Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Addition and Subtraction Equations

Similar presentations


Presentation on theme: "Addition and Subtraction Equations"— Presentation transcript:

1 Addition and Subtraction Equations
Algebra Addition and Subtraction Equations Free powerpoints at

2 65.9 31.5 = a

3 15 42 + y = 57

4 88.58 x =

5 96 23+ y = 119

6 81 x - 32 = 49

7 10.16 x = 30.14

8 69.47 y =114.05

9 53 45 + y = 98

10 69 x + 23 = 92

11 35 x - 9 = 26

12 46 36 = a -10

13 100 36 = a - 64

14 91 96 + y =187

15 70 x + 72 =142

16 72 x - 5 = 67

17 26 69 + y = 95

18 2 91+ y = 93

19 94 x - 75 = 19

20 62.96 x =12.17

21 81 x - 32 = 49

22 28 x + 27 = 55

23 47 x + 1 = 48

24 28.14 18.73 = a

25 58 12 = a - 46

26 100 97 = a - 3

27 94 12 + y = 106

28 93 x + 69 =162

29 81.4 y = 93.6

30 76 x + 41=117

31 70 39 = a - 40

32 30.66 x =

33 85.52 y =114.88

34 98 7 = a - 91

35 60.1 x = 47.8

36 53 x + 45 = 98

37 47 4 = a - 43

38 100 67 = a - 33

39 31 x - 14 =17

40 99 24 + y =123

41 82.95 x = 117.4

42 9.43 x = 38.68

43 56.75 49.2 = a

44 28 77 + y =105

45 25 70 + y= 95

46 96 x - 50 = 45


Download ppt "Addition and Subtraction Equations"

Similar presentations


Ads by Google