Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INTERCULTURAL DIALOGUE THROUGH MUSIC

Similar presentations


Presentation on theme: "INTERCULTURAL DIALOGUE THROUGH MUSIC"— Presentation transcript:

1 INTERCULTURAL DIALOGUE THROUGH MUSIC
COMENIUS 2008 INTERCULTURAL DIALOGUE THROUGH MUSIC UNITED KINGDOM BULGARIA ITALY GERMANY CYPRUS POLAND FRIENDSHIP DICTIONARY SLOVENIA CZECH REPUBLIC

2 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
1.Hello Здравей /Zdravei/ Zdravo Cześć /cheshch/ Hallo Ahoj [‘ahoi] Ciao / ʧiao/ Γεία σου /Yia su / 2.Goodbye Довиждане /Dovizhdane/ Nasvidenje Do widzenia /doh vidzehnya/ Auf Wiedersehen Nashledanou [‘nasxle,danou] Arrivederci /arrivederʧi/ 3.Thank you Благодаря /Blagodarya/ Hvala Dziękuję /dzenkooyeh/ Danke sehr Děkuji [‘djekuji] Grazie /gratʦie/ Ευχαριστώ /Efharisto / 4.Sorry Съжалявам /Sazhalyavaм/ Oprosti Przepraszam /pshehprashahm/ Entschuldigung, Verzeihung Promiň/te [‘prominj/te] Scusa Scusi /zkuza/ Συγνώμη /Signomi / 5.Help Помощ /Pomosht/ Pomoč /Pomoch/ Pomoc /pomotz/ Hilfe [‘pomoc] Aiuto /ajuto/ Βοήθεια /Voithia / 6.Please Моля /Molya/ Prosim Proszę /prosheh/ Bitte Prosím [‘prosi:m] Per favore /Per favore/ Σε παρακαλώ /Se parakalo / 7.Good Добър /Dobar/ Dobro Dobry /dobri/ Gut Dobrý [‘dobri:] Bene-buono /Bene bwono/ Καλό /Kalo /

3 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT 8.Bad
Лош /losh/ Slabo Zły /zuyh/ Schlecht Špatný [‘shpatni:] Male cattivo /Male kativo/ Κακό /Kako / 9. I’m pleased to meet you Приятно ми е да се запознаем /Priyatno mi e da se zapoznaem/ Vesel sem, da sem te spoznal. Miło mi cię poznać /meeuoh mee cheh pohznach/ Ich freue mich, dich/Sie yu treffen Těší mne, že tě/vás poznávám.* [‘tjeshi: mne zhe tje/va:s ‘pozna:va:m] Piacere di conoscerti /pjatʃere di konoʃerti/ Χάρηκα που σε γνώρισα /Harika pu se gnorisa/ 10. How are you? Как си? / Kak si ?/ Kako si? Jak się masz? /yahk sheh mash/ Wie geht es dir­ Jak se máš? [‘jak se ‘ma:sh/] Come stai? /Kome ztai ?/ Πώς είσαι? /Pos ise?/ 11. I am fine thank you Добре съм /Dobre sam/ Dobro sem, hvala Dobrze, dziękuję /dobje, dzehnkooyeh/ Danke, gut /Danke gu:t/ Dobře, děkuji. [‘dobrze ‘djekuji] Sto bene Grazie /Zto bene grattsie/ Καλά ευχαριστώ /Kala efharisto / 12. What is your name? Как се казваш? /Kak se kazvash Kako ti je ime? Jak masz na imię? /yahk mash nah eemyeh/ Wie heisst du /Wi haist du?/ Jak se jmenuješ jmenujete? [‘jak se ‘jmenujesh/] Come ti chiami ? /Kome ti kjami ?/ Πως σε λένε? /Pos se lene?/ 13. My name is Казвам се... /Az se kazvam./ Ime mi je (Sem…) Mam na imię… /mam nah eemyeh/ Ich heisse... /Ich haise…/ Jmenuji se… [‘jmenuji se] Mi chiamo.. /Mi Kjamo../ Το όνομα μου είναι /To onoma mu ine/ 14. I am Аз съм.. /Az sam/ Jaz sem Jestem… /yestehm/ Ich bin /Ich bin/ (Já) jsem… [‘ja: ‘jsem] Io sono /Jo sono../ Είμαι /Ime…/

