Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ניהול משק הכספים בוועדים מקומיים

Similar presentations


Presentation on theme: "ניהול משק הכספים בוועדים מקומיים"— Presentation transcript:

1 ניהול משק הכספים בוועדים מקומיים
ניהול משק הכספים בוועדים מקומיים מוא"ז מטה בנימין 12/2011 מרצה: ז'ק יצחק ברששת, עו"ד רו"ח

2 לועדים המקומיים חלק נכבד בעוגת תקציב המדינה ביחס לתקציב הכללי לרשויות מקומיות

3 התפלגות מספר התושבים במועצות האזוריות (בהתבסס על נתוני D&B)

4 פרסום דוח מבקר המדינה בנושא "התנהלות הועדים המקומיים במועצות האזוריות"
מציג שורת ליקויים והמלצות שיפור (ראו פרק א' בחוברת)

5 מתכונת הדיווח האחיד

6 דוחות כספיים במבנה אחיד א. דוחות כספיים של ועדים מקומיים מורכבים מ:
1. תקציב שוטף 2. תקציב בלתי רגיל (תב"ר/ תקציב פיתוח) ב. מבנה הדיווח הכספי האחיד של הועד זהה לכללי דיווח לרשויות מקומיות/ בסיס מזומן מתוקן (עמ' בחוברת)

7 דגשים בניהול החשבונות בועד מקומי
1. הכנסות - בסיס מזומן מתוקן: הכנסות מתושבים - בסיס מזומן תקבולים מהממשלה - בסיס מצטבר - (בכפוף לתקבול בפועל עד מועד עריכת הדוחות) 2. הוצאות - בסיס מצטבר 3. רכוש קבוע - רישום כהוצאה במועד ההשקעה

8 ניהול החשבונות -המשך 4. סעיפים מאזניים חריגים שאינם נרשמים בספרים:
הפרשה לחובות מסופקים. מסים, אגרות, היטלים והשתתפויות שטרם שולמו על ידי תושבים עתודה לפיצויים. הפרשה לחופשה והבראה. הפרשה למחלה. עתודה לפנסיה. חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך. ערבויות שניתנו לצד ג'.

9 מומלץ ליישם הוראות דיווח אלו כבר במערכת הנהלת החשבונות המרכזית
הערה חשובה: מומלץ ליישם הוראות דיווח אלו כבר במערכת הנהלת החשבונות המרכזית אך גם אם לא בוצעו בפועל יש לוודא כי רואה החשבון יערוך את הדוחות הכספיים בהתאם לשיטה זו

10 ועד מקומי – אגודה שיתופית
הרמוניה או קונפליקט?

11 "זהות ועדים"- אפשרית רק בהרכב האנושי
"זהות ועדים"- אפשרית רק בהרכב האנושי. נדרשת הפרדה מוחלטת בין הועד לאגודה בכל שאר התחומים כולל מערכת הנהלת החשבונות, בניית תקציב, ודוחות כספיים!

12 יתרונות להפרדת הפעילות (ועד/ אגודה)
יתרונות להפרדת הפעילות (ועד/ אגודה) התמחות ממוקדת של כל גוף בתחום ספציפי. עצמאות הועד. עקרון הייצוגיות- כל התושבים זכאים לבחור בוועד. ארנונה- מבוקרת.

13 חסרונות להפרדת הפעילות (ועד/ אגודה)
חסרונות להפרדת הפעילות (ועד/ אגודה) התנגדות טבעית לכרסום בפעילות וביזור הכח. פגיעה בחופש הפעולה של היישוב- מאחר והועד גוף סטטוטורי. בחירות לועד כל 5 שנים (ולא כל שנתיים כמו באגודה).

14 חובת המכרזים הצעה: בשלב המעבר ניהול הכספים יבוצע ע"י ועד מקומי
בניהול האגודה השיתופית: א. אגו"ש כקבלן משנה. ב. מעמד אגו"ש כ- "הקרן לישוב".

15 הבעלות על מבני ציבור (עמ' 8 בחוברת)
פרמטר ראשון: שאלת הבעלות על המבנים בפועל: יש למצוא תשובות ברורות להעברת נכסי הציבור תוך בחינת גורמי המימון לנכסים אלו. (יש לאפיין תשובה עצמאית לכל אגודה שיתופית בנפרד). פרמטר שני: מדידת ערך הנכסים: חשובה לדיווח על בסיס צבירה בהתאם ל"הוראות ועדת ברנע" (אינו חל עדיין).

16 מיסוי: מיסוי נדל"ן מס הכנסה באגודה שיתופית מיסוי טובות הנאה

17 מיסוי נדל"ן העברה/ מכירת נדל"ן יכולה להתחייב במס לסוגיו:
מכירת מלאי- מס הכנסה מכירת מקרקעין- מס שבח ומס רכישה חיוב במע"מ

18 פטור ממס במכירת מקרקעין:
רשות מקומית/ ועד מקומי: רכישה/ קבלה ללא תמורה- פטורה ממס. מכירה- פטורה ממס. מוסד ציבורי (לפי סעיף 46): תלוי בתקופת האחזקה ותנאי שימוש במישרין בפועל.

19 מכירת מקרקעין למתיישבים פרטיים עמדת עו"ד, רו"ח יצחק ברששת:
היבט כלכלי/חשבונאי היבט משפטי (פירוט בעמ' 29 בחוברת)

20 פטור ממס באגודה שיתופית
(עמ' 25 בחוברת) מוסד ציבורי – סעיף 9(2) רשות מקומית האם גם אגודה שיתופית? בעבר אחר ייסוד הוועד

21 יש לשים לב למבחני "עסק" באגודה שיתופית על פי הגדרות מס הכנסה
מטרות הרכישה והמכירה אופן המימון משך ההחזקה מעורבות ונטילת סיכונים אינטגראליות נסיבות העסקה ידע, בקיאות ומיומנות עסקית מהות הנכס – סולידי או מסוכן

22 מיסוי טובות הנאה/ הוצאות עודפות
ישנם סעיפים רבים בהם מתעוררת שאלת המיסוי בגין טובות הנאה לעובדי האגודה שיתופית: (לדוג': כיבוד, אירוח בארץ, לינה, מתנות, ביגוד, טלפון, טלפון נייד, נסיעות לחו"ל וכו') פירוט והרחבה בעמ' 25 בחוברת. הרחבה נוספת בנושא שווי שימוש ברכב- מצ"ב בחוברת בעמ'

23 הערה חשובה: אין באמור לעיל תחליף ליעוץ מקצועי ולווי פרטני
להשגת היעדים של כל ועד מקומי בנפרד. בעיקר על רקע ראיה שונה של מעמד האגודה למול מעמד הועד בעיני הישוב הספציפי.

24 על פי בקשתכם פתחנו קו פתוח למענה וליווי אישי : 02-6517111
נשמח לעמוד לשירותכם במתן הסברים בנושאים הקשורים לשינויים הנדרשים ולהתנהלות השוטפת. על פי בקשתכם פתחנו קו פתוח למענה וליווי אישי : ברששת אילון ושות': בית הדפוס 12 A , ירושלים


Download ppt "ניהול משק הכספים בוועדים מקומיים"

Similar presentations


Ads by Google