Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Multiplication Facts 3 5 6 4 7 8 2 9 1. Table of Contents 0’s 1’s 2’s 3’s 4’s 5’s 6’s 7’s 8’s 9’s 10’s.

Similar presentations


Presentation on theme: "Multiplication Facts 3 5 6 4 7 8 2 9 1. Table of Contents 0’s 1’s 2’s 3’s 4’s 5’s 6’s 7’s 8’s 9’s 10’s."— Presentation transcript:

1 Multiplication Facts 3 5 6 4 7 8 2 9 1

2 Table of Contents 0’s 1’s 2’s 3’s 4’s 5’s 6’s 7’s 8’s 9’s 10’s

3 3 x 5 = 15 the answer.

4 3 x 7 = 21 the answer.

5 3 x 2 = 6 the answer.

6 3 x 9 = 27 the answer.

7 3 x 1 = 3 the answer.

8 3 x 6 = 18 the answer.

9 3 x 4 = 12 the answer.

10 3 x 8 = 24 the answer.

11 3 x 0 = 0 the answer.

12 3 x 3 = 9 the answer.

13 4 x 5 = 20 the answer.

14 4 x 3 = 12 the answer.

15 4 x 2 = 8 the answer.

16 4 x 9 = 36 the answer.

17 4 x 0 = 0 the answer.

18 4 x 7 = 28 the answer.

19 4 x 4 = 16 the answer.

20 4 x 1 = 4 the answer.

21 4 x 6 = 24 the answer.

22 4 x 8 = 32 the answer.

23 0 x 5 = 0 the answer.

24 0 x 7 = 0 the answer.

25 0 x 6 = 0 the answer.

26 0 x 2 = 0 the answer.

27 0 x 0 = 0 the answer.

28 0 x 9 = 0 the answer.

29 0 x 8 = 0 the answer.

30 0 x 3 = 0 the answer.

31 0 x 1 = 0 the answer.

32 0 x 4 = 0 the answer.

33 1 x 5 = 5 the answer.

34 1 x 7 = 7 the answer.

35 1 x 4 = 4 the answer.

36 1 x 9 = 9 the answer.

37 1 x 3 = 3 the answer.

38 1 x 6 = 6 the answer.

39 1 x 8 = 8 the answer.

40 1 x 2 = 2 the answer.

41 1 x 0 = 0 the answer.

42 1 x 1 = 1 the answer.

43 2 x 0 = 0 the answer.

44 2 x 5 = 10 the answer.

45 2 x 9 = 18 the answer.

46 2 x 3 = 6 the answer.

47 2 x 7 = 14 the answer.

48 2 x 1 = 2 the answer.

49 2 x 4 = 8 the answer.

50 2 x 8 = 16 the answer.

51 2 x 2 = 4 the answer.

52 2 x 6 = 12 the answer.

53 5 x 6 = 30 the answer.

54 5 x 9 = 45 the answer.

55 5 x 3 = 15 the answer.

56 5 x 0 = 0 the answer.

57 5 x 2 = 10 the answer.

58 5 x 8 = 40 the answer.

59 5 x 4 = 20 the answer.

60 5 x 5 = 25 the answer.

61 5 x 1 = 5 the answer.

62 5 x 7 = 35 the answer.

63 5 x 0 = 0 the answer.

64 6 x 6 = 36 the answer.

65 6 x 2 = 12 the answer.

66 6 x 1 = 6 the answer.

67 6 x 7 = 42 the answer.

68 6 x 4 = 24 the answer.

69 6 x 9 = 54 the answer.

70 6 x 0 = 0 the answer.

71 6 x 3 = 18 the answer.

72 6 x 8 = 48 the answer.

73 6 x 5 = 30 the answer.

74 7 x 8 = 56 the answer.

75 7 x 2 = 14 the answer.

76 7 x 5 = 35 the answer.

77 7 x 1 = 7 the answer.

78 7 x 9 = 63 the answer.

79 7 x 3 = 21 the answer.

80 7 x 7 = 49 the answer.

81 7 x 0 = 0 the answer.

82 7 x 4 = 28 the answer.

83 7 x 6 = 42 the answer.

84 8 x 4 = 32 the answer.

85 8 x 5 = 40 the answer.

86 8 x 2 = 16 the answer.

87 8 x 9 = 72 the answer.

88 8 x 1 = 8 the answer.

89 8 x 3 = 24 the answer.

90 8 x 8 = 64 the answer.

91 8 x 0 = 0 the answer.

92 8 x 7 = 56 the answer.

93 8 x 6 = 48 the answer.

94 9 x 7 = 63 the answer.

95 9 x 2 = 18 the answer.

96 9 x 4 = 36 the answer.

97 9 x 1 = 9 the answer.

98 9 x 5 = 45 the answer.

99 9 x 3 = 27 the answer.

100 9 x 6 = 54 the answer.

101 9 x 0 = 0 the answer.

102 9 x 9 = 81 the answer.

103 9 x 8 = 72 the answer.

104 10 x 7 = 70 the answer.

105 10 x 2 = 20 the answer.

106 10 x 5 = 50 the answer.

107 10 x 3 = 30 the answer.

108 10 x 8 = 80 the answer.

109 10 x 6 = 60 the answer.

110 10 x 1 = 10 the answer.

111 10 x 0 = 0 the answer.

112 10 x 9 = 90 the answer.

113 10 x 4 = 40 the answer.


Download ppt "Multiplication Facts 3 5 6 4 7 8 2 9 1. Table of Contents 0’s 1’s 2’s 3’s 4’s 5’s 6’s 7’s 8’s 9’s 10’s."

Similar presentations


Ads by Google