANAGEMENT PROGRAM
Polisiya: ECOLOGICAL SOLID WASTE MANAGEMENT PROGRAM Pagtutulungan at pansariling regulasyon ng mga waste generators Pampublikong partisipasyon Edukasyon

7 MALINAW NA DAHILAN aste wiwo n ealth ut!!!
Pag-iwas o pagbawas sa basura; huwag gawing basura ang solid waste!!! Tandaan: aste n wiwo ealth ut!!!

8 SINO ANG GAGANAP SA GOBYERNO?
National Solid Waste Management Commission (NSWMC) National at Regional Ecology Centers DENR Provincial Solid Waste Management Board (PSWMB) Municipal/City Solid Waste Management Board (M/CSWMB) Barangay

9 NSWMC National Solid Waste Management framework
Pag-apruba, pagrepaso at pagmonitor ng mga lokal na solid waste management plans Pagtulong sa LGU SWMBs Pagpataw ng parusa sa mga paglabag, paglatag ng mga patakaran, proseso at batayan Pamamahala sa SWM Fund IEC; alternatibong kabuhayan

10 NEC at REC Pagsasanay at edukasyon Data base
National Recycling Network Tulong teknikal Pagmomodelo

11 DENR Pamunuan ang NSWMC National SWM Status Report IEC
Suportang teknikal Magrekomenda ng polisiya Law enforcement Mga patakaran

12 PSWMB Provincial SWM Plan Suportang tao at pera
Magrekomenda ng mga paraan para labanan ang polusyon Makakalap ng pondo I-coordinate ang mga gawain ng mga lungsod at munisipyo Pagklaster sa mga LGU

13 M/CSWMB Municipal/City SWM Plan
Siguruhin at i-monitor ang implementasyon ng M/CSWMP sa mga barangay Magrekomenda ng mga franchise o BOT para sa koleksyon, paglipat, pag-imbak, pagproseso, pagrecycle at pagtapon ng solid waste

14 M/CSWMB Suportang tao at pera
Magrekomenda ng mga paraan para labanan ang polusyon I-coordinate ang mga gawain ng mga barangay

15 BARANGAY Koleksyon ng SW (Sek. 17,[b]{iii}, LGC)
Paghihiwalay at pagkolekta ng mga nabubulok, makokompost at muling magagamit na SW (Sec. 10, RA 9003); ang koleksyon ng di mare-cycle at espesyal na SW ay sa munisipyo o lungsod Materials Recovery Facility Multi-purpose Environmental Coop. O Assn.

16 Brgy. SWM Board/Committee
(sa IRR) Solid waste management program Paghiwalay at koleksyon ng nabubulok, nakokompost at muling magagamit na Solid Waste Materials Recovery Facility Paglaan at paghanap ng pondo Pagkakaroon ng core coordinators Buwanang report sa munisipyo Multi-purpose Environment Coop. O Assn.

17 BSWM Committee/Board Chair - Barangay Captain 1 kagawad SK Chair
Presidente ng mga Home Owners Association Principal ng mga public/private schools 1 PTA President 1 rep. ng Religious org. 1 rep. ng mga negosyante 1 rep. ng mga pangkalikasang NGO Presidente ng samahan ng market vendors 1 rep. ng samahan ng junkshop owners

18 DAPAT TANDAAN SA PAGPLANO
Sa loob ng 5 taon, magbawas ng 25% sa itatapon sa pamamagitan ng re-use, recycle, composting at iba pang paraan ng pagbawi Ang paghiwalay at pagkolekta ng nabubulok, nakokompost, at muling nagagamit ay gawain ng barangay Dapat siguruhin ng barangay ang 100% na koleksyon mula sa mga residensyal, komersyal, industrial at agrikultural na pinagmulan ng SW

19 Paano Gagawin? Unang hakbang - Segregation Gagawin sa bahay
Hiwa-hiwalay na lalagyan - “compostable”, “non-recyclable”, “recyclable”, “special waste”, atbp. Maglabas ng ordinansa tungkol dito

20 Paano Gagawin? Ikalawang Hakbang - Koleksyon
Hiwa-hiwalay na pagkolekta o hiwa-hiwalay sa pagkolekta Hindi kokolektahin ang hindi segregated Dadalhin ang nakolekta sa MRF

21 Paano Gagawin? Ikatlong Hakbang - Sorting
Tipunin ang SW ayon sa klasipikasyon Ipakuha ito sa mga nagkokompost, nagrerecycle, atbp. Maaaring gawin na sa barangay ang pag-recycle, re-use, at compost at pagkakitaan ng barangay mismo o ng mga residente dito

22 Paano Popondohan? Annual Appropriations mula sa 20% Development Fund
Bayad sa serbisyo Multa Local SWM Fund Solid Waste Management Fund

23 Mga Ipinagbabawal at Parusa
RA 9003 Mga Ipinagbabawal at Parusa

24 GAWAIN PARUSA Multa -P300-P1,000, o
Pagkalat, pagtapon at pagtambak sa pampublikong lugar, tulad ng kalsada, sidewalk, kanal, estero o parke, o pagpayag sa ganitong gawain PARUSA Multa -P300-P1,000, o Community service – 1-15 araw sa LGU kung saan ginawa ang paglabag, o Pareho

