Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Windows Server 2008 R2 Oct 2009 Windows Server 2003

Similar presentations


Presentation on theme: "Windows Server 2008 R2 Oct 2009 Windows Server 2003"— Presentation transcript:

1 Windows Server 2008 R2 Oct 2009 Windows Server 2003 Windows Server 2012 Apr 2003 Sep 2012 Windows 2.0 Windows 98 SE Windows Home Server Windows Phone 8 Dec 1987 May 1999 Nov 2007 Oct 2012 Windows 2.10 Pocket PC 2000 Mobile 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2012 R2 May 1988 Apr 2000 Jun 2003 Feb 2008 Oct 2013 Windows 3.0 Windows 98 Pocket PC 2002 Mobile 5.0 Windows Phone 7 Windows 10 Mobile May 1990 Jun 1998 Oct 2001 May 2005 Nov 2010 Nov 2015 Windows 1.0 Windows 2.11 Windows 3.1 Windows 95 Windows ME Mobile 2003 SE Mobile 6.x Windows Home Server 2011 Windows Server 2016 Nov 1985 Mar 1989 Apr 1992 Aug 1995 Sep 2000 Mar 2004 Feb 2007 Apr 2011 Sep 2016 1985 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2017 Today Jul 1993 Sep 1997 Jan 2002 Nov 2006 Oct 2009 Oct 2012 Jul 2015 Windows NT 3.1 Windows CE 2.0 Windows CE 4.x Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 Nov 1996 Oct 2001 Feb 2007 Oct 2013 Windows CE 1.0 Windows XP Windows CE 6.0 Windows 8.1 MS-DOS-based versions Aug 1996 Apr 2000 Jul 2004 Oct 2012 Windows NT 4.0 Windows CE 3.0 Windows CE 5.0 Windows RT Windows Server versions Client versions Sep 1994 Feb 2000 Mar 2011 Windows NT 3.5 Windows 2000 Embedded Compact 7 Windows Embedded Compact Mobile and Phone


Download ppt "Windows Server 2008 R2 Oct 2009 Windows Server 2003"

Similar presentations


Ads by Google