Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Multiplication Facts Review. 6 x 4 = 24 5 x 5 = 25.

Similar presentations


Presentation on theme: "Multiplication Facts Review. 6 x 4 = 24 5 x 5 = 25."— Presentation transcript:

1 Multiplication Facts Review

2 6 x 4 = 24

3 5 x 5 = 25

4 4 x 1 = 4

5 0 x 1 = 0

6 2 x 1 = 2

7 5 x 7 = 35

8 8 x 4 = 32

9 9 x 7 = 63

10 2 x 7 = 14

11 3 x 5 = 15

12 2 x 2 = 4

13 5 x 0 = 0

14 4 x 0 = 0

15 4 x 4 = 16

16 7 x 0 = 0

17 5 x 3 = 15

18 5 x 2 = 10

19 3 x 2 = 6

20 4 x 7 = 28

21 9 x 3 = 27

22 1 x 1 = 1

23 8 x 8 = 64

24 4 x 6 = 24

25 1 x 0 = 0

26 2 x 4 = 8

27 7 x 1 = 7

28 3 x 6 = 18

29 3 x 7 = 21

30 9 x 9 = 81

31 8 x 0 = 0

32 8 x 5 = 40

33 1 x 3 = 3

34 5 x 8 = 40

35 7 x 1 = 7

36 3 x 6 = 18

37 3 x 7 = 21

38 9 x 9 = 81

39 8 x 0 = 0

40 8 x 5 = 40

41 1 x 3 = 3

42 5 x 8 = 40

43 7 x 1 = 7

44 1 x 4 = 4

45 4 x 0 = 0

46 5 x 7 = 35

47 0 x 6 = 0

48 4 x 8 = 32

49 3 x 8 = 24

50 7 x 5 = 35

51 6 x 2 = 12

52 0 x 1 = 0

53 8 x 1 = 8

54 3 x 5 = 15

55 7 x 1 = 7

56 1 x 5 = 5

57 2 x 3 = 6

58 7 x 8 = 56

59 0 x 7 = 0


Download ppt "Multiplication Facts Review. 6 x 4 = 24 5 x 5 = 25."

Similar presentations


Ads by Google