Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 CONDUCTING:Mr Peter Birati, Former Vice Principal MHS, BYUH /AKAS Alumni  Chorister:Bouri Tebao, AKAS Alumni  Opening Song:“Moroni is Our Name” 

Similar presentations


Presentation on theme: " CONDUCTING:Mr Peter Birati, Former Vice Principal MHS, BYUH /AKAS Alumni  Chorister:Bouri Tebao, AKAS Alumni  Opening Song:“Moroni is Our Name” "— Presentation transcript:

1

2  CONDUCTING:Mr Peter Birati, Former Vice Principal MHS, BYUH /AKAS Alumni  Chorister:Bouri Tebao, AKAS Alumni  Opening Song:“Moroni is Our Name”  Opening Prayer:Ms Teera Bakoauea Liahona High School Alumni  WELCOMING REMARKS…..Kamatoa Babo, BYUH Alumni  Speakers: a)State of The LAMB Union SpeechArobati Brechtefeld MHS Class of 1991 b)History of Moroni High SchoolNei Lita Iabeta, Principal MHS c)Chronological History of MHS Administrators etcNei Taraia Tanging, MHS Alumni  SONG: “ a roko tain raure ni ngaao”Bro Bouri Tebao

3 d) HONOREES By Kairao Ribauea Tune, MHS Alumni a)ANA TOKABETI TE LAMB ALUMNI Teutu Tekaai RemueraAKAS Alumni and Business Woman Terengaiti Eritara BaboLiahona Alumni, AMAK Vice President, KGV Teacher Nei Kaingoa TunetiAKAS Alumni, Fomer Teacher MHS b)ANA TOKABETI TE LAMB ALUMNI Matiota KairoMHS Alumni, Former DS, Honorable MP TAMANA Is Tito BiraAKAS ALUMNI/Administrator, MHS PF, Retired CHEF Titi Beniata RimonLong Serving MHS English Teacher  GUEST SPEAKERArieta Tekaura, Class of 2007 2011 USP Graduate  Closing Song:Iai Otan Taai  Closing Prayer:Ms Mita TEMWAKEI, Liahona Alumni

4 1. MORONI IS OUR NAME WITH COLOURS WHITE AND BLUE PROGRESSION IS OUR GOAL AND EVER WE’LL STAY TRUE 2. WE’LL SERVE THE LIVING GOD AS MORONI DID OF OLD AND KEEP OUR COLORS BRIGHT LIKE SKIES OF BLUE AND WHITE

5 MORONI TRUE AND STRONG GO ON TO VICTORY AND SING A TRIUMPH SONG IN LIVES OF LIBERTY

6 3. AS WAVES ROLL TO THE SHORE IN STRENGTH AND BEAUTY GLOW WE’LL SET OUR COURSE IN LIFE AND MAKE MORONI GROW CHORUS. MORONI TRUE AND STRONG GO ON TO VICTORY AND SING A TRIUMPH SONG IN LIVES OF LIBERTY

7 4. AS OCEAN REEFS TODAY GREAT ISLANDS THEY BECOME OUR LIVES, MORONI TOUCHED WILL LIFT US EVERYONE 5. YES, WE WILL FAITHFUL BE TO THE BLUE AND WHITE WE LOVE AND SING OUR TRIUMPH SONG AS GUIDED FROM ABOVE

8 CHORUS. MORONI TRUE AND STRONG GO ON TO VICTORY AND SING A TRIUMPH SONG IN LIVES OF LIBERTY

9 By Albert

10 Lita Iabeta

11 Nei Taraia Tanging

12

13

14

15

16

17 1. A ROKO TAIN RAURE NI NGAAO AO A NANG KIBANAKO MANNIKIBA MAN TE NANAI NI MAN AREI E NGAO IAON MANGANA E NGAO IAON TABERANA MAN TE TABO NI KAWAI AE TABUARORAE

18 TABUARORAE BON TE TABO NI MWAANE TE TABO AE MOAMOA N ARON TAEKANA AE RAANGA MAI IAI TE RAN AE TE RAN AE MWAITORO MANI MWANIBAN MORONI AE BON ARA REIREI

19 2. A ROKO TAIN RAURE NI NGAAO AO A NANG KIBANAKO MANNIKIBA MAN TE NANAI NI MAN AREI E NGAO BAURUA INUKANA E NGAO BAURUA I MAREWENA MAN TE TABO NI KAWAI AE TABUARORAE CHORUS: TABUARORAE BON TE TABO NI MWAANE TE TABO AE MOAMOA N ARON TAEKANA AE RAANGA MAI IAI TE RAN AE TE RAN AE MWAITORO MANI MWANIBAN MORONI AE BON ARA REIREI

20

21 By Marinoa Tiarie

22  Nei Teutu Tekaai bon ngaia naba te moan aine are ira buakon te moan kurubu n ataei ake a rineaki n te nako n reirei n te Liahona High School i Tonga n te ririki 1972.  Nei Teutu Tekaai e moana a na reirei n te moan rinan n te Bairiki Primary School. E kabanea ana koraki 6 n te moan rinan aei. E mamaeka i Bairiki irouia tamana ma tinana aika Ten Tekaai ao Nei Baranika. Bon kaain Maiana Neiei ma ana utu. E aki reke rinna ni kaurinan nako iaon Tarawa ao itinanikun Tarawa imwiin ana moan rinan.