4 ENGLISH BULGARI-AN SLOVENI-AN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
15. We are Ние сме.. /Nie sme../ Mi smo Jesteśmy /yestehshmi/ Wir sind /Wir sind/ (My) jsme… [‘mi ‘jsme] Noi siamo /noj sjamo/ Είμαστε /Imaste …/ 16. How old are you? На колко си години? /Na kolko si godini ?/ Koliko si star? Ile masz lat? /eeleh mash lat/ Wie alt bist du /Wi alt bist du?/ Kolik ti/vám je? [‘kolik tji/va:m ‘je] Quanti anni hai ? /Kuanti anni ai ?/ Πόσο χρονών είσαι? /Poso hronon ise?/ 17. I am _years old Аз съм на..години /Az sam na….godini/ Star sem __ let. Mam…lat /mahm lat/ Ich bin...Jahre /Ich bin…Ja:re/ Je mi…let [‘je mi… ‘let] Ho …..anni /O ---anni/ Είμαι_χρονών /Ime _ hronon/ 18. Where do you live? Къде живееш /Kade zhiveesh/ Kje živiš? /Kje zivish?/ Gdzie mieszkasz? /gdzyeh myehshkash/ Wo wohnst du /Wo wonst du?/ Kde bydlíš/bydlíte [‘gde ‘bidli:sh/ Dove abiti? /Dove abiti Που μένεις? /Pu menis?/ 19. I live in Аз живея в.. /Az zhiveya v/ Živim v … /Zhivim v/ Mieszkam w… /myeshkahm v../ Ich wohne in... /Ich wo:ne in…/ Bydlím v… [‘bidli:m v] Abito a /Abito a../ Μένω... /Meno--/ 20. Where is? Къде е.? /Kade e ?/ Kje je? Gdzie jest? /gdzyeh yest/ Wo ist /Wo ist?/ Kde je…? [‘gde je…] Dov’è ? /Dov’è ?/ Που είναι /Pu ine…?? / 21. It is Това е.. /Tova e…/ To je To jest.. /to yest/ Es ist... /Es ist…/ To je… [‘to je…] È /eè/ Είναι____ /Ine …/

5 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
22. Who is? Кой е? /Koi e ?/ Kdo je? Kto jest..? /kto yest/ Wer ist...? /Wer ist…?/ Kdo je…? [‘gdo je…] Chi è ? /Ki è ?/ Ποιός είναι? /Pios ine?/ 23. He is Той е.. /Toi e../ On je On jest /on yest/ Er ist /Er ist/ (On) je… [‘on je…] Lui è /Luj è/ Αυτός είναι ... /Aftos ine / 24. She is Тя е.. /Tya e../ Ona je Ona jest /onah yest/ Sie ist /Si ist/ (Ona) je… [‘ona je…] Lei è /Lej è / Αυτή είναι ... /Afti ine/ 25. We are Ние сме /Nie sme/ Mi smo My jesteśmy /mi yestehshmi/ Wir sind /Wir sind/ (My) jsme… [‘mi jsme…] Noi siamo /Noj sjamo / Αυτοί είναι .... /Afti ine/ 26. Can I help you? Мога ли да ти помогна /Moga li da ti pomogna?/ Ali lahko pomagam? Czy mogę ci pomóc? /chi mohgeh chee pomootz/ Kann ich dir helfen? /Kann ich helfen?/ Mohu ti nějak pomoci? [‘mohu tji ‘njejak ‘pomoci] Posso aiutarti? /Posso ajutarti ? Μπορώ να σε βοηθήσω ? /Mporο na se voithisο?/ 27. Yes please, can you….. Да моля, можеш ли... /Da,molya, mozhesh li…./ Ja prosim, ali lahko… Tak proszę, czy możesz... /tak prosheh, chi mojesh/ Ja, bitte, kannst du...? /Ja, bitte, kanst du…?/ Ano, mohl bys/mohl byste… [‘ano ‘mohl bis/biste] Si per favore, Puoi... /Si,per favore, puoj / Ναί σε παρακαλώ, μπορείς? /Ne se parakalo, mporis…/ 28. Can you help me? Можеш ли да ми помогнеш /Mozhesh li da mi pomognesh? Ali mi lahko pomagaš /Ali mi lahko pomagash?/ Czy możesz mi pomóc? /chi mojesh mee pomootz/ Kannst du mir helfen? /Kanst du mir helfen?/ Můžeš/Mohl byste mi pomoci [‘mu:zhesh mi ‘pomoci] Puoi aiutarmi? /Puoj ajutarmi ? Μπορείς να με βοηθήσεις? Mporis na me voithisis?

