Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

AKTIV PASSIV PresensPresens:John paints the house. PreteritumPreteritum:John painted/bought painted/bought the house. PerfektumPerfektum:John has painted/bought.

Similar presentations


Presentation on theme: "AKTIV PASSIV PresensPresens:John paints the house. PreteritumPreteritum:John painted/bought painted/bought the house. PerfektumPerfektum:John has painted/bought."— Presentation transcript:

1

2 AKTIV PASSIV PresensPresens:John paints the house. PreteritumPreteritum:John painted/bought painted/bought the house. PerfektumPerfektum:John has painted/bought painted/bought the house. The house is painted painted.(by John) The house was painted/bought painted/bought (by John). The house has been painted/bought painted/bought (by John).

3 PASSIV FORTSETTER Aktiv:.The company has built built a ship. Passiv: A ship has been built built. (by the comp) PassivPassiv dannes av 1) hjelpeverbet to be be.(her: has been) 2) presenspartisipp av hovedverbet hovedverbet.(her: built)

4 PASSIV OVERSETTELSE Bilen ble konstruert på 2 måneder. Boka er skrevet skrevet av S Johnsen. Skipet er blitt solgt solgt. Huset selges selges i morgen. Engelsk blir snakket snakket i India. The car was constructed constructed in 2 months. The book is written by S J. The ship has been sold sold. The house is sold tomorrow. English is spoken spoken in India.


Download ppt "AKTIV PASSIV PresensPresens:John paints the house. PreteritumPreteritum:John painted/bought painted/bought the house. PerfektumPerfektum:John has painted/bought."

Similar presentations


Ads by Google