Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

آشنایی با الکتروشوک و آموزش نحوه کار با دستگاه

Similar presentations


Presentation on theme: "آشنایی با الکتروشوک و آموزش نحوه کار با دستگاه"— Presentation transcript:

1 آشنایی با الکتروشوک و آموزش نحوه کار با دستگاه
آشنایی با الکتروشوک و آموزش نحوه کار با دستگاه

2 ایست قلبی

3

4

5 الکتروشوک چه کاری انجام می‌دهد؟

6 دستگاه‌های الکتروشوک چه انواعی دارند؟

7

8 مقایسه دستگاه‌های تک‌فاز و دوفاز

9

10 آشنایی با قسمت های مختلف دستگاه

11 پانل جلو

12 پانل جلو

13 پدال ها

14 پانل سمت پشت

15 پانل سمت چپ

16 پانل بالا

17 عملکردهای اصلی دستگاه

18 عملکردهای اصلی دستگاه

19 مانیتورینگ

20 مانیتورینگ

21 نشانگرهای عملکرد باتری

22 عملکردهای اصلی دستگاه

23 برای شوک دادن چه مراحلی را باید طی کنیم؟

24 انتخاب مود و میزان انرژی

25 نمایی از صفحه مانیتور در حالت دفیبریلاسیون

26 آماده کردن پدال ها

27 شارژ انرژی

28 قرار دادن پدال ها روی قفسه سینه

29 قرار دادن پدال ها روی قفسه سینه

30 تخلیه انرژی

31

32 عملکردهای اصلی دستگاه

33 سینکرونیزه و غیر سینکرونیزه

34 کاردیوورژن

35

36 انتخاب انرژی در کاردیوورژن
انتخاب انرژی در کاردیوورژن

37 شوک دادن با استفاده از پدهای چسبی

38

39 شوک دادن با استفاده از پدهای چسبی

40 عملکردهای اصلی دستگاه

41 Automatic External Defibrillation

42

43 Automatic External Defibrillation

44 Automatic External Defibrillation

45 عملکردهای اصلی دستگاه

46 انتخاب مود پیس: Fixed or demand?

47 تنظیمات پیس میکر

48 محل چسباندن پدهای چسبی برای پیسینگ

49 نمایی از صفحه مانیتور در حالت پیس میکر

50 عملکردهای اصلی دستگاه

51 Basic checks

52 Basic checks

53

54


Download ppt "آشنایی با الکتروشوک و آموزش نحوه کار با دستگاه"

Similar presentations


Ads by Google