6 ENGLISH BULGARIAN SLOVENI-AN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
29. Yes, I can help you Да мога /Da, moga./ Da, lahko ti pomagam. Tak, moge Ci pomuc. /tak, mogę chi pomootz/ Ja /Ja/ Ano, mohu ti/vám pomoci. [‘ano ‘mohu thi ‘pomoci] Si,posso aiutarti /Si, posso ajutarti/ Ναι, μπορώ. /Ne, mporo./ 30. No, I’m sorry I can’t help you Съжалявам ,не мога да ти помогна /Sazhalyavam, ne moga da ti pomogna/ Ne, žal mi je. Ne morem ti pomagati. /Ne, zhal mi je. Ne morem ti pomagat./ Nie, przykro mi, nie mogę ci pomóc. /nyeh, pshikroh mee, nyeh mohgeh chi pomootz/ Nein, tut mir leid, das geht nicht /Nain, tut mir laid, das get nicht/ Ne, bohužel ti/vám nemohu pomoci. [‘ne ‘bohuzhel tji ‘nemohu ‘pomoci] No ,mi dispiace non posso aiutarti /No,mi dizpjaʧe ,non posso ajutarti/ Όχι συγνώμη δεν μπορώ να σε βοηθήσω /Ohi, signomi den mporo na se voithiso./ 31. Can you show me? Може ли да ми покажеш? /Mozhe li da mi pokazhesh?/ Ali mi lahko pokažeš? /Ali mi lahko pokazesh?/ Czy możesz pokazać mi? /chi mojesh pokahzatch mee/ Kannst du mir... Zeigen? /Kanst du mir…zaigen? Můžeš/Můžete mi ukázat…? [‘mu:zhesh/‘ ‘mi ‘uka:zat] Puoi m mostrarmi..? /Puoj moztrarmi ?../ Μπορείς να μου δειξείς? /Mporis na mu diksis?/ 32. Yes, I can show you Да мога да ти покажа /Da,moga da ti pokazha/ Da, lahko ti pokažem. /Da, lahko ti pokazhem./ Tak, mogę pokazać ci /tak, mohgeh pokahzatch chi/ Ano, mohu ti/vám ukázat… [‘ano ‘mohu tji ‘uka:zat] Si,posso mostrarti /Si,posso moztrarti/ Ναί μπορώνα σου δείξω. /Ne, mporo na su dikso/.

7 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
33. No, I’m sorry, I don’t know Съжалявам, но не знам /Ne,sazhalyavam, no ne znam/ Ne, žal mi je, ne vem. /Ne, zhal mi je, ne vem./ Nie, przykro mi, nie wiem /nyeh, pshikroh mee, nyeh vyehm/ Nein, das weiss ich leider nicht /Nein, das wais ich leider nicht/ Ne, to bohužel nevím. [‘ne to bohuzhel ‘nevi:m] No,mi dispiace non lo so /No mi dizpjaʧe non lo so/ Όχι συγνώμη δεν ξέρω /Ohi, signomi den ksero/ 34. This is Това е.. /Tova e/ To je To jest /to yest/ Das ist... Das ist… Toto je… [‘toto ‘je…] Questo è /Kuezto è../ Αυτό είναι... /Afto ine../ 35. There is Има.. /Ima…/ Tam je Tam jest /tahm yest/ Hier ist... /Hi:r ist…/ Tam je… [‘tam ‘je…] C’è /ʧ è/ Υπάρχει... /Iparhi.../ 36. There are Има /Ima…/ Tam so Tam są /tahm som/ Hier sind.. /Hi:r sind/ Tam jsou… [‘tam ‘jsou…] Ci sono ʧi sono i sono Υπάρχουν... /Iparhun…/ 37. They are Те са / Te sa/ Oni so Oni są /onee som/ Sie sind /Si sind/ (Oni) jsou… [‘onji jsou] Loro sono /Loro sono/ Αυτή είναι.... /Afti ine../ 38. We are Ние сме /Nie sme/ Mi smo My jesteśmy /mi yestehshmi/ Wir sind /Wir sind/ (My) jsme… [‘mi ‘jsme…] Noi siamo /Noi sjamo / Εμείς είμαστε... /Emis imaste…/ 39. Music Mузика /Muzika/ Glasba Muzyka /moozikah/ Musik Hudba, muzika [‘hudba ‘muzika] Musica /mwzica/ Μουσική /Musiki /

