Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

REKOMBINOVANI AKTIVIRANI FAKTOR VII (NovoSeven®) Jovan P. Antovic MD, PhD, Medical Advisor Novo Nordisk A/S ROSEE Ljubljana, Slovenia.

Similar presentations


Presentation on theme: "REKOMBINOVANI AKTIVIRANI FAKTOR VII (NovoSeven®) Jovan P. Antovic MD, PhD, Medical Advisor Novo Nordisk A/S ROSEE Ljubljana, Slovenia."— Presentation transcript:

1 REKOMBINOVANI AKTIVIRANI FAKTOR VII (NovoSeven®) Jovan P. Antovic MD, PhD, Medical Advisor Novo Nordisk A/S ROSEE Ljubljana, Slovenia

2 od terapije krvarenja u pacijenata sa ihibitorima u hemofiliji, preko uticaja na razumevanje mehanizama hemostaze do potencijalno univerzalnog hemostatskog agensa … od terapije krvarenja u pacijenata sa ihibitorima u hemofiliji, preko uticaja na razumevanje mehanizama hemostaze do potencijalno univerzalnog hemostatskog agensa …

3 Slide No. 3 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 NovoSeven® NovoSeven® je rekombinovani humani koagulacioni faktor VIIa (eptacog alfa (aktivirani)) molekulske mase približno 50,000 Daltona produkovan tehnikom genetskog inžinjeringa iz baby hamster kidney (BHK) ćelija. Nakon rastvaranja 1 ml rastvora sadrži 0.6 mg eptacog- a alfa.

4 Slide No. 4 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 NovoSeven®

5 Slide No. 5 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 NovoSeven® indikacije urodjena hemofilija sa inhibitorima na koagulacione faktore VIII ili IX > 5 BU urodjena hemofilija kod koje se očekuje visok anamnestički odgovor na davanje faktora VIII ili IX stečena hemofilija urodjeni nedostatak FVII Glanzmann-ova trombastenija sa antitelima na GPIIb/IIIa i/ili HLA, i sa prethodnom ili aktuelnom refraktornošću na transfuzije trombocita

6 Slide No. 6 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 NovoSeven® doziranje i način primene 90 mcg/kg t.t svaka 2 sata (standard, različiti protokoli) iv bolus 5 minuta

7 Slide No. 7 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 NovoSeven® upozorenja i monitoring kontraindikacija hipersenzitivnost DIK, IM, ishemijski inzult retka neželjena dejstva CAVE sa aPCC i antifibrinoliticima Oskudni podaci o uticaju na trudnoću i dojenje PT aPTT tromboelastogram ROTEG ETP OHP

8 Slide No. 8 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Povećava stvaranje trombina na površini aktiviranih trombocita (na mestu ozlede). NovoSeven® mehanizam dejstva

9 Slide No. 9 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 NovoSeven ® mehanizam dejstva

10 Slide No. 10 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Kjalke et al. 1999 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 020406080100120140 Vreme (min) Aktivnost trombina (dA405/min) FVIII prisutan (- FXI) FVIII-deficijencija + 50 nM FVIIa + 150 nM FVIIa

11 Slide No. 11 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05

12 Slide No. 12 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Povećano stvaranje trombina: dovodi do dalje aktivacije trombocita dovodi do stabilizacije fibrinskog koaguluma (FXIII) dovodi do aktiviranja TAFI-ja koji štiti fibrinski koagulum od lize NovoSeven ® mehanizam dejstva

13 Slide No. 13 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 rVIIa omogućava hemostazu u teškim krvarenjima uključujuči i velike hiruške zahvate nezavisno od FVIII/FIX Pruža mogućnost kućne terapije koja omogućava prevenciju razvoja masivnih krvarenja (terapija već pri početnim simptomima) Hemofilija sa inhibitorima

