Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Generation of Genetically Modified Mice by Oocyte Injection of Androgenetic Haploid Embryonic Stem Cells Hui Yang, Linyu Shi, Bang-An Wang, Dan Liang,

Similar presentations


Presentation on theme: "Generation of Genetically Modified Mice by Oocyte Injection of Androgenetic Haploid Embryonic Stem Cells Hui Yang, Linyu Shi, Bang-An Wang, Dan Liang,"— Presentation transcript:

1 Generation of Genetically Modified Mice by Oocyte Injection of Androgenetic Haploid Embryonic Stem Cells Hui Yang, Linyu Shi, Bang-An Wang, Dan Liang, Cuiqing Zhong, Wei Liu, Yongzhan Nie, Jie Liu, Jing Zhao, Xiang Gao, Dangsheng Li, Guo-Liang Xu, Jinsong Li Cell Volume 149, Issue 3, Pages 605-617 (April 2012) DOI: 10.1016/j.cell.2012.04.002 Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

2 Figure 1 Cell 2012 149, 605-617DOI: (10.1016/j.cell.2012.04.002) Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

3 Figure 2 Cell 2012 149, 605-617DOI: (10.1016/j.cell.2012.04.002) Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

4 Figure 3 Cell 2012 149, 605-617DOI: (10.1016/j.cell.2012.04.002) Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

5 Figure 4 Cell 2012 149, 605-617DOI: (10.1016/j.cell.2012.04.002) Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

6 Figure 5 Cell 2012 149, 605-617DOI: (10.1016/j.cell.2012.04.002) Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

7 Figure 6 Cell 2012 149, 605-617DOI: (10.1016/j.cell.2012.04.002) Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

8 Figure S1 Cell 2012 149, 605-617DOI: (10.1016/j.cell.2012.04.002) Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

9 Figure S2 Cell 2012 149, 605-617DOI: (10.1016/j.cell.2012.04.002) Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

10 Figure S3 Cell 2012 149, 605-617DOI: (10.1016/j.cell.2012.04.002) Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

11 Figure S4 Cell 2012 149, 605-617DOI: (10.1016/j.cell.2012.04.002) Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

12 Figure S5 Cell 2012 149, 605-617DOI: (10.1016/j.cell.2012.04.002) Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

13 Figure S6 Cell 2012 149, 605-617DOI: (10.1016/j.cell.2012.04.002) Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

14 Cell 2012 149, 605-617DOI: (10.1016/j.cell.2012.04.002) Copyright © 2012 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions


Download ppt "Generation of Genetically Modified Mice by Oocyte Injection of Androgenetic Haploid Embryonic Stem Cells Hui Yang, Linyu Shi, Bang-An Wang, Dan Liang,"

Similar presentations


Ads by Google