Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

تنظیمات Route جهت مودم های Linksys

Similar presentations


Presentation on theme: "تنظیمات Route جهت مودم های Linksys"— Presentation transcript:

1 تنظیمات Route جهت مودم های Linksys
[AD-14-TB ]

2 درقسمت Basic Setup بعد از تنظیم مودم همانند تنظیمات NAT در قسمت Local IP Address یکی از IP ها را با Subnet Mask وارد می نماییم سپس DHCP Server را غیرفعال نموده و در نهایت گزینه Save Settings را کلیک می نماییم.

3

4 سپس در قسمت Setup گزینه Advanced Routing را انتخاب کرده و در این صفحه گزینه NAT را غیرفعال نموده و در نهایت گزینه Save Settings را کلیک می نماییم.

5 تهیه و تنظیم : Maintenance Team
موفق باشید تهیه و تنظیم : Maintenance Team پاییز 1390


Download ppt "تنظیمات Route جهت مودم های Linksys"

Similar presentations


Ads by Google