Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Gwneud synnwyr o’r FfEY, Systemau a CDP ar gyfer y 21ain ganrif Making sense of the SEF, Systems and PLCs for the 21 st Century.

Similar presentations


Presentation on theme: "Gwneud synnwyr o’r FfEY, Systemau a CDP ar gyfer y 21ain ganrif Making sense of the SEF, Systems and PLCs for the 21 st Century."— Presentation transcript:

1 Gwneud synnwyr o’r FfEY, Systemau a CDP ar gyfer y 21ain ganrif Making sense of the SEF, Systems and PLCs for the 21 st Century

2 Ffocws ein gweithio heno … The focus of our work this evening… ‘Ymddiriedaeth a deialog – gweithio gyda’n gilydd i wella dysgu a chodi safonau yn Sir Gâr’ ‘ Trust and dialogue – working together to improve learning and raise standards in Carmarthenshire’

3 Blaenoriaethau Sir Gâr Carmarthenshire priorities Cyfathrebu ar draws y cwricwlwm: llythrennedd, rhifedd, dwyieithrwydd, TG a lles Asesu ar gyfer Dysgu – codi disgwyliadau a chysondeb er mwyn cael gwared ar amrywiaeth Arweinyddiaeth System a chynyddu cydweithredu Communication across the curriculum: literacy, numeracy, bilingualism, IT and wellbeing Assessment for Learning – raising expectations and consistency to drive out variation System leadership and increased collaboration

4 Taclo’r agenda amrywiaeth Tackling the Variation Agenda Amrywiaeth rhwng dosbarthiadau Amrywiaeth rhwng ysgolion Amrywiaeth rhwng awdurdodau lleol Variation between classrooms Variation between schools Variation between local authorities

5 Taclo’r Agenda Amrywiaeth Tackling the Variation Agenda Nid cystadleuaeth ond cydweithredu Not competition but collaboration

6 Cwtsh! Cyffredin: geirfa a dealltwriaeth Cyson: ymagwedd ac ymroddiad Cydweithredu: ‘yn ein ffordd o weithio’ Common: Vocabulary and Understanding Consistency: Approach - Application Collaboration: ‘in the way we work’

7 Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion (FfEY) The School Effectiveness Framework (SEF) ‘Pigo lan pizza’ ‘Pick up a pizza’

8

9 Bilingual Equality Culture Supportive

10 z Children and Young People’s Improved Learning and Wellbeing CLASS- ROOM SCHOOL LOCAL AUTHORITY WAG CLASS- ROOM SCHOOL LOCAL AUTHORITY WAG Bilingual Equality Culture Supportive WORKING WITH OTHERS Citizen-centred Community focused Joined-up Inclusive LEADERSHIP Visionary and strategic Resource deployment Collaboration NETWORKS OF PROFESSIONAL PRACTICE Shared beliefs and understandings Inquiry driven Collective professionalism IMPROVEMENT AND ACCOUNTABILITY Evidence based Ambitious targets Transparent processes INTERVENTION AND SUPPORT Early and strategic Differentiated Accelerated development CURRICULUM AND TEACHING Outcomes focus Engaging pedagogy High expectations

11 Themau ac Elfennau Themes and Elements Pum Thema Graidd Chwe Elfen Allweddol Five Core Themes Six Key Elements

12 Themau - Themes Systems Thinking Equality Supportive and interdependent High performance culture Bilingual Meddwl ar ffurf System Cydraddoldeb Cefnogol a chyd- ddibynol Diwylliant perfformiad uchel Dwyieithrwydd

13 Elfennau - Elements Leadership Working with Others Networks of professional practice Intervention and Support Improvement and Accountability Curriculum and Teaching Arweinyddiaeth Gweithio gydag Eraill Rhwydweithiau ymarfer proffesiynol Ymyrraeth a chefnogaeth Gwelliant ac Atebolrwydd Cwricwlwm ac Addysgu

14 Ble ydych chi’n ffitio i mewn ? Where do you fit in? Dewis sleisen … ‘Arweinyddiaeth’ Choose a slice … ‘Leadership’

15 Ble ydych chi’n ffitio i mewn? Where do you fit in? Activity 1: Key messages ? Governor input ? Gweithgaredd 1: Prif Negeseuon ? Mewnbwn llywodraethwyr ?