8 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
40. I come from Аз идвам от... /Az idvam ot.../ Prihajam iz Pochodzę z /pohodzem z/ Ich komme aus /Ich komme aus/ Jsem z… [‘jsem z…] Vengo da.. /Vengo da/ Είμαι από... /Ime apo…/ 41. Friend Приятел /priyatel/ prijatelj Przyjaciel /pshiyachehl/ Freund /Froind/ Kamarád, přítel [‘kamara:d ‘przi:tel] Amico- amica /Amiko-amika/ Φίλος /Filos/ 42. Is everything OK? Всичко наред ли е? /Vsichko nared li e ?/ Ali je vse v redu? Czy wszystko w porządku? /chi fshistko v pohjontkoo/ Ist alles in Ordnung? /Ist alles in Ordnung?/ Je vše v pořádku? [‘je vshe f ‘porza:tku] È tutto a posto ? /È tutto a pozto?/ Είναι όλα εντάξει? /Ine ola entaksi?/ 43. Yes, everything is fine Да, всичко е наред /Da, vsichko e nared/ Da, vse je v redu. Tak, wszystko w porządku /tak Ja, alles ist okay /Ja, alles ist okay/ Ano, všechno je OK. [‘ano ‘fshexno je ,ou ‘kei] Si,tutto bene /Si,tutto bene/ Ναι, όλα είναι εντάξει /Ne, ola ine entaksi/ 44. Do you understand me? Разбираш ли ме? /Razbirash li me/ Ali me razumeš? /Ali me razumesh/ Czy mnie rozumiesz? /chi mnyeh rozoomyehsh/ Kannst du мich Verstehen? /Kannst du mich verstehen?/ Rozumíš/rozumíte mi? [‘rozumi:sh/rozumi:te mi] Mi capisci? /Mi kapiʃi?/ Με καταλάβεις? /Me katalavis?/

9 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
45. Yes, I can understand you Да, разбирам те /Da, razbiram te/ Da, razumem te. Tak, rozumiem Cię /tak, rozoomyem cheh/ Ja /Ja/ Ano, rozumím ti [‘ano rozumi:m tji] Si,ti capisco /Si,ti kapizko/ Ναι σε Καταλάβω /Ne se katalavo./ 46. No, I’m sorry, I cannot Съжалявам, но не те разбирам /Sazhalyavam, ne te razbiram?/ Žal mi je, ne razumem te. /Zhal mi je, ne razumem te./ Nie, przykro mi, nie Cię /nyeh, pshikro mee, nyeh Nein, tut mir leid, ich verstehe dich nicht /Nain, tut mir laid, ich verschtehe dich nicht/ Ne, bohužel ti/vám nerozumím. [‘ne bohuzhel tji/va:m ‘nerozumi:m No,mi dispiace non capisco /No, mi dizpjatʈʃe Non kapizko/ Όχι συγνώμη δεν Καταλαβαίω /Ohi signomi den katalavo 47. I am Looking for. Търся.. /Tarsya../ Pričakujem . /Prichakujem Szukam /shookahm Ich suche... /Ich suche…/ Hledám… [‘hleda:m…] Sto cercando... /Zto tʃerkando/ Γυρεύω... /Girevo../ 48. It is over there Ей гам е. /Ei tam e/ Tam je na drugi strani. To jest tam /to yest tam/ Es ist dort /Es ist dort/ Je to tam [‘je to ‘tam] È laggiù /È ladʤju/ Είναι εκεί. /Ine eki./ 49. What do you think? Какво мислиш? /Kakvo mislish? Kaj misliš? /Kaj mislish?/ Co myślisz? /tzo mishleesh/ Was meinst du dazu? /Was mainst du dazu?/ Co myslíš/ myslíte? [co ‘misli:sh/ misli:te] Cosa pensi ? /Koza penzi ?/ Τι νομίζεις? /Ti nomizis?/ 50. I think….. Аз мисля /Az mislia/ Mislim… Myślę… /mishle/ Ich denke... /ich meine... /Ich denke, ich maine… Myslím, že… [‘misli:m zhe…] Penso /penso/ Νομίζω /Nomizo…/ 51. We think.. Ние мислим... /Nie mislim…/ Mislimo… Myślimy /mishleemi Wir denken... /Wir denken/ /‘misli:m zhe/ Noi Pensiamo /Noi pensiamo/ Νομίζουμε /Nomizume…/ CYPRIOT

