Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright 2007, Ginger Lin Chinese Step by Step Copyright 2007, Ginger Lin Session 1 Getting to Know Somebody.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright 2007, Ginger Lin Chinese Step by Step Copyright 2007, Ginger Lin Session 1 Getting to Know Somebody."— Presentation transcript:

1

2 Copyright 2007, Ginger Lin Chinese Step by Step

3 Copyright 2007, Ginger Lin Session 1 Getting to Know Somebody

4 Copyright 2007, Ginger Lin Lesson 6 Ni xue shenme? 你学什么? What do you study?

5 Copyright 2007, Ginger Lin Part 1 New Words nan 难 difficult yi diandian 一点点 a little bit xie 写 write

6 Copyright 2007, Ginger Lin Part 1-1 A: Ni xue shenme? 你学什么? What do you study? B: Wo xue zhongwen. 我学中文。 I study Chinese. A: Ni xi bu xihuan? 你喜不喜欢? Do you like it? B: Xihuan. 喜欢。 Yes, I do. A: Hen nan ma? 很难吗? Is it difficult? B: Bu nan. 不难。 No, not difficult.

7 Copyright 2007, Ginger Lin Part 1-2 A: Ni xue shenme? 你学什么? What do you study? B: Wo xue zhongwen. 我学中文。 I study Chinese. A: Ni hui bu hui shuo? 你会不会说? Can you speak? B: Yi diandian. 一点点。 A little bit. A: Hen nan ma? 很难吗? Is it difficult? B: Bu tai nan. 不太难。 Not very difficult.

8 Copyright 2007, Ginger Lin Part 1-3 A: Ni xue shenme? 你学什么? What do you study? B: Wo xue Yingwen. 我学英文。 I study English. A: Ni hui xie ma? 你会写吗? Can you write? B: Bu hui. 不会。 No, I can’t. A: Hen nan ma? 很难吗? Is it difficult? B: Hen nan. 很难。 Yes, very difficult.

9 Copyright 2007, Ginger Lin Part 2 New Words zhongbu 中部 the central part

10 Copyright 2007, Ginger Lin Part 2-1 A: Ni jiao shenme mingzi? 你叫什么名字? What is your name? B: Wo jiao Amanda. 我叫 Amanda 。 My name is Amanda. A: Ni zhu bu zhu zai meiguo? 你住不住在美国? Do you live in the USA? B: Zhu. 住。 Yes, I do. A: Nar? 哪儿? Where? B: Dongbu. 东部。 The eastern part.

11 Copyright 2007, Ginger Lin Part 2-2 A: Ni jiao shenme mingzi? 你叫什么名字? What is your name? B: Wo jiao Li Yang. 我叫李阳。 My name is Li Yang. A: Ni zhu zai meiguo ma? 你住在美国吗? Do you live in the USA? B: Dui. 对。 Yes, I do. A: Nar? 哪儿? Where? B: Zhongbu. 中部。 The central part.

12 Copyright 2007, Ginger Lin Part 2-3 A: Ni jiao shenme mingzi? 你叫什么名字? What is your name? B: Wo jiao Zhang Ping. 我叫张平。 My name is Zhang Ping. A: Ni ye zhu zai meiguo ma? 你也住在美国吗? Do you also live in the USA? B: Dui. 对。 Yes, I do. A: Nar? 哪儿? Where? B: Beibu. 北部。 The northern part.

13 Copyright 2007, Ginger Lin Part 3 New Words zuo 做 do, make liuli 流利 fluent

14 Copyright 2007, Ginger Lin Part 3-1 A: Nide baba zuo shenme? 你的爸爸做什么? What does your father do. B: Ta shi jiaoshou. 他是教授。 He is a professor. A: Ta hui bu hui shuo zhongwen? 他会不会说中文? Can he speak Chinese? B: Hui. 会。 Yes, he can. A: Hen liuli ma? 很流利吗? Is he very fluent? B: Hen liuli. 很流利。 Yes, he is.