14 Slide No. 14 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 90-100% efikasnost pri velikim hiruškim intervencijama (90-100 µg/kg q2 min.24 h) (Shapiro AD, Gilchrist GS, Hoots WK, Cooper HA, Gastineau DA. Prospective, randomised trial of two doses of rFVIIa (NovoSeven) in haemophilia patients with inhibitors undergoing surgery. Thromb Haemost. 1998; 80: 773-8.; Ingerslev J. Efficacy and safety of recombinant factor VIIa in the prophylaxis of bleeding in various surgical procedures in hemophilic patients with factor VIII and factor IX inhibitors. Semin Thromb Hemost. 2000; 26: 425-32.) 83-95% efikasnost u teškim krvarenjima (Lusher J, Ingerslev J, Roberts H, Hedner U. Clinical experience with recombinant factor VIIa. Blood Coagul Fibrinolysis. 1998; 9:119-28.; Hedner U, Ingerslev J. Clinical use of recombinant FVIIa (rFVIIa). Transfus Sci. 1998; 19:163-76. 92% efikasnost kod krvarenja u zglobove (kućna terapija), 93% efikasnost u lakim i umerenim krvarenjima (Key NS, Aledort LM, Beardsley D, Cooper HA, Davignon G, Ewenstein BM, Gilchrist GS, Gill JC, Glader B, Hoots WK, Kisker CT, Lusher JM, Rosenfield CG, Shapiro AD, Smith H, Taft E. Home treatment of mild to moderate bleeding episodes using recombinant factor VIIa (Novoseven) in haemophiliacs with inhibitors. Thromb Haemost. 1998; 80:912-8.) Hemofilija sa inhibitorima

15 Slide No. 15 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Hemofilija sa inhibitorima 71-90% efikasnost u lakim/umerenim krvarenjima, 55-100% hirurgija, 86-92% stomatološka hirurgija (Lloyd Jones M, Wight J, Paisley S, Knight C. Control of bleeding in patients with haemophilia A with inhibitors: a systematic review. Haemophilia. 2003; 9:464-520.) Rani tretman ( 2.7h) 3 dose efikasne u 21% (Santagostino E, Grangers A, Mannucci PM. Home treatment with recombinant activated factor VII in patients with factor VIII inhibitors: the advantages of early intervention. Br J Haematol. 1999; 104:22-6.)

16 Slide No. 16 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 NovoSeven® upotrebljen u 1030 pacijenata opisanih u preko 170 peer-review članaka: –Hemofilija 659 pacijenata, 2836 epizoda, efikasnost 82% uz manje od 1% ozbiljnih neželjenih dejstava –Druge koagulopatije 260 pacijenata (63 članka) –Oboljenja jetre 132 pacijenta (23 članka), efikasnost 96% –Trombocitopenija/trombocitopatija 45 pacijenata (21 članak), efikasnost 80% –OAT (varfarin) 77 pacijent (15 članaka), efikasnost 100% –Bez prisustva prethodog poremećaja koagulacije 111 pacijenata (40 članaka), efikasnost 93%, ozbiljna neželjena dejstva kod 2% Mathew P. The use of rFVIIa in non- haemophilia bleeding conditions in paediatrics. A systematic review. Thromb Haemost. 2004; 92:738-46.

17 Slide No. 17 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Preko 1100 upotrebe NovoSeven® u registru: www.haemostasis.com –Trauma:657 –Trombocitopenija:211 –Kardiotorakalne intervencije:162 –Urodjeni poremećaji trombocita39 –Obstetricija/Ginekologija:59 –Hiruška i posthiruška krvarenja:835 (abdominalna, neurohiruška, ortopedska, vaskularna, ostalo) –Spontana nehiruška krvarenja:318 (u cns, dentalna, gastrointestinalna, gastrointestinalna sa varikozitetima, mišićnoskeletna, plućna hemoragija, druga respiratorna uključujući i hemoptizije, urološka, ostalo)

18 Slide No. 18 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 FVIIa TF Modified from M. Lynn, Reider Trauma Center by prof. Martinowitz NOVI KONCEPT KAOGULACIJE: Hiruški pristup VIII V XI PLT Xa IXa FIBRIN Thrombin

19 Slide No. 19 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 TRAUMA

20 Slide No. 20 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 TRAUMA

21 Slide No. 21 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Elad Aharon

22 Slide No. 22 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Krvarenje je vodeći uzrok akutne smrti u traumi * Sauaia A et al. J Trauma 1995;38:185-93 * Pacijenti koji umiru u bolnici u okviru 48 sati (akutna smrtnost, n=154)

23 Slide No. 23 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Koagulopatija je vodeći uzrok smrtnosti vezane za krvarenja u traumi Poremećaj zgrušavanja je uzrokovan: Potrošnom koagulopatijom: Faktori koagulacije se troše usled formiranja ugruška Diluciona koagulopatija: Nadoknada tečnosti dovodi do dilucije faktora koagulacije i trombocita, a i remeti njihovu funkciju Hipotermija: Inhibira faktore koagulacije i funkciju trombocita. Usporava stvaranje fibrina Metabolički poremećaji: Acidoza i hipokalcemija su uobičajene u šoku. Oba poremećaja dovode do poremećaja zgrušavanja Lynn M et al. Intensive Care Med 2002;28:S241-7