23  E a manga reke rinna n te reirei ae te Auriaria Kokoi Ataria School n te ririki 1970 ao maikanne are ea moana ana reirei iai. Bon uoua te ririki ae kabanea Nei Teutu Tekaai n te reirei aei. E nooraki a na konabwai Nei Teutu ao e a rineaki bwa ngaia naba temanna te aine n ira te moan mwananga nako Tonga. Ti teniman aine ake a rineaki ni mwananga n te tai anne aika a raona bwa Nei Karaititi Kaino ao Nei Marinoa Iotebatu. Iai raoia mwaane aika onoman mwaitia, bootaia ni kabane bon ruaman.

24  E bane ana reirei Nei Teutu Tekaai n 1976 ao e a okira Kiribati. Ngke e oki Neiei ao ea mwakuri n teuana te aobiti i n aobitin te BPA ke te kanakobwana are i Bairiki. E riki ngaia bwa te Cashier n te tabo ni mwakuri aei. E a manga kamwaingaki man te Cashier ao n riki ngaia bwa te typist ke te tia taibi n te aobiti aei. Inanon ana tai ni mwakuri Neiei ao ea manga reita ana reirei n te TTI are i Betio are te Tarawa Technical Institute aio are ibukin ni manga reiakinana riki nakoana ae te cashier ao te typist.

25  E nooraki Nei Teutu bwa te tia mwakuri ae kakaonimaki ao ea manga karikirakeaki nakon are i aona riki are ea reke bwa ana permanent PA ke ana Personal Assistant nakon te manatia n te tabo ni kanakobwana. E a manga mwaing Neiei ao ni manga mwakuri n te Works i Betio. E rangin maan mwakuri Neiei ao kamwaingingaki nakon Ministries aika bati ao n riki ngaia bwa te Senior n nakoana aei. N te ririki 2005 ao ea resigned man nakoana aei.

26  I bukin ana konabwai ao ana mwakuri aika a raraoi ao nanomwaakana ao e buoka buuna ae Remuera Tateraka ni kabutan aia bitineti. A moana katean ao kabobongaan aia bitineti ma i Maiana ao ni karokoa ea rikirake ao a manga katei mwaangana nako iaon Tarawa. Ngkai kam kona n noori mwangan nako te titoa aei bwa iai ana main i Betio, iai Bairiki ao Bikenibeu.

27  N te ririki 1979 - E mareaki Nei Teutu Tekaai nakon buuna ae Remuera Tateraka ae kaain Maiana. A iein naakai bwa e matanaki Neiei irouia ana koraki Remuera. Iai naatia aika niiman bwa aman mwaane ao temanna te aine. Aikai araia,  Naatia Koraubati 29 ana ririki, Tamaroa 27 ana ririki, Teurinta 25 ana ririki, Tateraka e mate ngke e class 2 n te Primary, ao ai te bina ae Tateraka 16 ana ririki. Ea tibuna ao a tiku ngkai mwiina natina ma tibuna. Nei Teutu Remuera Tateraka e mate n te ririkik 2007 n aorakina.

28 1. Iai otan taai inanon tamneiu E mimitong man ota raoi Ibuakoni bwain aonnaba Bon otani Iesu Chorus Iai otan taai ni kakabwaia Inanon te rau ni kukurei E kaota moangarena Iesu Iai otan taai n tamneiu

29 2. Iao au anene n te bong aio Bwa Neboan au Uea Ma e kona n ongo naba Iesu Ngke iaki anene Chorus Iai otan taai ni kakabwaia Inanon te rau ni kukurei E kaota moangarena Iesu Iai otan taai n tamneiu

30 3. Iai te rikirake n tamneiu Bwa e a kan te Uea Taoben te rau aika anene A raure ueen nebo Chorus Iai otan taai ni kakabwaia Inanon te rau ni kukurei E kaota moangarena Iesu Iai otan taai n tamneiu

31 4. Iai te kukurei n tamneiu E amiu ao e tangira E anganai te kabaia E mwemwekai rake Chorus Iai otan taai ni kakabwaia Inanon te rau ni kukurei E kaota moangarena Iesu Iai otan taai n tamneiu


Download ppt " CONDUCTING:Mr Peter Birati, Former Vice Principal MHS, BYUH /AKAS Alumni  Chorister:Bouri Tebao, AKAS Alumni  Opening Song:“Moroni is Our Name” "

Similar presentations


Ads by Google