10 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
52. Do you like…..? Харесваш ли? /Haresvash li.? Ali ti je všeč? /Ali ti je vsech…?/ Czy lubisz? /chi loobeesh/ Magst du... /Magst du…??/ Máš rád/Máte rád…? [‘ma:sh/ma:te ra:d] Ti piace ? /Ti piaʧe?/ Σου αρέσει? /Su aresi...?/ 53. I like….. Аз харесвам.. /Az haresvam…/ Všeć mi je ... /Vsech mi je…/ Lubię.. /loobyem/ Ich mag... /Ich mag../ Mám rád… [‘ma:m ra:d …] Mi piace /Mi piaʧe?/ Μου αρέσει /Mu aresi…/ 54. We like….. Ние харесваме /Nie haresvame/ Všeč nam je . /Vsech nam je../ Lubimy.. /loobeemi/ Wir moegen... /Wir moegen../ Máme rádi… [‘ma:me ra:dji] Ci piace / ʧi piaʧe/ Μας αρέσει /Mas aresi…/ 55. I have a good idea Имам добра идея /Imam dobra ideya Imam dobro idejo. Mam dobry pomysł /mahm dobri pomisu/ Ich habe eine gute Idee /Ich habe eine gute Ide:/ Mám dobrý nápad. [‘ma:m dobri: ‘na:pad] ho una bella idea /O una bella idea/ Έχω μια καλή ιδέα. /Eho mia kali idea/ 56. That’s a Това е добра идея /Tova e dobra ideya/ To je dobra ideja. To dobry pomysł /to dobri Das ist eine /Das ist aine gute Ide:/ To je dobrý nápad. [‘to je ‘dobri: ‘na:pad] È una bella idea /È una bella idea/ Αυτή είναι καλή ιδέα /Afti ine kali idea/ 57. Do you play an instrument? Свириш ли на инструмент? /Svirish li na instrument ?/ Ali igraš kakšen /Ali igrash Kakshen instrument?/ Czy grasz na instrumencie? /chi grash nah eenstroomen-cheh/ Kannst du ein Instrument spielen? /Kant du ain Instrument schpielen?/ Hraješ е na Nějaký hudební nástroj? [‘hrajesh na ‘njejaki: ‘hudbni: ‘ Suoni uno strumento ? /Swoni uno ztrumento ?/ Παίζεις κανένα όργανο? /Pezis kanena organo?/ 58. Yes, I play the….. Да ,свиря на.. /Da, svirya na…/ Da, igram… Tak, gram na… /tak, grahm na/ Ja, ich Spi:le... /Ja, ich schpi:le…/ Ano, hraji na… [‘ano ‘hraji na…] Si suono il/la /Si,swono il/la/ Ναι, παίζω το.... /Ne pezo to…./

11 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
59. Piano Пиано /piano/ klavir Pianino /pyahneeno/ Klavier /Klavi:r/ Klavír [‘klavi:r] Piano /pjano/ Πιάνο /Piano/ 60. Keyboard Йоника / iyonika/ Klaviatura Keyborad/ organy /orgahni/ /Kibo:rd/ [‘keibo:rd] Tastiera /taztjera/ Αρμόνιο / Armonio/ 61. Violin Цигулка /tsigulka/ violina Skrzypce /skshiptzeh/ Geige /Gaige/ Housle [‘housle] Violino βιόλι /Violi/ 62. Guitar Китара /kitara/ kitara Gitara /gitara/ Gitarre /Gitare/ Kytara [‘kitara] Chitarra Κιθάρα /Kithara/ 63. Choir Хор /hor/ zbor Chór /hoor/ Chor /Ko:r/ Sbor [‘zbor] coro χορωδία /Horodia/ 64. What’s your hobby? Какво е твоето хоби? /Kakvo e tvoeto hobi ?/ Ali imaš kakšen hobi? /Ali imash kakshen hobi?/ Jakie jest twoje hobby? /yakyeh yest tvoyeh hobby/ Welches Hobby hast du? /Welches hobbi hast du?/ Jakémáš /máte koníčky [‘jake: ma:sh/ma:te ‘konji:tƒki] Qual’è il tuo hobby Τι ενδιαφέροντα έχεις? /Τι endiaferonta exis?/ 65. Travelling Да пътувам /Da patuvam/ Potovanje Podróżowanie /podroojova-nye/ Reisen /Raisen/ Cestování [‘cesto,va:nji] Viaggiare Να ταξιδεύω /Na taksidevo/

12 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
66. Sport football, basketball, swimming, Table tennis, tennis, cycling, running, Спорт-футбол, баскетбол, тенис бягане, плуване колоездене /Sport – futbol, basketbol, tennis na masa, biyagane, pluvane, koloezdene/ Sport – nogomet, košarka, plavanje, namizni tenis, tenis, tek, kolesarjenje /Shport kosharka, Namizni tennis, tennis, tek, Kolesarjenje/ Sport, piłka nożna, koszykówka, pływanie, tenis stołowy, Tenis, kolarstwo, Bieganie /sport, Peeukah nojnah, koshikoovkah puivanyeh, tenis stouovi, tenis, kolarstvo, byehganyeh Schort Fussball Fu:sbal Basketball, Ba:sketbal Schwimmen Schwimmen, Tischtennis, Tischtennis Tennis, Tennis Laufen, Laufen Fahrrad Fahren Fa:rad Fa:ren Sport: fotbal, basketbal, plavání, stolní tenis, tenis, běh, jízda na kole [‘sport ‘fodbal ‘baskedbal ‘plava:nji: ,stolnji: ‘tenis ‘tenis ‘bjex ‘ji:zda na ‘kole] Sport-calcio basket-nuoto tennis datavolo, corsa, ciclismo Ποδόσφαιρο, καλαθόσφερα. Κολύμπι, πινκ πονκ, τέννις τρέξιμο, ποδηλασία /Podosfero,kalathosfera, kolimpi, ping pong, tennis, treksimo, podilasia/ 67. Reading Да чета /Da cheta Branje Czytanie /chitanyeh/ Lesen /Lesen/ Četba [‘tƒedba] leggere διάβασμα /Diavasma / 68. Dancing Да танцувам /Da tantsuvam/ Plesanje Taniec /tanyetz/ Tanzen /Tantzen/ Tanec [‘tanec] Ballare Χορός /Horos /