24 Slide No. 24 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Serija od 81 pacijenta sa akutnom koagulopatijom koja nije odgovarala na suportivnu terapiju. –46 akutnih traumatskih hemoragija –povreda glave, warfarin, stečeni defekti, FVII deficijencija PT se skratilo u 78/78 pacijenata nakon rFVIIa. 61/81 pacijenata je odgovorilo na terapiju sa rFVIIa. –34/61 od njih je preživelo i otpušteno (17 pacijenata je umrlo od povreda glave i 10 od MOF) Nije bilo dokaza tromboza. Dutton RP et al. J Trauma 2004;57:709-19. rFVIIa uspešno koriguje stečenu koagulopatiju 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Pre rFVIIaNakon rFVIIa PT (sekunde) Efekti jedne doze rFVIIa 100 mcg/kg (80–144) p=0.00002

25 Slide No. 25 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Davanje rFVIIa smanjuje potrošnju krvnih derivata Potrošnja derivata krvi je ispitivana kod 61 pacijenta koji su kvalifikovani kao responderi na terapiju. Potrošnja RBC, plazme, kao i ukupno derivata krvi je značajno (* p<0.0001) smanjena 24 časa nakon rFVIIa u poredjenju sa 24 časa pre tretmana. * * * Dutton RP et al. J Trauma 2004;57:709-19.

26 Slide No. 26 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Martinowitz et al. Guidelines for the use of recombinant activated factor VII (rFVIIa) in uncontrolled bleeding: a report by the Israeli Multidisciplinary rFVIIa Task Force J Thromb Haemost 2005; 3: 640-8.

27 Slide No. 27 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Martinowitz et al. Guidelines for the use of recombinant activated factor VII (rFVIIa) in uncontrolled bleeding: a report by the Israeli Multidisciplinary rFVIIa Task Force J Thromb Haemost 2005; 3: 640-8.

28 Slide No. 28 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Martinowitz et al. Guidelines for the use of recombinant activated factor VII (rFVIIa) in uncontrolled bleeding: a report by the Israeli Multidisciplinary rFVIIa Task Force J Thromb Haemost 2005; 3: 640-8.

29 Slide No. 29 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Martinowitz et al. Guidelines for the use of recombinant activated factor VII (rFVIIa) in uncontrolled bleeding: a report by the Israeli Multidisciplinary rFVIIa Task Force J Thromb Haemost 2005; 3: 640-8. Zaustavljanje krvarenja kod 72% (26/36) Preživljavanje 61% (22/36)

30 Slide No. 30 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05

31 Slide No. 31 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Studija 2159: Potrebe za RBC u toku 48-časovnog posmatranja nakon prve doze 48 č preživljav.

32 Slide No. 32 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Studija 2159: Potrebe za masivnim transfuzijama* u prvih 48 časova * Masivna transfuzija je definisana kao >20 jedinica RBC ili >12 jedinica nakon davanja leka kao dodatak 8 jedinica pre davanja leka. Pacijenti koji su živi nakon 48 časova. n=20 p=0.03 p=0.07 n=10 n=4 n=8 48 č preživljav.

33 Slide No. 33 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Studija 2159: Potrebe za FFP, trombocitima i krioprecipitatom u prvih 48 časova – blunt trauma* * Pacijenti koji su preživeli >48 hours p-vrednost za two-sided Wilcoxon-Mann-Whitney test p=0.053 p=0.023 p=0.036 48 č preživljav.

34 Slide No. 34 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Studija 2159: ARDS i MOF u okviru 30 dana - blunt trauma Pacijenti živi nakon 48 časova *p-vrednost za two-sided Fishers exact test n=11 n=3 p=0.05 * n=7 n=3 n=15 n=5 p=0.3 * p=0.05 * 48 č preživljav.

35 Slide No. 35 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Studija 2159: Sažetak efikasnosti kod pacijenata koji su preživeli prvih 48 časova U blunt traumi: rFVIIa značajno smanjuje broj RBC, FFP i transfuzija trombocita rFVIIa značajno smanjuje potrebe za masivnim transfuzijama (>20 jedinica RBC) Značajano smanjenje ARDS-a (p=0.05) i rizika razvoja organske disfunkcije (MOF i/ili ARDS) (p=0.05) je takodje zapažen Mogući uticaj na broj dana proveden izvan intenzivne nege U penetrantoj traumi: Slični trendovi, ali bez statistčke značajnosti kod potreba za transfuzijom Trend ka redukciji potreba za masivnim transfuzijama 48 č preživljav.

