Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Volume 25, Issue 4, Pages (April 2014)

Similar presentations


Presentation on theme: "Volume 25, Issue 4, Pages (April 2014)"— Presentation transcript:

1 Volume 25, Issue 4, Pages 547-548 (April 2014)
Cbx4 Governs HIF-1α to Potentiate Angiogenesis of Hepatocellular Carcinoma by Its SUMO E3 Ligase Activity  Jie Li, Ying Xu, Xi-Dai Long, Wei Wang, Hui-Ke Jiao, Zhu Mei, Qian-Qian Yin, Li-Na Ma, Ai-Wu Zhou, Li-Shun Wang, Ming Yao, Qiang Xia, Guo-Qiang Chen  Cancer Cell  Volume 25, Issue 4, Pages (April 2014) DOI: /j.ccr Copyright © 2014 Elsevier Inc. Terms and Conditions

2 Figure 8 In Vivo Effects of Cbx4 on Tumor Invasion
Cancer Cell  , DOI: ( /j.ccr ) Copyright © 2014 Elsevier Inc. Terms and Conditions


Download ppt "Volume 25, Issue 4, Pages (April 2014)"

Similar presentations


Ads by Google