13 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
69. Singing Да пея / Da peya/ Petje Śpiewanie /shpyevanyeh/ Singen /Singen/ Zpěv [‘spjef] Cantare Τραγούδι /Tragoudi / 70. Playing computer games Да играя на компютърни игри /Da igraya na kompyutarni igri/ Igranje igric na računalniku. /Igranje igric na Rachunalniku/ Granie w gry Komputerowe /grahnyeh vgri komputeroveh/ Computerspie e spielen /Kompjuterschi:le schpi:len/ Hraní počítačových her [‘hrani: ‘pot ƒi:tat ƒovi:x ‘her] Giocare al /computer/ Να παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδι /Na pezo ilektronika pehnidia/ 71. Good Morning /afternoon Добро утро, добър ден /Dobro utro , Dobar den/ Dobro jutro /Dober dan/ Dzień dobry /dzyen dobri/ Guten Morgen/Mittag /Gu:ten Morgen/ Dobré ráno/odpoledne [,dobře: ‘ra:no/otpoledne] Buongiorno Buon Pomeriggio Bwon ʤjorno /Bwon pomeriʤjo/ Καλήμερα / καλό απόγευμα /Kalimera kalo apogevma/ 72. Would you like to drink/eat/ go out. Искаш ли да пиеш,да ядеш нещо,да излезем? /Iskash li… da piesh neshto / da yadesh neshto / da izlezem Ali bi želel kaj popiti/ pojesti/ iti ven? /Ali bi zhelel kaj …. popiti/ pojesti/ iti ven/ Czy chciałbyś pić/jeść/ wyjść? /chi hchaubish yeshch/ peech/ viyshch/ Moechtest du gerne...trinken, essen, fortgehen? /Moechtest du gerne trinken, esen, fortgehen?/ Chtěl bys/chtěli byste... jíst/pít/jít ven? [‘xtjel bis/chtjeli biste… ji:st/pi:t/ji:t ven] Vorresti …bere/ mangiare/uscire ? /Vorrezti bere? Manʤjare? Uʃire?/ Θα ηθέλες κάτι να πιείς? Κάτι να φάεις? Να πάμε εξω? /Tha itheles... kati na piis? Kati na fais? Na pame ekso?/

14 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
73. Could you repeat this? Би ли повто- рил това? /Bi li povtoril tova ?? Ali lahko to ponoviš? /Ali lahko ponovish to?/ Czy mógłbyś to powtórzyć? /chi moogubish to povtoojich/ Bitte wiederhole das /Bitte wi:derho:le das/ Můžeš/Můžete to zopakovat? [‘mu:zhesh to ‘uopakovat Potresti ripetere per favore? /Potrezti ripetere per favore ?/ Μπορείς να το επαναλάβεις? /Mporis na to epanalavis? 74. Please, speak slowly. Моля ,говори бавно /Molya,govori bavno/ Prosim, govori počasi. /Prosim, govori pochasi./ Proszę mówić Powoli /prosheh mooveech povolee/ Bitte, sprich langsam /Bitte schrich langsam/ Mluv/te, prosím, pomalu. [‘mluf/mlufte ‘prosi:m ‘pomalu] Per favore,parla Lentamente /Per favore parla lentamente/ Σε παρακαλώ, μίλα πιό αργά/ /Se parakalo, mila pio arga./ 75. Toilet Тоалетна /toaletna/ stranišče /Stranische/ Toaleta /toaletah/ Toilette /Toilette/ Záchod [‘za:xot] Toilet /twalet/ Τουαλέτα /Tualeta/ 76. School Училище /uchilishte/ šola /shola/ Szkoła /shkouah/ Schule Schu:le Škola [‘shkola] Scuola /skwola/ Σχολείο /Sholio/ 77. Tea Чай /chai/ čaj /Chaj/ Herbata /herbahtah/ Tee /Te:/ Čaj [‘tƒaj] Te te Τσάι /Tsai/ 78. Juice Сок /sok/ Sok Sok /sok/ Saft /Saft/ Džus [‘dzhus] Succo suko Χυμός /Himos/ 79. Great Страхотно /strahotno/ veliko Wspaniale /vspanyaleh/ Toll/Klasse /Toll Klasse/ Velký/bezva [‘velki:/bezva] Grandioso grandiozo Τέλεια /Telia/

