Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

bajak bajak budak budak tidak tidak kacak kacak.

Similar presentations


Presentation on theme: "bajak bajak budak budak tidak tidak kacak kacak."— Presentation transcript:

1

2 bajak bajak

3 budak budak

4 tidak tidak

5 kacak kacak

6 jarak jarak

7 masak masak

8 lawak lawak

9 gagak gagak

10 cicak cicak

11 layak layak

12 samak samak

13 borak borak

14 rosak rosak

15 sorak sorak

16 lopak lopak

17 balak balak

18 kakak kakak

19 celak celak

20 dedak dedak

21 bedak bedak

22 jeruk jeruk

23 ketuk ketuk

24 habuk habuk

25 mabuk mabuk

26 tebuk tebuk

27 cucuk cucuk

28 pucuk pucuk

29 teguk teguk

30 duduk duduk

31 pujuk pujuk

32 teluk teluk

33 teruk teruk

34 tenuk tenuk

35 busuk busuk

36 rusuk rusuk

37 batuk batuk

38 tepuk tepuk

39 gemuk gemuk

40 jeruk jeruk

41 ketuk ketuk

42 habuk habuk

43 mabuk mabuk

44 tebuk tebuk

45 cucuk cucuk

46 pucuk pucuk

47 teguk teguk

48 duduk duduk

49 pujuk pujuk

50 teluk teluk

51 teruk teruk

52 tenuk teruk

53 tenuk tenuk

54 busuk busuk

55 rusuk rusuk

56 batuk batuk

57 gemuk gemuk

58 tepuk tepuk

59 bilik bilik

60 manik manik

61 petik petik

62 batik batik

63 sisik sisik

64 lapik lapik

65 betik betik

66 tasik tasik

67 ketam ketam

68 demam demam

69 kolam kolam

70 tilam tilam

71 logam logam

72 bayam bayam

73 siram siram

74 hitam hitam

75 tikam tikam

76 peram peram

77 masam masam

78 macam macam

79 padam padam

80 badam badam

81 faham faham

82 tajam tajam

83 tanam tanam

84 garam garam

85 jarum jarum

86 minum minum

87 harum harum

88 ranum ranum

89 carum carum

90 hukum hukum

91 nujum nujum

92 belum belum

93 musim musim

94 mukim mukim

95 yatim yatim

96 lazim lazim

97 zalim zalim

98 kulim kulim

99 jisim jisim

100 batin batin

101 kipas kipas

102 kapas kapas

103 kupas kupas

104 balas balas

105 panas panas

106 malas malas

107 paras paras

108 batas batas

109 lawas lawas

110 ramas ramas

111 lipas lipas

112 tawas tawas

113 laras laras

114 belas belas

115 kemas kemas

116 keras keras

117 bilas bilas

118 turas turas

119 pedas pedas

120 beras beras

121 nanas nanas

122 berus berus

123 tikus tikus

124 hapus hapus

125 rakus rakus

126 halus halus

127 terus terus

128 tebus tebus

129 kurus kurus

130 lurus lurus

131 lulus lulus

132 lupus lupus

133 hunus hunus

134 jurus jurus

135 kukus kukus

136 kamus kamus

137 tapis tapis

138 betis betis

139 keris keris

140 garis garis

141 laris laris

142 tumis tumis

143 bilis bilis

144 nipis nipis

145 hiris hiris

146 kikis Kikis

147 tulis tulis

148 kalis kalis

149 lapis lapis

150 manis manis

151 baris baris

152 najis najis

153 habis habis

154 kipas kipas

155 kipas kipas

156 kipas kipas

157 kipas kipas

158 kipas kipas

159 kipas kipas

160 kipas kipas

161 kipas kipas

162 kipas kipas

163 kipas kipas

164 kipas kipas

165 kipas kipas

166 kipas kipas

167 kipas kipas

168 kipas kipas

169 kipas kipas

170 kipas kipas

171 kipas kipas

172 kipas kipas

173 kipas kipas

174 kipas kipas

175 kipas kipas

176 kipas kipas

177 kipas kipas

178 kipas kipas

179 kipas kipas

180 kipas kipas

181 kipas kipas

182 kipas kipas

183 kipas kipas

184 kipas kipas

185 kipas kipas

186 kipas kipas

187 kipas kipas

188 kipas kipas

189 kipas kipas

190 kipas kipas

191 kipas kipas

192 kipas kipas

193 kipas kipas

194 kipas kipas

195 kipas kipas

196 kipas kipas

197 turas turas

198 keras keras

199 kilas kilas

200 kupas kupas

201 kipas kipas


Download ppt "bajak bajak budak budak tidak tidak kacak kacak."

Similar presentations


Ads by Google