Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

【 Telepono sa delikadong sitwasyon 】 Sitwasyon Telepono Krimen/Aksidente sa kalye 110 Sunog / Emergencies (Illness / pinsala) Family Doctor (Ospital/Klinika)

Similar presentations


Presentation on theme: "【 Telepono sa delikadong sitwasyon 】 Sitwasyon Telepono Krimen/Aksidente sa kalye 110 Sunog / Emergencies (Illness / pinsala) Family Doctor (Ospital/Klinika)"— Presentation transcript:

1 【 Telepono sa delikadong sitwasyon 】 Sitwasyon Telepono Krimen/Aksidente sa kalye 110 Sunog / Emergencies (Illness / pinsala) Family Doctor (Ospital/Klinika) Ospital na may magsasaling lahi Lugar ng trabaho Opisina ng Gobyerno Telepono Pangdaigdigang pagbubuklod sa gobyerno ng prepektura Gifu (Mayroon sawikang Ingles at Pranses ) Tagapayo sa pagbubuklod sa gobyerno ng prepektura Gifu (Ogaki City ) ( Mayroon sawikang Portugal ) Gifu International Center Institusyon ng mga banyaga sa Gifu (Mayroon sawikang Ingles, Portugal at Tsina ) ●● rehiyon Prepektura opisina ng buwis Gifu prepektura opisina ng buwis para sa sasakyan Gifu Prepektura himpilan ng Pulis ●● Istasyon ng Pulis 058-272-8175 0584-73-3520 Tagapayo sa pagbubuklod sa gobyerno ng prepektura Gifu (Minokamo City) (Mayroon sawikang Portugal ) 0574-25-1858 058-277-1013 ●● Pamahalaan ng edukasyon ●● International Exchange Association ( Mayroon sawikang ●● ) ●● Opisina Buwis ●● Ahensiya sa panlipunang seguridad Hello Work ●● ( Lugar ●● ng Hanapan ng Trabaho ) ●● Opisinang namamahala sa problema ng trabaho Pamahalaan ng Imigrasyon sa Nagoya Pamahalaan ng Imigrasyon sangay ng Gifu 【 Impormasyon Ukol sa Serbisyo ng Gobyerno 】 052-559-2151 058-268-7050 【 Mga Pamamaraang Administratibo 】 【 Pangkalusugang Seguridad 】 Makipagpanayam Katayuan ng Paninirahan Pagpalit ng Katayuan / Panahon ng Pananatili Alien registration (Pa unang rehistro ) Alien registration (Pagpalit ng address o tirahan ) Makipagpanayam Health Insurance National Health Insurance 【 Sistema ng Pensiyon 】 【 Buwis 】 Buwis sa Kinikita Incom tax Buwis sa Tinitirahan Residential tax Buwis sa Sasakyan Auto mobile tax Buwis sa maliliit na Sasakyan Light motor vehicle tax National pension Employee’s pension insurance system kumpletohin ang lahat ng pagpaparehistro habang may bisa Pamahalaan ng Imigrasyon sa Nagoya/Pamahalaan ng Imigrasyon sangay ng Gifu Magparehistro sa loob ng 90 araw mula sa pagdating sa Hapon Magparehistro sa loob ng 14 araw mula sa paglipat sa bagong bahay Responsibilidad ng pinapasukang kumpanya ang pag-ayos sa nasabing seguridad Munisipyo sa bagong tirahan Lugar ng trabaho, ●● Ahensiya sa panlipunang seguridad Paninirahan sa bansang Hapon ng higit sa (1) taon ngunit hindi pa naka-seguridad sa kumpanyang pinapasukan Tungkuling magparehistro sa edad mula 20 hanggang 60 anyos Ipinapataw base sa kita o income sa taon na iyon ●● Opisina sa Buwis Ipinapataw base sa kita o income sa nakaraang taon. Buwis na pinapataw sa may ari ng sasakyan Buwis na pinapataw sa may ari ng isang light car o magaang sasakyan ●● Dibisyon, ○○ munisipyo// ○○ Town Office/ ●● rehiyon Prepektura opisina ng buwis ●● rehiyon Prepektura opisina ng buwis Opising ng buwis ng sasakyan 058-279-3781 058-271-2424 119 Impormasyon para sa Pamumuhay sa Gifu Uri ng seguridad Kundisyon/ Nilalaman Pamamaraan ●● Dibisyon, ○○ munisipyo/ ○○ Town Office ●● Dibisyon, ○○ munisipyo/ ○○ Town Office ●● Dibisyon, ○ munisipyo/ ○○ Town Office ●● Dibisyon, ○○ munisipyo/ ○○ Town Office ●● Dibisyon, ○○ munisipyo/ ○○ Town Office ●● Dibisyon, ○○ munisipyo/ ○○ Town Office Uri ng pensiyon Uri ng buwis Makipagpanayam Kundisyon/ Nilalaman Kundisyon/ Nilalaman Responsibilidad ng pinapasukang kumpanya ang pag-ayos sa nasabing seguridad Lugar ng trabaho, ●● Ahensiya sa panlipunang seguridad Kundisyon/ Nilalaman

