Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Figure S1 Sugimoto et al. 59.0616 m/z ****** *** 214.4440 m/z* *** 90.0553 m/z * *** * 131.1174 m/z ** *** ** 104.0706 m/z **** * ** Cadaverine * **

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Figure S1 Sugimoto et al. 59.0616 m/z ****** *** 214.4440 m/z* *** 90.0553 m/z * *** * 131.1174 m/z ** *** ** 104.0706 m/z **** * ** Cadaverine * **"— Presentation transcript:

1 1 Figure S1 Sugimoto et al. 59.0616 m/z ****** *** 214.4440 m/z* *** 90.0553 m/z * *** * 131.1174 m/z ** *** ** 104.0706 m/z **** * ** Cadaverine * ** * 118.0864 m/z, 10.05 min. * 409.2312 m/z * *** * 437.7442 m/z * * 215.1269 m/z * * alpha-Aminobutyric acid ** * ****** * * Putrescine ** ****** * Methylimidazoleacetic acid *** Trimethylamine ****** ****** * * 145.1332 m/z ****** *

2 2 Figure S1 (Continued) Sugimoto et al. Piperidine ** Piperideine *** * * * ****** * 72.0813 m/z ******* * *** 120.0801 m/z * *** * * * Pyrroline hydroxycarboxylic acid* *** * * Betaine * * 70.0655 m/z * 139.0500 m/z * *** * Phenylalanine * * *** ** * * Tyrosine ** *** * * Proline * ** * * Ornithine * * Lysine *** ** * Glycine * ** * 367.1977 m/z *

3 3 Figure S1 (Continued) Sugimoto et al. Pro-Gly-Pro or Pro-Pro-Gly ** 173.0919 m/z ** Ethanolamine ** * *** * Burimamide * gamma-Aminobutyric acid * *** ** Citrulline beta-Alanine * **** Aspartic acid ** *** *** Serine ** * *** * * Glutamine * ***** * Hypoxanthine ** *** * Choline *** * * 118.0863 m/z, 13.42 min. *** * * ** * Glycerophosphocholine 173.0285 m/z *** * * ** * *

4 4 Figure S1 (Continued) Sugimoto et al. 288.9691 m/z **** *


Download ppt "1 Figure S1 Sugimoto et al. 59.0616 m/z ****** *** 214.4440 m/z* *** 90.0553 m/z * *** * 131.1174 m/z ** *** ** 104.0706 m/z **** * ** Cadaverine * **"

Similar presentations


Ads by Google