Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ni=You Hao= good Ni hao! ( ! = Hello! -Ni hao ma? ( = How are you ? -Wo hen hao. = I am very good. -Xie xie ni! =Thank you!

Similar presentations


Presentation on theme: "Ni=You Hao= good Ni hao! ( ! = Hello! -Ni hao ma? ( = How are you ? -Wo hen hao. = I am very good. -Xie xie ni! =Thank you!"— Presentation transcript:

1 Ni=You Hao= good Ni hao! ( ! = Hello! -Ni hao ma? ( = How are you ? -Wo hen hao. = I am very good. -Xie xie ni! =Thank you!

2 Lao shi hao!( !) Lao shi= teacher Xiang Lao shi=? Zao shang hao!( =Good morning!

3 yi = 1 er = 2 san = 3

4 My hometown: Yibin ( )

5 Da Guan Lou

6 Rongzhou Bridge

7 Night View

8 Bamboo Sea

9

10

11 Stone forest

12 Spicy food Hot Pot

13 C Chinese food Kung Pao Chicken

14 Jiaozi( = dumpling

15

16

17

18

19 Kuai zi( )=chopsticks

20 Chopsticks Contest

21 Lets make dumplings!

22 Weekend is coming, have fun with your family See you next week~~~


Download ppt "Ni=You Hao= good Ni hao! ( ! = Hello! -Ni hao ma? ( = How are you ? -Wo hen hao. = I am very good. -Xie xie ni! =Thank you!"

Similar presentations


Ads by Google