Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PUNOI : #MesueseAurela. Përkufizimi: Emërtimi: Zëvëndësimi i vetëm një atom karboni jep një hidrokarbur alkilik (ose haloalkan). Emrat e zakonshëm.

Similar presentations


Presentation on theme: "PUNOI : #MesueseAurela. Përkufizimi: Emërtimi: Zëvëndësimi i vetëm një atom karboni jep një hidrokarbur alkilik (ose haloalkan). Emrat e zakonshëm."— Presentation transcript:

1 PUNOI : #MesueseAurela

2

3

4

5 Përkufizimi: Emërtimi: Zëvëndësimi i vetëm një atom karboni jep një hidrokarbur alkilik (ose haloalkan). Emrat e zakonshëm të halogjeneve alkilikë përbëhen nga dy pjesë: filimisht vendoset emri i halogjenit bashkë me numrin që tregon atomin e karbonit me te cilin është lidhur halogjeni dhe emri i hidrokarburit nga i cili ka rrjedhur. FormulaEmri i zakonshëmEmri sipas IUPACDisa përdorime të rëndësishme Të rrjedhur nga CH 4 CH 3 Cl Klorur metiliKlorometani Lëndë freskuese; për prodhimin e metal celulozës, silikonit dhe gomës sintetike CH 2 Cl 2 Klorur metilenidiklorometaniTretës laboratorik dhe industrial CHCl 3 kloroformtriklorometaniTretës industrial CCl 4 Tetraklorur karboniTetraklorometani Në mjetet për fikje zjarri (por nuk rekomandohet më) CBrF 3 halon-1301BromotrifluorometaniNë sistemet e fikjes së zjarrit CCl 3 F klorofluorokarbon-11 (CFC-11)TriklorofluorometaniShkuma plastike CCl 2 F 2 klorofluorokarbon-12 (CFC-12)Diklorodifluorometanifreskues Të rrjedhur nga CH 3 CH 3 CH 3 CH 2 Cl Klorur etiliKloroetaniNë anestezinë lokale ClCH 2 CH 2 Cl Diklorur etileni1,2-dikloroetaniTretës për gomën CCl 3 CH 3 metilkloroform1,1,1-trikloroetaniSubstancë për pastrimin e çipeve kompjuterike

6

7

8 Diegia e karburantëve

9

10 Për hidrokarburet, materialet plastike etj që krijojnë problem e premisa për ndotjen e mjedisit paguhet taksë mjedisi. Por kjo shkon në buxhetin e shtetit dhe nuk i kalon fondit të mjedisit


Download ppt "PUNOI : #MesueseAurela. Përkufizimi: Emërtimi: Zëvëndësimi i vetëm një atom karboni jep një hidrokarbur alkilik (ose haloalkan). Emrat e zakonshëm."

Similar presentations


Ads by Google