36 Slide No. 36 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05

37 Slide No. 37 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Intracerebralna hemoragija (ICH) – reči stručnjaka Postoji ogromna nezadovoljena potreba za proverenom terapijom ICH Dr Philip Teal Kao i svi istraživači ICH ja sam bio uključen u mnogo negativnih studija i ja sam naviknut na razočarenja – tako da je ovo veoma dobrodošlo Dr Stephen Davis Postoji potreba za terapijom ovog smrtonosnog i onesposoblavajućeg tipa CVI Dr Thorsten Steiner Za sada ne postoji efikasna terapija ICH, uprkos decenija istraživanja i kliničkih ispitivanja Dr Stephan Mayer Citati sa World Stroke Congress, 2004

38 Slide No. 38 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Razlika u odnosu na placebo p < 0.05 p < 0.005 p<0.05 p<0.005 -1.6 -2.9 -5.1 -3.9 -6.5 -8.0 -7.1 -11.2 -13.8 Zapremina oštećenja nakon 72 sata

39 Slide No. 39 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Veličina je najvažniji parametar ishoda ICH-a Pacijent sa hemoragijom veličine loptice za stoni tenis ima veće šanse ze bolji ishod nego onaj sa hemoragijom veličine loptice za golf: –smrtnost kod stoni tenis veličine: apr. 40% –smrtnost kod loptice za golf veličine: apr. 70% 38 ml 43 ml

40 Slide No. 40 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Smrtnost * Chi-square test 34%38% Relative Reduction p Value* 0.1619%18% 29% 160 µg/kg80 µg/kg40 µg/kgPlacebo p=0.025 kombinovano rFVIIa vs placebo

41 Slide No. 41 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Modifikovana Rankin Skala nakon 90 dana Generalno pomeranje krive u levo laka do umerena nesposobnost mRS 2-3 bez značajne nesposobnosti mRS 0-1 100%80%60%40%20% 0% 160 µg/kg 80 µg/kg 40 µg/kg Placebo umerena do teške nesposobn osti mRS 4-5 smrt mRS 6

42 Slide No. 42 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 BEZBEDONOSNI PROFIL

43 Slide No. 43 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Od izdavanja licence 1996, više od 700000 standardnih doza (90 µg kg-1 40-kg individue) rFVIIa je administrirano pacijentima sa kongenitalnom hemofilijom sa inhibitorima ili stečenom hemofilijom. 16 slučajeva tromboza (10 arterijskih (akutni infarkt miokarda (AIM) ili cerebrovaskularni inzult (CVI)) i 6 venskih) i 2 slučaja diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK-a) su spontano prijavljena i opisana od 1996 do aprila 2003. Abshire T, Kenet G. Recombinant factor VIIa: review of efficacy, dosing regimens and safety in patients with congenital and acquired factor VIII or IX inhibitors. J Thromb Haemost. 2004; 2: 899-909.

44 Slide No. 44 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Studija 2159: Sažetak bezbednosti (svi pacijenti) Bezbedonosni problemi nisu identifikovani Nije bilo porasta MOF-a i/ili ARDS-a ni u jednoj trauma grupi tretiranoj rFVIIa Nije bilo porasta incidence: –neželjenih dogadjaja –tromboembolijskih fenomena Svi pacijenti

45 Slide No. 45 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 Fatalna i arterijska tromboembolijska ozbiljna neželjena dejstva u ICH studiji Fatalna ili onesposobljavajuća troemboembolijska neželjena dejstva su se javila kod 2% pacijenata tretiranih rFVIIa kao i kod 2% onih u placebo grupi Ozbiljna arterijska tromboembolijska neželjena dejstva su se statistički češće javčjala kod rFVIIa terapije (5%) nego kod placeba (0%). Ovo poremećaji su se manifestovali u formi miokardnih ishemija i cerebralnih infarkta. Najveći broj pacijenata se od ovih komplikacija oporavio bez komplikacija.

46 Slide No. 46 Jovan P Antović NovoSeven 12-Nov-05 NovoSeven® terapija izbora u urodjenoj hemofiliji sa inhibitorima i stečenim hemofilijama NovoSeven® aktivira koagulaciju NA MESTU OZLEDE NovoSeven® efikasna i BEZBEDNA terapija NovoSeven® je obećavajući tretman masivnih i po život opasnih krvarenja uključujući ona u traumi i ICH-u


Download ppt "REKOMBINOVANI AKTIVIRANI FAKTOR VII (NovoSeven®) Jovan P. Antovic MD, PhD, Medical Advisor Novo Nordisk A/S ROSEE Ljubljana, Slovenia."

Similar presentations


Ads by Google