15 Copyright 2007, Ginger Lin Part 3-2 A: Nide jiejie zuo shenme? 你的姐姐做什么? What does your older sister do? B: Ta shi yisheng. 她是医生。 She is a doctor. A: Ta hui shuo zhongwen ma? 她会说中文吗? Can she speak Chinese? B: Hui. 会。 Yes, she can. A: Liu bu liuli? 流不流利? Is she very fluent? B: Bu tai liuli. 不太流利。 No, she isn’t too fuent.

16 Copyright 2007, Ginger Lin Part 3-3 A: Nide gege zuo shenme? 你的哥哥做什么? What does your older brother do? B: Ta shi xuesheng. 他是学生。 He is a student. A: Ta hui xie zhongwen ma? 他会写中文吗? Can he write Chinese? B: Bu hui. 不会。 No, he can’t. A: Ta hui bu hui shuo? 他会不会说? Can he speak? B: Ye bu hui. 也不会。 No, he can’t, either.

17 Copyright 2007, Ginger Lin Part 4 New Words you 有 have, has shijian 时间 time jian 见 see

18 Copyright 2007, Ginger Lin Part 4-1 A: Ni shenme shihou you shijian? 你什么时候有时间? When do you have time? B: Mingtian wanshang. 明天晚上。 Tomorrow evening. A: yiqi qu he guozhi, hao bu hao? 一起去喝果汁,好不好? Let’s go to drink fruit juice together, all right? B: Hao a. 好啊。 All right. A: Mingtian jian! 明天见。 See you tomorrow. B: Mingtian jian! 明天见。 See you tomorrow.

19 Copyright 2007, Ginger Lin Part 4-2 A: Ni shenme shihou you shijian? 你什么时候有时间? When do you have time? B: Jintian wanshang. 今天晚上。 This evening. A: Yiqi qu he kele, hao ma? 一起去喝可乐,好吗? Let’s go to drink coke together, all right? B: Hao a. 好啊。 All right. A: Wanshang jian. 晚上见。 See you evening. B: Wanshang jian. 晚上见。 See you evening.

20 Copyright 2007, Ginger Lin Part 4-3 A: Ni shenme shihou you shijian? 你什么时候有时间? When do you have time? B: Mingtian xiawu. 明天下午。 Tomorrow afternoon. A: Yiqi qu chi fan, hao bu hao? 一起去吃饭,好不好? Let’s go out to eat together, all right? B: Hao a. 好啊。 All right. A: Mingtian jian. 明天见。 See you tomorrow. B: Mingtian jian. 明天见。 See you tomorrow.

21 Copyright 2007, Ginger Lin Part 5 New Words weishenme 为什么 why fumu 父母 parents shangke 上课 go to class gen 跟 with

22 Copyright 2007, Ginger Lin Part 5-1 A: Ni gen shei yiqi zhu? 你跟谁一起住? Who do you live with? B: Fumu. 父母。 Parents. A: Nimen chang bu chang zai jia? 你们常不常在家? Are you often at home? B: Bu chang. 不常。 Not often. A: weishenme? 为什么? Why? B: Women qu shangxue. 我们去上学。 We go to school.

23 Copyright 2007, Ginger Lin Part 5-2 A: Nimen gen shei yiqi zhu? 你们跟谁一起住? Who do you live with? B: Tongxue. 同学。 Classmates. A: Nimen changchang zai jia ma? 你们常常在家吗? Are you often at home? B: Bu chang. 不常。 Not often. A: Weishenme? 为什么? Why? B: Women qu shangke. 我们去上课。 We go to class.

24 Copyright 2007, Ginger Lin Part 5-3 A: Ni gen shei yiqi zhu? 你跟谁一起住? Who do you live with? B: Tongxue. 同学。 Classmates. A: Nimen chang bu chang zai jia? 你们常不常在家? Are you often at home? B: Bu chang. 不常。 Not often. A: Weishenme? 为什么? Why? B: Women qu shangxue. 我们去上学。 We go to school.


Download ppt "Copyright 2007, Ginger Lin Chinese Step by Step Copyright 2007, Ginger Lin Session 1 Getting to Know Somebody."

Similar presentations


Ads by Google