16 Ymwreiddio’r FfEY Embedding the SEF Arweinyddiaeth System Cymunedau Dysgu Proffesiynol System Leadership Professional Learning Communities

17 Arweinyddiaeth System Leadership Siarad Sir Gâr! Carmarthenshire Speak!

18 Beth yw Arweinyddiaeth System? What is System Leadership? cefnu ar feddwl dim ond ar eich sefyllfa chi eich hun i gyfrifoldeb ar y cyd i bob dysgwr strategaeth ar gyfer gwella ysgolion sy’n adeiladu ar yr hyn sydd eisoes ar waith her effeithiol i feddylfryd athrawon presennol a move away from thinking only about your own situation towards a collective responsibility for all learners a strategy for school improvement building on what is already in place a challenge to the mindset of the current teaching force

19 Diffinio Arweinwyr System Defining System Leaders ‘System leaders’ care about and work for the success of other schools as well as their own. (Prof. David Hopkins) ‘Leaders working within and beyond their individual organisations; sharing and harnessing the best resources that the system can offer to bring about improvement in their own and other organisations.’

20 Sut mae hynny’n edrych? What does that look like? Cefnogaeth mentor/arbenigwr ar draws ystod o gyd-destunau Arloeswyr Cwricwlwm – cefnogi meysydd allweddol megis rhifedd, llythrennedd, TG ac ati Arloesi ac arwain gweithgareddau CDP ‘rolau Arweinwyr System swamwac’ Mentor/specialist support in a range of areas and contexts Curriculum innovators – supporting the key areas of literacy, numeracy, IT etc Innovate and lead PLC activity ‘swamwac System Leader roles’

21 Sut mae hynny’n edrych? What does that look like? Datblygu ymarferwyr fel Arweinwyr System Datblygu dysgwyr fel Arweinwyr System Datblygu llywodraethwyr fel Arweinwyr System Datblygu holl bartneriaid fel Arweinwyr System Developing practitioners as System Leaders Developing learners as System Leaders Developing governors as System Leaders Developing all partners as System Leaders

22 Y Neges Fwyaf Pwysig yw… The Most Important Message is … Mae Arweinyddiaeth System ar Lefel ysgol Lefel lleol Lefel cenedlaethol = Systemau a FfEY synhwyrol System Leadership at School level Local level National level = Sensible SEF and Systems Thinking

23 Ymwreiddio’r FfEY Embedding the SEF Arweinyddiaeth System Cymunedau Dysgu Proffesiynol System Leadership Professional Learning Communities

24 Cymunedau Dysgu Proffesiynol Professional Learning Communities CDP i bobl a pherffeithio arfer ‘Paid colli’r cyfle’ PLCs for people and perfecting practice ‘Don’t miss the opportunity’

25 Cymunedau Dysgu Proffesiynol Professional Learning Communities Pam CPD ? Datblygiad proffesiynol Gwell dysgu i bawb Gallu cynyddol Mwy o lwyddiant a mwynhad … i bawb Why PLCs ? Professional development Improved learning for all Increased capacity Greater success and enjoyment … for all

26 Cymunedau Dysgu Proffesiynol Professional Learning Communities CPD … sut? Tu fewn ysgol Rhwng ysgolion PLCs …how ? Within school Between schools

27 Ychydig o Heulwen y Seminar Some Seminar Sunshine Gweithgaredd 2: Dad-bacio CDP Activity 2: PLCs unpacked

28 Rhannu gweledigaeth, cyd-ymddiriedaeth, parch a chefnogaeth ar gyfer y 21ain Ganrif Shared vision, mutual trust, respect and support for the 21 st Century


Download ppt "Gwneud synnwyr o’r FfEY, Systemau a CDP ar gyfer y 21ain ganrif Making sense of the SEF, Systems and PLCs for the 21 st Century."

Similar presentations


Ads by Google