15 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
80. I’m not well. Не съм добре /Ne sam dobre/ Nisem dobro (ne pochutim se dobro) Nie czuję się dobrze /nyeh chooyem she dobjeh/ Mir geht es nicht gut /Mir ge:t es nicht gu:t/ Není mi dobře. [‘nenji: mi ‘dobrze] Non sto bene /Non zto bene/ Δεν είμαι κάλα /Den ime kala./ 81. I’m a vegetarian. Аз съм вегетарианец /Az sam vegetarianets / /vegetarianka/ Sem vegetarijanec. Jestem wegetariani-nem/ /yestem vegetaryaneenehm/vegeta-ryankom Ich bin Vegetarier /Ich bin Wegetarier/ Jsem vegetarián [‘jsem ‘vegetaria:n] Sono vegetariano/ /Sono veʤetarjano/ Είμαι χορτοφάγος /Ime hortofagos./ 82. I’m allergic to….. nuts. Алергичен/алергична съм към.. ядки /Alergichen/а sam kam….yadki. Alergičen/alergična sem na orehe /Alergichen/а sem na …. orehe/ Mam uczulenie na … orzechy /mam oochoolenyeh na ojehi/ gegen...Nuess e allergisch /Ich bin gegn Nuesse allergisch/ Mám alergii na… ořechy. [‘ma:m ‘alergi i ‘naorzexi] allergico alle Noccioline /Sono allerʤiko Alle notʃjoline / Είμαι Αλλεργικός στους ξηρούς καρπούς. /Ime allergikos stous ksirus karpus./ 83. Hospital Болница /bolnitsa/ Bolnišnica /Bolnishnica/ Szpital /shpeetal/ Krankenhaus /Krankenhaus Nemocnice [‘nemocnjice] Ospedale /ozpedale Νοσοκομείο /Nosokomio/

16 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
84. I have a headache/stomach ache. Боли ме глава,стомах /Boli me glava, Stomah/ Boli me glava/ Zhelodcu (trebuhu) Boli mnie głowa/ brzuch /bolee mnyeh guovah/ bjooh Ich habe Kopfweh/ Magenschmerzen /Ich habe Kopfwe:, Magenschmerzen Bolí mne hlava/břicho [‘boli: mne ‘hlava/brzixo Ho mal di Testa / mal di stomaco /O mal di tezta,mal di ztomako/ Έχω πονοκέφαλο / στομαχόπονο /Eho ponokefalo/ stomahopono/ 85. Doctor Лекар /lekar/ Zdravnik Lekarz/ doktor /lehkazh/ doktor/ Arzt /Arzt/ Lékař [‘le:karz] Dottore /dottore/ Γιατρός /Giatros/ 86. I want…. Искам /Iskam…/ Želim … /Zhelim/ Chcę /htzem/ Ich moechte... /Ich moechte../ Chci… [‘xci…] Io voglio /Jo voʎːjo/ Θέλω /Thelo…/ 87. I have Имам.. /Imam…/ Imam Mam /mam/ Ich habe... /Ich habe…/ Mám… [‘ma:m…] Io ho /Jo o/ Έχω /Eho…/ 88. Parents Родители /roditeli/ Starši /Starshi/ Rodzice /rodzeetzeh/ Eltern /Eltern/ Rodiče [‘rodjitƒe] Genitori /ʤenitori/ Γονείς /Gonis…/ 89. Mother Майка /maika/ Mati Matka /matkah/ Mutter /Mutter [‘matka] Madre /Madre/ μαμά /Mama/ 90. Brother Брат /brat/ Brat Bruder /Bru:der/ Bratr [‘bratr] Fratello /fratelloб Αδελφός /Adelfos/

