Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Hold up the card with the correct property. 1.) 3 + (5 + 7) = (3 + 5) + 7 Answer: Associative (+)

Similar presentations


Presentation on theme: "Hold up the card with the correct property. 1.) 3 + (5 + 7) = (3 + 5) + 7 Answer: Associative (+)"— Presentation transcript:

1 Hold up the card with the correct property

2 1.) 3 + (5 + 7) = (3 + 5) + 7 Answer: Associative (+)

3 2.) 73  86 = 86  73 Answer: Commutative (X)

4 3.) 461  1 = 461 Answer: Identity (X)

5 4.) x + (y + z) = (x + y) + z Answer: Associative (+)

6 5.) a – 3 + b = a + b – 3 Answer: Commutative (+)

7 6.) 5(7 + 2) = (7 + 2)5 Answer: Commutative (X)

8 7.) 13  4  10 = 13  10  4 Answer: Commutative (X)

9 8.) ( ¼ )  4 = 1 Answer: Inverse (X)

10 9.) (2  3)  8 = 2  (3  8) Answer: Associative (X)

11 10.) mn + mp = m(n + p) Answer: Distributive

12 11.) xyz = yxz Answer: Commutative (X)

13 12.) 0  (x + 3) = 0 Answer: Multiplication Property of Zero

14 13.) 16 + 27 = 27 + 16 Answer: Commutative (+)

15 14.) 12 + 0 = 12 Answer: Identity (+)

16 15.) -45  0 = 0 Answer: Multiplication Property of Zero

17 16.) 13 + (-13) = 0 Answer: Inverse (+)

18 17.) 4(7 - 3) = 4  7 - 4  3 Answer: Distributive Property

19 18.) 2 (1/2) = 1 Answer: Inverse (X)

20 19.) (27 + e) + f = (e + 27) + f Answer: Commutative (+)

21 20.) (a + b)7 = 7(a + b) Answer: Commutative (X)

22 21.) (a + b)  1 = a + b Answer: Identity (X)

23 22.) -3  -1 = 3 Answer: Multiplication Property of -1

24 23.) 8 = 1  8 Answer: Identity (X)

25 24.) -13 = -13 + 0 Answer: Identity (+)


Download ppt "Hold up the card with the correct property. 1.) 3 + (5 + 7) = (3 + 5) + 7 Answer: Associative (+)"

Similar presentations


Ads by Google