25 GAWAIN Pagsasagawa o pag-operate, pagkolekta o pagbiyahe ng mga equipment na may paglabag sa operasyong pangsanitasyon o mga permit alinsunod sa RA 9003 PARUSA Multa - P300-P1,000, o Kulong araw, o Pareho

26 GAWAIN Pagsunog ng SW Multa -P300-P1,000, o Kulong – 1-15 araw, o
PARUSA Multa -P300-P1,000, o Kulong – 1-15 araw, o Pareho

27 GAWAIN Pagpapakolekta o pagpayag sa pagkolekta ng hindi nahiwa-hiwalay na SW PARUSA Multa -P1,000-P3,000, o Kulong – 1-15 araw, o Pareho

28 GAWAIN Pag-squat sa open dump at landfill PARUSA
Multa -P1,000-P3,000, o Kulong – 15 araw-6 buwan, o Pareho

29 GAWAIN Paggawa ng bukas na tambakan, paglibing ng nabubulok na SW sa mga bahaing lugar PARUSA Multa -P1,000-P3,000, o Kulong – 15 araw-6 buwan, o Pareho

30 GAWAIN Pagtanggal ng mga recyclable na gamit nang walang awtorisasyon PARUSA Multa -P1,000-P3,000, o Kulong – 15 araw-6 buwan, o Pareho

31 GAWAIN Paghalo ng mga nahiwalay nang recyclable sa iba pang SW sa sasakyan o lalagyan na ginagamit sa pangungulekta ng SW PARUSA First Offense - Multa -P5, % ng net income niya sa nakaraang taon

32 GAWAIN Pagbukas, pag-operate o pagsara ng bukas na tambakan nang di naaayon sa Sek. 37 ng RA 9003 PARUSA First Offense - Multa -P500, % ng net income niya sa nakaraang taon Mga susunod na paglabag - Kulong taon, dagdag sa multa

33 GAWAIN Paggawa, pagdistribute o paggamit ng di-makakalikasang gamit sa pag-package PARUSA First Offense - Multa -P500, % ng net income niya sa nakaraang taon, o Mga susunod na paglabag - Kulong taon, dagdag sa multa

34 GAWAIN Pag-angkat ng mga produktong naka-package sa di-makakalikasang gamit PARUSA First Offense - Multa -P500, % ng net income niya sa nakaraang taon

35 GAWAIN Pag-angkat ng toxic waste na ipinagsinungaling bilang “recyclable” o “with recyclable content” PARUSA Multa -P10,000-P200,000, o Kulong – 30 araw-3 taon, o Pareho

36 GAWAIN Multa -P10,000-P200,000, o Kulong – 30 araw-3 taon, o Pareho
Pagbiyahe at pagtambak nang maramihan ng mga nakolektang domestic, industrial, commercial at institutional waste sa mga di-awtorisadong lugar PARUSA Multa -P10,000-P200,000, o Kulong – 30 araw-3 taon, o Pareho

37 GAWAIN Multa -P100,000-P1M, o Kulong – 1-6 taon, o Pareho
Paghanda ng lugar, konstruksyon, ekspansyon, o operasyon ng waste management facility nang walang Environmental Compliance Certificate at lumalabag sa land use plan ng LGU PARUSA Multa -P100,000-P1M, o Kulong – 1-6 taon, o Pareho

38 GAWAIN Multa -P100,000-P1M, o Kulong – 1-6 taon, o Pareho
Konstruksiyon ng establisamento sa loob ng 200 metro mula sa bukas o kontroladong tambakan o sanitary landfill PARUSA Multa -P100,000-P1M, o Kulong – 1-6 taon, o Pareho

39 GAWAIN Konstruksyon o operasyon ng landfill o waste disposal facility sa aquifer, groundwater reservoir o watershed area o anumang bahagi niyon PARUSA Multa -P100,000-P1M, o Kulong – 1-6 taon, o Pareho

40 PANANAGUTAN SA PUBLIKO
Maaaring sampahan ng kasong kriminal, sibil at administratibo ng mamamayan ang: Sinumang lumalabag o di tumutupad sa mga probisyon ng RA 9003 at IRR DENR at iba pang ahensya ukol sa mga kautusan at patakarang di alinsunod sa RA 9003 Sinumang public officer na tahasan o labis na lumalabag sa pagtupad ng tungkulin sa ilalim ng RA 9003; o umaabuso sa awtoridad; o di matuwid sa pagtupad ng kanyang tungkulin

41 PAGLALAHAT Ang tunay na kapitan ng SWM, kung ganoon, ay ang KAPITAN!
Simple lang ang RA 9003: segregate, compost, re-use, recycle Ang buhay ng SWM ay nasa komunidad: bahay at barangay Ang tunay na kapitan ng SWM, kung ganoon, ay ang KAPITAN!

42

43


Download ppt "Idol ko si KAP!!! RA 9003 Simpleng-simple Kayang-kaya!"

Similar presentations


Ads by Google