Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Üç veya daha fazla nesne, yer yada kişinin kıyaslamasında,sıfatların superlative (en üstünlük) derecesi kullanılır.Tek ve iki heceli sıfatlar önlerine.

Similar presentations


Presentation on theme: "Üç veya daha fazla nesne, yer yada kişinin kıyaslamasında,sıfatların superlative (en üstünlük) derecesi kullanılır.Tek ve iki heceli sıfatlar önlerine."— Presentation transcript:

1 Üç veya daha fazla nesne, yer yada kişinin kıyaslamasında,sıfatların superlative (en üstünlük) derecesi kullanılır.Tek ve iki heceli sıfatlar önlerine the sonlarına –est eki alarak enüstünlük derecesine çevrilirler.

2 EXERCİSE ADJECTİVE 1)Big 2)Tall 3)Fat 4)Good 5)New 6)Expensive 7)Dangerous 8)Bad 9)Young 10)Old COMPARATİVE 1)Bigger 2)Taller 3)Fatter 4)Better 5)Newer 6)More expensive 7)More dangerous 8)Worse 9)Younger 10)older SUPERLATİVE 1)The biggest 2)The tallest 3)The fattest 4)The best 5)The newest 6)The most expensive 7)The most dangerous 8)The worst 9)The youngest 10)The oldest

3 EXERCİSE 1 1) (Mount Erciyes \ high\ mountain\in Turkey) _Erciyes is the highest mountain in Turkey 2) (Van\ big\ lake\ in Turkey) _ Van is the biggest lake in Turkey 3) (Mardin\ hot\ city\ in Turkey) _Mardin is the hottest city in Turkey

4 EXERCİSE 2 A motorcycle is …………………………a bike.A car is................ …………….(expensive) more expencive than/ the most expencive İzmir is.................Ankara. Erzurum is ……………….. (cold) colder than\ the coldest A horse is ………….. a dog. An elephant is…………….(big) bigger than\ the biggest Ağrı is ……………Nemrut.Everest is………………….(high) higher than\ the highest

5 EXERCİSE 3 Gül\ beautiful\ girl\ in my family Gül is the most beautiful girl in my family. Tarkan \ famous \ pop singer \ in Turkey Tarkan is the most famous pop singer in Turkey Mercedes \ comfortable \ car \ in the world Mercedes is the most comfortable car in the world Ayşe \ good looking \girl \ in the classroom Ayşe is the most hardworking student in the classroom

6 EXERCİSE 4 The fridge is ………………… the telephone (expensive) More expensive than The computer is……………………… of all (expensive) The most expensive The telephone is………………. of all (expensive) The least expensive 1.000YTL1.500 YTL750 YTL

7 EXERCİSE 5 Horse is………………..rabbit. (big) bigger than Giraffe is …………………. of all (big) The biggest Rabbit is ……………….. of all (small) The smallest

8 EXERCİSE 6 Voleyball-popular-sport (+) Voleyball is the most popular sport Yeşilırmak- long-river-in Turkey (-) Yeşilırmak isn’t the longest river in Turkey Rose-short-girl-in the clasroom (+) Rose is the shortest girl in the clasroom

9 TO PREPARE GÜLÇE YÜCETÜRK NO:455 SERAY AYAN NO:660 DAMLA KOÇMAN NO:652 ELİF İPEK KEKEÇ NO:49

10


Download ppt "Üç veya daha fazla nesne, yer yada kişinin kıyaslamasında,sıfatların superlative (en üstünlük) derecesi kullanılır.Tek ve iki heceli sıfatlar önlerine."

Similar presentations


Ads by Google