Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Doi sots cu mari mirachii di taxidii nji-pitricurâ cafi unu di elji imaginji cu câti unu restaurantu di cari elji furâ h ă ristusits tu chirolu a taxidhiiloru.

Similar presentations


Presentation on theme: "Doi sots cu mari mirachii di taxidii nji-pitricurâ cafi unu di elji imaginji cu câti unu restaurantu di cari elji furâ h ă ristusits tu chirolu a taxidhiiloru."— Presentation transcript:

1 Doi sots cu mari mirachii di taxidii nji-pitricurâ cafi unu di elji imaginji cu câti unu restaurantu di cari elji furâ h ă ristusits tu chirolu a taxidhiiloru a loru tu lumea niarmâneascâ.

2 Dupâ tsi vidzui cadurli a atsiloru 2 restauranti – Red Sea shi Scandi- nave – cari nu sh-u undzescu ici cu Inter-Macedonia shi La Machidonji, armashu niapufâsitu mutrindalui atselu cari easti nai ma bunlu shi ma musheatlu. Alidzearea tsâni, sigura, di videri personali.

3 Mutrits arhitectura ciudioasâ shi tehnologia! Restaurantulu di sumu apâ (sumuacvatic) di Israel: Red Sea Star, easti bâgatu tu mesea ali unâ gârdinâ di coralji, la 6 m. ahânda shi 90 m di coasta a Golfului Eliat, tu Amarea Aroshi.

4

5

6

7

8

9

10 Ta s-agiundzâ la restaurantulu aestu ca la yeandoni lipseashti s-imnji ma multu di 40 m pi unâ platformâ cari u leagâ plaja de pavilionlu di intrari. Dipunearea s-fatsi pi unâ scarâ tu dhiplâ (spirală ro.)shi s-agiuindzi tu sala cari poate s-aproachi vârâ 100 di inshi. Cadurlu icâ videarea nu poati s-hibâ zuyrâpsitâ di ahântâ mushuteatsâ shi canda nu easti dealithioasâ. Entipusea easti câ ti aflji tu mesea di amari shi nu tu trei talari di heru!?.

11 Fâr di vârâ exiyiseari!

12 Scandinave

13 Unu restaurantu nău nu ari ananghi di vârâ exiyiseari ahoryea ama va s-hits multu musheatu figurats.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Musheatu, nu-i ahi?

26 Cari di atseali doauâ restauranti va li alidzets, voi, njits chirâtadz nistipsits?


Download ppt "Doi sots cu mari mirachii di taxidii nji-pitricurâ cafi unu di elji imaginji cu câti unu restaurantu di cari elji furâ h ă ristusits tu chirolu a taxidhiiloru."

Similar presentations


Ads by Google