Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Multiplication Facts. 9 6 x 4 = 24 5 x 9 = 45 9 x 6 = 54.

Similar presentations


Presentation on theme: "Multiplication Facts. 9 6 x 4 = 24 5 x 9 = 45 9 x 6 = 54."— Presentation transcript:

1 Multiplication Facts

2 9

3 6 x 4 = 24

4 5 x 9 = 45

5 9 x 6 = 54

6 7 x 7 = 49

7 8 x 6 = 48

8 3 x 7 = 21

9 8 x 9 = 72

10 4 x 7 = 28

11 3 x 5 = 15

12 6 x 9 = 54

13 7 x 5 = 35

14 3 x 4 = 12

15 9 x 9 = 81

16 4 x 9 = 36

17 3 x 6 = 18

18 4 x 8 = 32

19 9 x 7 = 63

20 8 x 8 = 64

21 7 x 3 = 21

22 3 x 8 = 24

23 5 x 6 = 30

24 9 x 8 = 72

25 6 x 7 = 42

26 4 x 4 = 16

27 3 x 9 = 27

28 5 x 3 = 15

29 9 x 4 = 36

30 4 x 3 = 12

31 7 x 8 = 56

32 4 x 6 = 24

33 5 x 8 = 40

34 6 x 8 = 48

35 9 x 3 = 27

36 5 x 5 = 25

37 7 x 6 = 42

38 5 x 4 = 20

39 8 x 3 = 24

40 6 x 6 = 36

41 5 x 7 = 35

42 8 x 4 = 32

43 4 x 5 = 20

44 6 x 5 = 30

45 7 x 9 = 63

46 8 x 5 = 40

47 6 x 3 = 18

48 9 x 5 = 45

49 7 x 4 = 28

50 8 x 7 = 56


Download ppt "Multiplication Facts. 9 6 x 4 = 24 5 x 9 = 45 9 x 6 = 54."

Similar presentations


Ads by Google