2 【 Pamumuhay at Serbisyo Pang-konsultasyon 】 項目 Ang pagtapon ng basura Koleksyon ng petsa at lugar /Pamamaraan ng paghihiwalay Ang pagtapon ng mga TV, air-conditioners, pridyeder at washing machine Pakikilahok sa Asosasyon ng mga magkakapit-bahay Madaling paraan ng pagkuha sa impormasyon sa komunidad Magtanong sa mga kapitbahay tungkol sa pakikilahok Serbisyong pangkalahtang konsultasyon Mga katanungan ukol sa edukasyon, ng mga bata buwis, atbp ●● munisipyo konsulta, Tagapayo sa pagbubuklod sa gobyerno ng Gifu Prepectura, Gifu International Center Payo sa trabaho Tulong sa paghanap ng nais na trabaho Hello Work ●● lugar ●● na hanapan ng trabaho Problema/ Paghihirap sa Trabaho Kundisyon sa pinag tatrabahuhan pasahod, atbp ●● Opisinang namamahla sa problema ng trabaho Klase sa pag-aaral ng wikang Hapon Pag-aaral ng wikang Hapon ●● International Exchange Association 【 Pag-iwas sa Sakuna 】 Inpormasyon sa oras ng paglisan ng tirahan Inpormasyon sa malilipatang lugar, atbp 【 Transportasyon 】 Lisensya sa Pagmamaneho Kailangang ang paniguradong lisensiya sa pagmamaneho Lisensiya sa pagmamaneho, prepektura Gifu himpilan ng pulis Pagsusuri ng sasakyan Hindi dapat imaneho ang sasakyan kung hindi pa ito nasusuri. Seguridad ng sasakyan Dapat may seguridad ang sasakyan Patunay na may lugar na paradahan para sa sasakyan Lugar ng paradahan ng sasakyan Pinakamalapit na istasyon ng pulis Aksidente sa kalye Kapag nabigyan ng paunang lunas, tumawag sa ambulansiya tapos sa pulisya Sa ambulansiya ay 119 Sa pulis ay 110 【 Panganganak, Pagpasok sa Paaralan 】 Handbook ukol sa pagiging ina at pag -aaruga ng bata Pagrehistro ng banyagang bata na isinilang sa Hapon Pagkuha ng estado ng residente ng batang isinilang sa Hapon Nursery school/ Kindergarden Pagbubuntis Mga bata nag-iidad simula zero ( o ) hanggang magsimula sa elementar ya Dapat isagawa sa loob ng 30 araw mula sa pagsilang Dapat isagawa sa loob ng 60 araw mula sa pagsilang Pagpasok sa elementaryang pam-publiko at junior hi-school Dapat mag-bigay ng aplikasyon para sa pagpasok Sa oras na di-makapasok sa paaralan ang bata, at kung lilipat ng tirahan Paaralan Tumawag sa paaralan 【 Other Information 】 【 Makipapanayan ukol sa mga inpormasyon sa mga nabanggit na dokumento 】 ●● Dibisyon, ○○ munisipyo/ ○○ Town Office Address: TEL: FAX: Email: - - May batas na dapat sundin sa pagtatapon Klasipikasyon ●● Dibisyon, ○○ munisipyo/ ○○ Town Office ●● Dibisyon, ○○ munisipyo/ ○○ Town Office ●● Dibisyon, ○○ munisipyo/ ○○ Town Office ●● Dibisyon, ○○ munisipyo/ ○○ Town Office ●● Dibisyon, ○○ munisipyo/ ○○ Town Office ●● Dibisyon, ○○ munisipyo/ ○○ Town Office ●● Dibisyon, ○○ munisipyo/ ○○ Town Office Klasipikasyon Kundisyon/ Nilalaman Kundisyon/ Nilalaman Kundisyon/ Nilalaman Kundisyon/ Nilalaman Kundisyon/ Nilalaman Makipagpanayam Pamahalaan ng Imigrasyon sa Nagoya/Pamahalaan ng Imigrasyon sangay ng Gifu


Download ppt "【 Telepono sa delikadong sitwasyon 】 Sitwasyon Telepono Krimen/Aksidente sa kalye 110 Sunog / Emergencies (Illness / pinsala) Family Doctor (Ospital/Klinika)"

Similar presentations


Ads by Google