17 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT Sestra
91. Sister Сестра /sestra/ Sestra Siostra /shostra/ Schwester [‘sestra] Sorella sorella αδελφή /Adelfi/ 92. Family Семейство /semeistvo/ Družina /Druzhina/ Rodzina /rodzeenah/ Familie /Familie/ Rodina [‘rodjina] Famiglia /famiʎːja/ Οικογένεια /Ikogenia/ 93. Holiday Празник /Praznik/ Praznik Świeto/ Wakacje /shvento/ vakatzyeh/ Ferien /Ferien/ Prázdniny [‘pra:zdnjini] Vacanza /vakanʦa/ Διακόπες /Diakopes/ 94. What do you want to do? Какво искаш да правиш? /Kakvo iskash da pravish ?/ Kaj želiš delati? /Kaj zhelish pocheti?/ Co chcesz robić? /tzo htzesh robeech/ Was мoechtest du gerne machen? /Was moechtest du gerne machen?/ Co chceš/chcete dělat? [‘co xcesh/xcete ‘djelat] Cosa vuoi fare? /Koza vwoi fare ?/ Τι θέλεις να κάνεις? /Ti thelis na kanis?/ 95. Are you thirsty/ hungry/ tired? Жаден ли си?Гладен ли си?Изморен ли си? /Zhaden li si , Gladen li si , Izmoren li si ?/ Ali si žejen/ lačen/ utrujen? /Ali si zhejen/ lachen/ utrujen?/ Czy chce ci się pić/ czy jesteś głodny/ zmęczony? /chi htzeh chi shem peech/chi yestesh guodni/ zmenchoni/ Hast du Durst/Hunger/Bist du muede? /Hast du Durst/Hunger? Bist du muede?/ Máš/máte žízeň/hlad? Jsi/Jste unavený [‘ma:sh/ma:te zhi:zenjIhlad‘jsi/jste ‘unaveni:] Hai sete ? Hai fame? Sei stanco/a? /Ai sete, Ai fame? Sei ztanco/a/ Είσαι διψασμένος? /Ise dipsasmenos? Κουρασμένος? /Kurasmenos?/ Pinasmenos? 96. Teacher Учител /uchitel/ Učitelj /Uchitelj/ Nauczyciel /naoochichel/ Lehrer /Le:rer/ Učitel [‘utƒitel] Insegnante /inseɲɲ ante/ Δάσκαλος /Daskalos/

18 ENGLISH BULGARIAN SLOVENIAN POLISH GERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT
97. My favourite … subject/activity Моят любим предмет, занимание е.. /Moyat lyubim predmet , zanimanie е../ Moj najljubši predmet/ dejavnost … /Moj najljubshi … Predmet /dejavnost…/ Mój ulubiony przedmiot /czynność /mooy ooloobyoni pshedmyot/ chinnoshch Mein Lieb Lingsfach ist.. /ichmache am liebsten.. /Main Li:blingsfach ist…/ich mache am li:bsten/ Můj oblíbený předmět/činnost je… [‘mu:j ‘obli:beni: ‘przedmjet ‘tƒinost je…] La mia materia / Attività preferita è…. /La mja materja Attività preferita è/ Το αγαπημένο μου μάθημα είναι /To agapimeno mu mathima ine.../ 98. What’s your favourite colour? Кой е любимият ти цвят? /Koi e lyubimiyat ti tsvyat ?/ Katero barvo imaš najraje? /Katero bravo imash najraje?/ Jaki jest twój ulubiony kolor? /yakee yest tvooy ooloobyoni kolor/ Welche Farbe magst du am liebsten /Welche Farbe ma:gst du am li:bsten?/ Jaká je Tvoje /vaše оblíbe á barva? [‘jaka: je ‘tvoje/vashe ‘obli:bena: ‘barva] Qual’è il tuo Colore preferito? /Kwal’è il two kolore preferito?/ Ποιό είναι το αγαπημένο σου χρώμα /Pio ine to agapimeno su hroma?/ 99. What kind of movies do you prefer? Какви филми предпочиташ да гледаш? /Kakvi filmi зredpochitash da gledash ?/ Kakšne filme najraje gledaš? /Kaksne filme najraje gledash?/ Jaki rodzaj filmów lubisz? /yakee rodzay feelmoov loobeesh/ Welche Filme magst du? /QWelche Filme ma:gst du?/ Jaké máš /máte rád filmy? [‘jake: ma:sh/ma:te ra:d ‘filmi] Che tipo di Film preferisci? /Ke tipo di film preferiʃi?/ Τι ταινίες σου αρέσουν? /Ti tenies su aresun?/ 100. Do you have a boyfriend /girlfriend ? Имаш ли си гадже? /Imash li si gadje?/ Ali imaš fanta/dekle? /Ali imash fanta / dekle? / Czy masz chłopaka/ dziewczynę? /chi mash huopakah/dzyevchineh/ Hast du einen Freund/eine Freundin /Hast du einen Froind? Eine Froindin?/ Máš/máte přítele/přítelkyni [‘ma:sh/ma:te przi:tele/przi:telkinji] Hai un ragazzo / Ragazza? /Ai un ragatʦo una ragatʦa?/ Έχεις φίλο? Φιλενάδα? /Exis filo?/filenada?/

19 INTERCULTURAL DIALOGUE THROUGH MUSIC
COMENIUS 2008 INTERCULTURAL DIALOGUE THROUGH MUSIC Italian Slovenian German English Italian Czech Polish Bulgarian English Italian Polish Cypriot German Cypriot Czech FRIENDSHIP DICTIONARY Bulgarian Slovenian English Czech Polish Bulgarian German


Download ppt "INTERCULTURAL DIALOGUE THROUGH MUSIC"

Similar presentations


Ads by Google