Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

GV: Nguyễn Thị Thúy Hiền PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG TRƯỜNG THCS PHÚ THƯỢNG.

Similar presentations


Presentation on theme: "GV: Nguyễn Thị Thúy Hiền PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG TRƯỜNG THCS PHÚ THƯỢNG."— Presentation transcript:

1

2 GV: Nguyễn Thị Thúy Hiền PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG TRƯỜNG THCS PHÚ THƯỢNG

3 ? Đối với tế bào và cơ thể prôtêin có những chức năng gì. Trả lời: - Chức năng cấu trúc: là thành phần cấu tạo của tế bào - Chức năng xúc tác các quá trình trao đổi chất (tạo ra enzim) - Chức năng điều hòa các quá trình trao đổi chất (tạo ra hoocmôn) KIỂM TRA BÀI CŨ

4 Tiết 20: Bài 19:

5 Tiết 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I. Mối quan hệ giữa ARN và protein : Gen mang thông tin cấu trúc của prôtêin. Prôtêin được hình thành Trong nhân tế bào Chất tế bào mARN ? Giữa gen và prôtêin có quan hệ với nhau thông qua cấu trúc trung gian nào, vai trò của cấu trúc đó.  mARN là dạng trung gian trong mối quan hệ giữa gen và protein, có vai trò truyền đạt thông tin về cấu trúc protein. Trung gian

6 Tiết 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG Nghiên cứu thông tin SGK và quan sát hình sau : ? Chuỗi axit amin được hình thành như thế nào. ? Nêu các thành phần tham gia tổng hợp chuỗi axit amin  mARN, tARN, axit amin, riboxom.

7 G G X ribôxôm MET 1 loaïi axit amin tARN nuclêotit

8 G A U X X G U G U XX G A X UU A G A U X A U X G G X MET PRO mARN

9 G A U X X G U G U XX G A X U U A G A X A G G X MET PRO CYS mARN A U X

10 G A U X X G U G U XX G A X U U A G A X A G G X MET PRO CYS PRO mARN G G X

11 G A U X X G U G U XX G A X UU A G A U G G G X MET PRO CYS PRO THR mARN A X A

12 G A U X X G U G U XX G A X U U A G A U G MET PRO CYS PRO THR mARN G G X

13 G A U X X G U G U XX G A X UU A G MET PRO CYS PRO THR mARN Chuỗi axit amin A U G

14 MET PRO CYS PRO THR Chuỗi axit amin

15 1/ Các loại nuclêôtit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau ? 2/ Tương quan về số lượng giữa axit amin và nuclêôtit của mARN khi ở trong ribôxôm ?  A-U, G-X và ngược lại  Cứ 3 Nu tương ứng với 1 axit amin

16 ? Vậy sự tạo thành chuỗi axit amin dựa vào những nguyên tắc nào. - Khuôn mẫu : là mARN - Nguyên tắc bổ sung: A-U, G-X và ngược lại  Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên các nguyên tắc:  Trình tự các Nu trên mARN quy định trình tự các axit amin trong protein (cứ 3 Nu tương ứng với 1 axit amin).

17 MET PRO CYS PRO THR Chuỗi axit amin Biết tổng số Nu  số bộ ba + Số axit amin trong chuỗi axit amin = số bộ ba – 1 + Số axit amin trong phân tử protein = số bộ ba – 2

18 Tiết 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I. Mối quan hệ giữa ARN và tính trạng : II. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng :

19 Hãy quan sát các sơ đồ sau: Gen mARN proteinTính trạng Thảo luận nhóm (3 phút ): Hãy giải thích ? Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1, 2, 3. ? Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ. 1 1 2 2 3

20 Gen mARN proteinTính trạng 12 3 ? Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1, 2, 3. 1. ADN là khuôn mẫu tổng hợp mARN 2. mARN là khuôn mẫu tổng hợp chuỗi axit amin. Cấu trúc bậc 1 Prôtêin. 3. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào  biểu hiện thành tính trạng. 1 2

21 Gen mARN proteinTính trạng 12 3 1 2 ? Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ.  Trình tự các Nu trên ADN quy định trình tự các Nu trong mARN, trình tự các Nu trên mARN quy định trình tự các axit amin trong chuỗi axit amin cấu thành protein và biểu hiện thành tính trạng.

22 Trß ch¬i gi¶i « ch÷ § a P h © n A R N N u c l ª « t i t t Ý n h t r ¹ n g a x i t n u c l ª i c R i b « x « m A x i t a m i n 1 2 3 4 5 6 7 Lo¹i axit nuclªic cã cÊu trĩc mét m¹ch?Nguyªn t¾c cÊu t¹o cđa ADN, ARN vµ Pr«tªin?§¬n ph©n cÊu t¹o nªn mARN? Đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của cơ thể sinh vật. Tªn gäi chung cđa ADN vµ ARN?N¬i tỉng hỵp pr«tªin?§¬n ph©n cÊu t¹o nªn pr«tªin? §¸p ¸n P R « T ª I n

23 CỦNG CỐ Sự hình thành chuỗi (1) ……………………được thực hiện dựa trên (2) ……………………… của mARN. Mối quan hệ giữa (3) …………………… và tính trạng được thể hiện trong (4) …………… gen ( một đoạn ADN ) mARN  protein  tính trạng. Trong đó, trình tự (5) ………………………… trên ADN quy định quy định trình tự các nucleotit trong mARN, thông qua đó ADN (6) …………………… trình tự các axitamin trong chuỗi axitamin cấu thành protein và biểu hiện thành tính trạng. Axit amin Khuôn mẫu gen sơ đồ các nucleotit quy định * Điền cụm từ thích hợp cho sẵn (Axitamin, khuôn mẫu, gen, sơ đồ, các nucleotit, quy định) điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

24 DẶN DÒ - Học bài và làm bài tập 2, 3 SGK trang 59 - Chuẩn bị bài thực hành quan sát và lắp ráp mô hình ADN (Xem lại bài 15: ADN)

25 Phiếu học tập Thảo luận nhóm và trả lời những câu hỏi sau: 1.Có những thành phần nào tham gia quá trình tổng hợp chuỗi axit amin? Vai trò của từng thành phần là gì? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. 2.Các loại nucleotit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 3.Tương quan về số lượng giữa axit amin và nucleotit của mARN khi ở trong ribôxôm là gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 4. Chuỗi axit amin được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Quá trình tổng hợp diễn ra ở đâu trong tế bào? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………

26 PHIẾU HỌC TẬP Thảo luận nhóm và trả lời những câu hỏi sau: 1.Có những thành phần nào tham gia quá trình tổng hợp chuỗi axit amin? Vai trò của từng thành phần là gì? -mARN: làm khuôn mẫu. -tARN: vận chuyển các nucleotit và axit anin tương ứng. -Riboxom: nơi diễn ra quá trình tổng hợp chuỗi axit amin. -Các axit amin. 2.Các loại nucleotit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau? A-U, G-X và ngược lại. 3.Tương quan về số lượng giữa axit amin và nucleotit của mARN khi ở trong ribôxôm là gì? Cứ 3 nucleotit tương ứng với 1 axit amin 4. Chuỗi axit amin được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Quá trình tổng hợp diễn ra ở đâu trong tế bào? Nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bổ sung. -Quá trình tổng hợp diễn ra tại ribôxôm trong tế bào chất.

27


Download ppt "GV: Nguyễn Thị Thúy Hiền PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG TRƯỜNG THCS PHÚ THƯỢNG."

Similar presentations


Ads by Google