Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

سید احمد موسوی Line Maze Algorithm زمستان 90 بسمه تعالی.

Similar presentations


Presentation on theme: "سید احمد موسوی Line Maze Algorithm زمستان 90 بسمه تعالی."— Presentation transcript:

1 سید احمد موسوی Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com www.RoboticNGO.com Line Maze Algorithm زمستان 90 بسمه تعالی

2 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com پیش نیاز مطالعه این پاورپوینت مطالعه دقیق الگوریتم ماز خط است. در این جا عملاً یک ماز خط را قدم به قدم حل نموده ایم. در حل ماز فرض بر این بوده که ما از قانون اول یعنی اولویت های چپ ، مستقیم و راست استفاده کرده ایم.  نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است. Line Maze Algorithm

3 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com اکنون ربات در حال تعقیب خط است. Line Maze Algorithm

4 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com اکنون ربات در حال تعقیب خط است. Line Maze Algorithm

5 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com اکنون ربات در حال تصمیم گیری است. Line Maze Algorithm

6 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com با کمی وقفه در تصمیم گیری متوجه می شود که در یک چهار راه قرار گرفته است. Line Maze Algorithm

7 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com ربات تصمیم گرفته بر اساس اولویت به سمت چپ برود و در حافظه نوع حرکت را ثبت می کند. Memory: L Line Maze Algorithm

8 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com اکنون ربات فهمیده است که این مسیر یک تله است. Line Maze Algorithm

9 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com ربات 180 درجه بر می گردد و عمل برگشتن را نیز ثبت می نماید. Memory: L B Line Maze Algorithm

10 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com تبدیلات زیر جهت به روز رسانی است : R B L ==> B F B F ==> B F B L ==> R L B F ==> R L B L ==> F هر وقت در حافظه عبارات فوق حاصل شد فورا آن ها را پاک نموده و به جای آن حرف مناسب را جایگزین می کنیم. Line Maze Algorithm

11 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com ربات تصمیم گرفته بر اساس اولویت به سمت چپ برود و در حافظه نوع حرکت را ثبت می کند. Memory: L B L Line Maze Algorithm

12 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F با توجه به حالت خاص پیش آمده به روز رسانی می کنیم. L B L Line Maze Algorithm

13 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F L Line Maze Algorithm

14 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F L B Line Maze Algorithm

15 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F L B L Line Maze Algorithm

16 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F F L B L Line Maze Algorithm

17 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F F L Line Maze Algorithm

18 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F F L B Line Maze Algorithm

19 Memory: F F L B F Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Line Maze Algorithm

20 Memory: F F R L B F Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Line Maze Algorithm

21 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F F R B Line Maze Algorithm

22 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F F R B L Line Maze Algorithm

23 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F F B R B L Line Maze Algorithm

24 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F F B L Line Maze Algorithm

25 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F R F B L Line Maze Algorithm

26 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F R F Line Maze Algorithm

27 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Line Maze Algorithm Memory: F R F

28 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F R F F Line Maze Algorithm

29 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F R F F B Line Maze Algorithm

30 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F R F F B L Line Maze Algorithm

31 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F R F R F B L Line Maze Algorithm

32 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F R F R B Line Maze Algorithm

33 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F R F R B L Line Maze Algorithm

34 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F R F B R B L Line Maze Algorithm

35 Mousavi.SeyyedAhmad@gmail.co m Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F R F B L Line Maze Algorithm

36 Mousavi.SeyyedAhmad@gmail.co m Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F R R F B L Line Maze Algorithm

37 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F R R ماز خط حل شد و فرمول آن نیز بدست آمد. Line Maze Algorithm

38 Mousavi.SeyyedAhmad@Gmail.com Memory: F R R Line Maze Algorithm


Download ppt "سید احمد موسوی Line Maze Algorithm زمستان 90 بسمه تعالی."

Similar presentations


Ads by Google